Aktuální informace

Program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (2021-2029).


Nový program INTER-EXCELLENCE II bude obsahovat tři podprogramy:

• INTER-ACTION

• INTER-COST

• INTER-EUREKA


Cíle programu jsou následující:

1. Zvýšení úrovně strategického zacílení mezinárodní spolupráce ve VaVaI podle společenských výzev a strategických priorit ČR

2. Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI v ČR skrze participaci na projektech mezinárodního výzkumu, vývoje a inovací

3. Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků v oblasti VaVaI

4. Růst úrovně rozvoje a řízení lidských zdrojů na poli mezinárodního VaVaI


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nová strategie EK pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací

EK představila novou strategii mezinárodní spolupráce „The Global Approach to Research and Innovation - Europe’s strategy for international cooperation in a changing world". Velký důraz je i nadále kladen na otevřenost mezinárodní spolupráce v rámci EU, ale i s třetími zeměmi. Důležitými tématy v rámci spolupráce jsou také akademická svoboda, vědecká etika a integrita, genderová rovnost či otevřená věda. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celý dokument ExternĂ­ odkaz zde.


Implementace grantů ERC v době pandemie covid-19

ERC vydala prohlášení, kde jsou popsána opatření pro eliminaci negativních dopadů pandemie koronaviru na žadatele a držitele grantů ERC. Jedná se například o posunutí stěžejních termínů týkajících se žadatelů. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celý dokument ExternĂ­ odkaz zde.

První výzva Klasrtu1 (Zdraví) Horizontu Evropa - zaměřená na boj s mutacemi koronaviru

V rámcovém programu Horizont Evropa byla otevřena výzva v oblasti Zdraví zaměřená na boj s mutacemi koronaviru. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Inovační hub INNO4COV-19 otevřel další výzvu

Inovativní projekt INNO4COV-19, který cílí na otevřený přístupu k boji s pandemií COVID-19, otevřel další výzvu. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Europe´s Beating Cancer Plan

Dne 3. února 2021 Evropská komise zveřejnila plán nového přístupu k prevenci a léčbě rakoviny Europe´s Beating Cancer: A new approach to prevention, treatment and care.

Tento plán má čtyři oblasti:

• Prevence

• Časná detekce

• Diagnostika a léčba

• Zlepšení kvality života

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Doporučení EU ke zvládání pandemie

Skupina hlavních vědeckých poradců EK, Evropská etická skupina pro otázky vědy a technologií (EGE) a Peter Piot, speciální poradce předsedkyně EK v oblasti COVID-19, zveřejnila společná doporučení pro pandemickou připravenost a řízení.


Doporučení naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky výzev SC 1 - Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky

Evropská komise zveřejnila výsledky posledního kola výzev společenské výzvy 1 - Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. Úspěšných bylo celkem 75 projektů, které si rozdělí 508 milionů EUR. Investice umožní rozvoj digitální diagnostiky a dalších nástrojů včetně léčby a vakcinace.

Seznam vybraných projektů naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Více informací je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní výzkumná síť k léčbě COVID-19

Dne 18. září 2020 Evropská komise oznámila, že podpoří částkou 15,7 milionů EUR novou výzkumnou iniciativu – EU-RESPONSE. Cílem této iniciativy je vytvořit síť klinického výzkumu pro léčbu COVID-19 a dalších nově se objevujících infekčních nemocí. Jedním z partnerů iniciativy je Univerzita Karlova.

Více informací je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Záznam ze zasedání pracovní skupiny IGLO pro oblast zdraví

Dne 17. září 2020 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny IGLO pro oblast zdraví, jehož tématem bylo evropské partnerství v oblasti zdraví - IHI Partnership (Innovative Health Initiative).

Záznam kanceláře CZELO je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Revize Erasmus+ v odpovědi na pandemii

Evropská komise přijala dne 14. srpna 2020 ExternĂ­ odkaz revizi ročního pracovního programu Erasmus+ 2020, v rámci které bylo poskytnuto dalších 200 milionů EUR na podporu digitálního vzdělávání a odborné přípravy a na podporu rozvoje dovedností a inkluzi prostřednictvím kreativity a umění. Program ExternĂ­ odkaz Erasmus+ bude podporovat projekty na posílení digitální výuky, učení a hodnocení ve školách, ve vysokoškolském vzdělávání a odborné přípravě. Výzvy k předkládání návrhů na projekty budou zveřejněny v následujících týdnech. Zainteresované organizace by se měly spojit se svou ExternĂ­ odkaz národní agenturou pro Erasmus+.

Více informací je dostupných ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky druhé výzvy k vyjádření zájmu o výzkum v oblasti COVID-19

Evropská komise zveřejnila výsledky druhé zvláštní výzvy v oblasti výzkumu a inovací se zaměřením na pandemii COVID-19 (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2). V rámci výzvy bude podpořeno 23 výzkumných projektů částkou 128 milionů EUR.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko SAM k dopadům změn klimatu na zdraví

Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců Evropské komise (Scientific Advice Mechanism, SAM) zveřejnila stanovisko „Adaptation to climate change-related health effects“, které obsahuje doporučení ohledně podpory připravenosti a odolnosti zdravotnictví v souvislosti s dopady změn klimatu na zdraví.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská strategie pro vývoj vakcíny proti COVID -19

Evropská komise představila strategii pro urychlení vývoje, výroby a distribuce vakcín proti COVID-19. Strategie má za cíl zajistit kvalitu, bezpečnost a účinnost vakcín a rychlý a rovný přístup k cenově dostupným očkovacím látkám co nejdříve.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Zvláštní výbory EP pro umělou inteligenci a boj s rakovinou

Během červnového zasedání poslanci Evropského parlamentu rozhodli o zřízení tří zvláštních výborů:

• Pro boj proti rakovině

• Pro umělou inteligenci (AI)

• Pro zahraniční vměšování do demokratických procesů v Evropské unii

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině má za úkol hodnotit příležitosti EU k přijetí konkrétních opatření, identifikovat právní předpisy a další opatření, která mohou pomoci předcházet rakovině a bojovat proti ní, a hledat nejlepší způsoby podpory výzkumu.

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci bude zkoumat dopad a výzvy spojené se zaváděním umělé inteligence a navrhne plán s cíli pro EU v oblasti AI a kroky, které je třeba k jejich dosažení přijmout.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky průzkumu JRC o inovacích a dopadu biomedicínského výzkumu

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise zveřejnilo souhrnnou zprávu s názvem „A Survey on Monitoring Innovation and Societal Impact of EU-funded Research: Factual Summary Report“. Tato zpráva popisuje výsledky průzkumu o sledování inovací a společenského dopadu výzkumu financovaného EU za účelem vymezení vhodných ukazatelů pro retrospektivní posouzení dopadu výzkumu. Poskytuje stručný faktický přehled obdržených odpovědí, informace o respondentech a také počet odpovědí a řadu stanovisek.

Průzkum byl určen současným i bývalým účastníkům výzkumných projektů financovaných Evropskou komisí v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších demencí, rakoviny prsu a rakoviny prostaty.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celá zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Záznam z akce: EURASHE - Internationalisation of Research and Innovation

Záznam z webináře pořádaného EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) a CEU Andalucía na téma internacionalizace výzkumu a inovací: střet evropských a globálních zkušeností je dostupný ExternĂ­ odkaz zde, prezentace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde. Záznam kanceláře CZELO je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Aktivity JRC v boji proti koronaviru

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) zveřejnilo přehled aktivit v boji proti COVID-19. JRC se snaží napomáhat při řešení krize zejména využitím svých odborných znalostí k informování pro politická opatření EU. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celý přehled ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský sbor solidarity a Erasmus+ - nejčastější dotazy týkající se epidemie COVID-19

V souvislosti s epidemií COVID-19 zveřejnila Evropská komise často kladené otázky a odpovědi týkající se činností Erasmus + a Evropského sboru solidarity.

Evropská komise se snaží pomoci účastníkům programů vypořádat se s negativními dopady epidemie a ve spolupráci s národními agenturami Erasmus + a Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) bude nadále přizpůsobovat svou reakci této bezprecedentní situaci. V případě nutnosti bude EK vyjasňovat a zjednodušovat přihlašování nebo pravidla a procedury. Otázky a odpovědi EK jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


ESFRI spustilo stránku na pomoc v boji proti koronaviru

V rámci opatření EU týkajících se pandemie zřídilo Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) webovou stránku se službami a nástroji poskytovanými vnitrostátními a evropskými výzkumnými infrastrukturami vědcům, zdravotnickým pracovníkům a správcům zdravotnických systémů, kteří bojují proti COVID-19. ESFRI shromažďuje informace o službách, nabízených výzkumnými infrastrukturami a informuje o relevantních akcích. Pravidelně aktualizované shromážděné informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Horizont 2020 - nejčastější dotazy týkající se epidemie COVID-19 - aktualizace

V souvislosti s epidemií COVID-19 byly na portálu Funding & Tenders Portal aktualizovány často kladené dotazy týkající se programu Horizont 2020. Všechny nejčastější dotazy jsou nyní dostupné ExternĂ­ odkaz zde.

Dojde také k posunutí uzávěrek některých výzev. Souhrnně jsou nyní posunuté uzávěrky dostupné ExternĂ­ odkaz zde.

Aktuálně běžící projekty mohou v případě omezení v důsledku epidemie uplatnit ustanovení o „zásahu vyšší moci“ stanovené v grantové dohodě. Příjemci musí neprodleně informovat Komisi / agenturu / finanční orgán, který v jednotlivých případech přezkoumá možné uplatňování ustanovení případ od případu. Plné znění odpovědi EK je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Komise navýšila financování výzkumu koronaviru

Po zveřejnění lednové výzvy v hodnotě 10 milionů EUR Evropská komise zajistila dodatečnou částku z programu Horizont 2020 a dalších 37,5 milionů EUR tak poputuje na naléhavě potřebný výzkum v oblasti vývoje vakcíny, diagnostiky a léčby COVID-19. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde


CERIC specializovaný zrychlený přístup k vybraným nástrojům na výzkum COVID-19

Středoevropské konsorcium pro výzkumnou infrastrukturu CERIC zřídilo specializovaný zrychlený přístup k vybraným nástrojům s cílem usnadnit výzkum COVID-19. Bude tak umožněn přístup k vybraným nástrojům pro výzkum související s COVID-19, aniž by bylo nutné podstoupit řádný postup hodnocení. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Přehled výzev pro výzkum v oblasti koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo přehled výzev pro výzkum COVID-19. Vlády zemí po celém světě aktuálně vyhlašují nové grantové příležitosti pro výzkum v oblasti vakcín, léčby, diagnostiky nebo sociální podpory v souvislosti s vypuknutím epidemie koronaviru. Přehled grantů, ve kterých mohou participovat české subjekty, naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Souhrnný přehled států a nadací poskytující finance na výzkum COVID-19 naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Poradní panel Evropské komise pro COVID-19

Evropská komise dne 17. března 2020 zřídila poradní panel pro COVID-19 složený z epidemiologů a virologů z různých členských států, aby formuloval pokyny EU pro vědecky podložená opatření a koordinovaná opatření managementu rizik. Členové budou zasedat prostřednictvím videokonferencí nejméně dvakrát týdně. První oficiální zasedání panelu se konalo 18. března 2020. Panel bude poskytovat Komisi poradenství ohledně formulace opatření v reakci na krizi, identifikace a zmírnění mezer v opatřeních přijatých s cílem omezit a kontrolovat šíření COVID-19, stanovení priorit zdravotní péče a doporučení politických opatření pro řešení dlouhodobých důsledků COVID-19. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Interaktivní zpráva EIT Health

Evropský inovační a technologický institut publikoval interaktivní zprávu o činnosti v oblasti Zdraví v období 2016 – 2019. Mimo shrnutí dosažených úspěchů, zpráva popisuje také budoucí cíle v této oblasti. Zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výroční zpráva ELIXIR 2018

Evropská bio-informatická výzkumná infrastruktura ELIXIR publikovala výroční zprávu za rok 2018. Zpráva popisuje hlavní úspěchy a činnost organizace ELIXIR za rok 2018, ale i budoucí cíle. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celou zprávu ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k vyjádření zájmu o členství ve skupině zúčastněných stran v oblasti eHealth

Evropská komise vyhlásila výzvu s názvem „Call for expression of interest: eHealth Stakeholder Group members 2019-2021“. Členové této skupiny jsou voleni na tři roky a mají za úkol podporovat digitální transformaci ve zdravotnictví, poskytovat odborné poradenství a přispět k rozvoji této oblasti. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Aktualizace výzkumné a inovační strategie JPND

Byla zveřejněna aktualizovaná výzkumná a inovační strategie (Research and Innovation Strategy – RIS) spadající pod Iniciativu společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research Initiative JPND). Cílem je zejména podpora výzkumů neurodegenerativních onemocnění a poskytnutí jednotného rámce jejich podpory. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a celý dokument ExternĂ­ odkaz zde.


Výzkumná a inovační agenda antimikrobiální rezistence

Byla vydána nová strategická výzkumná agenda (Strategic Research and Innovation agenda – SRIA). V této agendě je popsán současný vývoj a budoucí požadavky výzkumu antimikrobiální rezistence (AMR). Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


EIT Health Start-ups Meet Pharma

Byl spuštěn nový společný program EIT Health Start-ups Meet Pharma. Tento program je určen zejména týmům absolventů nebo profesionálů, kteří mají inovativní nápady v oblasti řešení chronické péče. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nová výzva Joint Programming Initiative — A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Dne 5. února 2019 byla spuštěna nová výzva Joint Programming Initiative — A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). Tato výzva nese název “Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS)” – je věnována obezitě a poruchám metabolismu. Více informací naleznete zde.


Evropský společný program pro vzácná onemocnění

Dne 1. ledna 2019 byl Evropskou komisí zahájen nový evropský společný program pro vzácná onemocnění (European Joint Programme on Rare Diseases). Tento program cílí na podporu, integraci a efektivitu výzkumu vzácných onemocnění. Rozpočet EJP RD je 100 milionů EUR.

Více informací naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz CZELO nebo přímo na oficiálních stránkách ExternĂ­ odkaz EJP RD.


Výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace

Byl zveřejněn seznam celkem 246 malých a středně velkých podniků (MSP), které byly vybrány z celkem 2111 návrhu k financování z rámcového programu Horizont 2020. Mezi tyto podniky bude rozděleno 12,2 mil EUR za cílem rychleji dostat jejich inovace na trh. Úspěšným českým řešitelem je Euromobilita s.r.o. z Miletína. Další uzávěrka pro podávání projektových návrhů je 13. února 2019. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a seznam úspěšných řešitelů ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva: „Review of Issues Related to Methods, Criteria and Indicators for Widening Actions“

Evropská komise zveřejnila zprávu “Review of Issues Related to Methods, Criteria and Indicators for Widening Actions“, která se týká diskuzí o výběru ukazatelů pro budoucí widening akce v rámci nového rámcového programu Horizont Evropa. Cílem je snižování nerovností v oblasti výzkumu a inovací v členských státech EU. Více informací a podrobnou zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nový portál pro granty a tendry EU

Byl spuštěn nový portál Evropské komise s přehledy grantů a informacemi o příležitostech ucházet se o veřejné zakázky. Tento nově vzniklý portál by měl i do konce roku 2018 plně nahradit současný portál účastníka (Participant Portal). Samotný portál spolu s informacemi o něm naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Inaugurace výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN ERIC

Dne 25. září 2018 proběhla v Berlíně inaugurace mezinárodní výzkumné platformy EU-OPENSCREEN ERIC, která nabízí otevřený přístup k technologiím a službám zájemcům z celého světa. Cílem konsorcia je podporovat vysoce kvalitní výzkum molekulárních mechanismů biologických procesů pomocí mezinárodní spolupráce dvaceti výzkumných ústavů, mezi něž patří i několik českých výzkumných institucí. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.FNUSA-ICRC získalo grant v hodnotě téměř 700 milionů korun

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získalo grant v hodnotě téměř 700 milionů korun na vybudování nového výzkumného týmu, který se bude zabývat stárnutím a nemocemi s ním spojených. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice Alliance4Life k návrhu programu Horizont Evropa

Aliance4Life podporuje celkový koncept a strukturu návrhu Evropské komise, ale navržené finanční prostředky pro Horizont Evropa v rámci víceletého finančního rámce EU shledává nedostačujícími. Aliance podpořila návrh na zvýšení rozpočtu na Horizont Evropa na 160 miliard EUR. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Horizont Evropa: EK navrhuje 100 miliard EUR na výzkum a inovace

Evropská komise navrhla rozpočet ve výši 100 miliard EUR pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Nový program Horizont Evropa bude navazovat na úspěšný přechozí program pro výzkum a inovace (H2020) a klade si tak za cíl udržení EU na vrcholu globálního výzkumu a inovací.

Horizont Evropa má v plánu zavést nové hlavní prvky:

• Evropská rada pro inovace napomůže EU stát se průkopníkem v oblasti inovací vytvářejících tržní příležitosti.

• Nové celounijní výzkumné a inovační cíle.

• Maximalizace inovačního potenciálu napříč EU zvýšenou podporou členských států.

• Větší otevřenost vědy.

• Nová evropská partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


ERCEA hledá národní experty

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum hledá národní experty na pozice v následujících oblastech:

• Neurověda

• Ekologie a/nebo evoluční biologie

• Lidská geografie a/nebo environmentální společenské vědy

• Demografie a/nebo lingvistika

• Fyzika kondenzovaných látek

• Výpočetní technika a informatika

• Řízení a analýza vědeckého hodnocení a procesů vzájemného hodnocení

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Závěrečná zpráva EIT Health za rok 2017

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil závěrečnou zprávu za rok 2017 v bolasti zdraví, která obsahuje výsledky za dané období. EIT Health dosáhlo svých cílů stanovených pro rok 2017, vyškolilo 8 035 absolventů a odborníků v oblasti zdravotní péče, začínající podniky podporované EIT přinesly v investicích 28 mil. EUR, a mnoho dalších. Více informací ExternĂ­ odkaz zde, závěrečná zpráva ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Hledání partnerů do mezinárodních konsorcií FIIBAP

Nadace pro biomedicínský výzkum a inovace v primární zdravotní péči v Madridu (FIIBAP) hledá partnery do mezinárodních konsorcií. Nadace se orientuje zejména na pole antimikrobiální rezistence, chronických onemocnění (arteriální hypertenze, diabetu, srdeční nedostatečnosti a revmatických onemocnění), inovací a internacionalizace biomedicínského výzkumu, podpory zdraví a prevence, ale i syndromu vyhoření mezi pracovníky v oblasti zdravotnictví. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva v oblasti počítačové bezpečnosti

Evropská komise vyhlásila v oblasti počítačové bezpečnosti novou výzvu SU-ICT-03-2018 (téma: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap). Termín uzávěrky výzvy je 29. května 2018. Veškeré informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Otevřený přístup k JRC výzkumným infrastrukturám

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) otevírá své vědecké laboratoře a zařízení a poskytuje tak přístup ke svým zařízením výzkumným pracovníkům a vědcům v oblastech jaderné bezpečnosti, chemie, biologické a fyzikální vědy, ICT a foresight. Veškeré informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Připojení ČR k iniciativě EuroHPC

Česká republika podepsala deklaraci EuroHPC (High Performance Computing) a připojila se tak k členským státům společného podnoku v oiblasti vysoce výkonné výpočetní techniky. . Evropská komise představila své plány investovat do roku 2020 společně s členskými státy 1 mld. € a vybudovat tak evropskou superpočítačovou infrastrukturu. Více informaci naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz MŠMT a ExternĂ­ odkaz TC.


Innovative Medicines Initiative: 13. výzva

Iniciativa pro inovativní medicínu IMI – Innovative Medicines Initiative 2 otevřela Výzvu 13. První kolo předkládání návrhů bude uzavřeno 28. února 2018, druhé kolo pak 6. září 2018. Jednotlivá témata 13. výzvy naleznete ExternĂ­ odkaz zde, podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.

V případě zájmu či dalších otázek kontaktujte národní kontaktní místo této iniciativy, kterým je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Ing. Šárka Dragounová, ExternĂ­ odkaz sarka.dragounova@aifp.cz


Iniciativa Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND)

Dne 5. ledna 2018 byla otevřena výzva Mezinárodní výzkumné projekty v oblasti zdravotní a sociální péče.

Předběžné návrhy projektů lze předložit 6. března 2018, plné návrhy projektů pak 25. června 2018. Veškeré informace naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz MŠMT.


Iniciativa Společného programování „Antimikrobiální rezistence (JPIAMR)

Dne 11. ledna 2018 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů „Nové cíle, látky a nástroje“.

Předběžné návrhy projektů lze předložit 7. března 2018, plné návrhy projektů pak 14. června 2018. Veškeré informace naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz MŠMT.


Výzva v oblasti vzácných onemocnění v rámci E-Rare 3 JTC 2018

Dne 7. prosince 2017 byla vyhlášena výzva 10 th Joint Call for European Research Projects On Rare Diseases nesoucí název: Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases (E-Rare-3 JTC 2018).

Předběžné návrhy projektů lze předložit 6. února 2018, plné návrhy projektů pak 19. června 2018. Veškeré informace naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz MŠMT.


Výzvy v oblasti Zdraví, demografické změny a životní pohody

V roce 2018 byly ve Společenské výzvě Zdraví otevřeny 3 výzvy s 31 tématy:

· ExternĂ­ odkaz BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS

· ExternĂ­ odkaz DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE

· ExternĂ­ odkaz TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE


Pracovní programy Evropské komise pro roky 2018–2020 v rámci Horizontu 2020

Evropská komise zveřejnila první drafty pracovních programů na roky 2018–2020. Schválený a závazný pracovní program by měl být zveřejněn 27. října 2017. Drafty naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


H2020 společenská výzva 1 (SC1) – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky

Otevřená výzva v oblasti zdraví, demografické změny a životní pohody má na období 2018–2020 vyhrazen rozpočet ve výši 2 mld. EUR. Financování bude směřováno na inovativní systémy zdravotní péče, personalizovanou medicínu, celkový zdravotní stav, kybernetickou bezpečnost v oblasti zdravotní péče a spoustu dalších.

· Pracovní program pro následující dva roky (2018–2020) bude uveřejněn 27. října 2017

· Dne 8. listopadu 2017 budou otevřeny výzvy pro rok 2018 s uzávěrkami v únoru a září 2018 pro dvoukolové výzvy a v dubnu 2018 pro jednokolové výzvy.

Další informace o společenských výzvách naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Česko-bavorská spolupráce na období 2018–2020: příprava výzkumných projektů

Výzva je připravována ve spolupráci MŠMT ČR s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, hlavním cílem je spolupráce těchto dvou zemí, podpora vědeckého pokroku skrze financování společných projektů a poskytnutí příležitostí mladým výzkumníkům. Výzva bude určena zejména projektům z oblasti medicíny a péče o zdraví. Vyhlášení výzvy je plánováno na přelom červen/červenec (2017), projekty pak budou moci být podávány po dobu dvou měsíců. Více informací o spolupráci a výzvě zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Desátá výzva IMI2

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vyhlásila 10. výzvu pro předkládání návrhů. Výzva se týká osmi tematických okruhů zaměřených na vývoj léčiv budoucnosti (viz níže). IMI bude nově používat pro podávání návrhů elektronický systém programu H2020 – portál účastníka. Návrhy lze v systému podávat od 4. ledna 2017. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Témata:

· Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from clinical trials

· How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer (part of the Big Data for Better Outcomes programme)

· Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (this topic includes three subtopics on patient reported outcomes; biomarkers; and chronic pelvic pain)

· Creation of a pan-European paediatric clinical trials network

· Biomanufacturing 2020: development of innovative high throughput analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture processes

· Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies (unlock SLCs)

· Patient perspectives in medicines lifecycle

· Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders


Výzvy Iniciativy pro inovativní léčiva IMI 2016

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vyhlásila dvě výzvy na předkládání projektových návrhů. První výzva v oblasti medicíny budoucnosti má za cíl například najít nové metody testování léků (více informací ExternĂ­ odkaz zde). Druhá výzva v oblasti Ebola+ programu je určená pro projekty zvyšující připravenost na potenciální epidemie Eboly a jiných krvácivých horeček, například prostřednictvím rozvoje nových vakcín (více informací ExternĂ­ odkaz zde).


Výzva v části Zdraví, demografická změna a životní pohoda na období 2016–2017

V říjnu 2015 byla zveřejněna výzva na podávání návrhů projektů v sekci Zdraví, demografická změna a životní pohoda. Uzávěrka byla stanovena na únor 2016, resp. duben 2016. Seznam témat a podrobné informace (cíle a předpokládané výsledky projektů, data otevření a uzávěrek, přibližné rozpočty) naleznete na ExternĂ­ odkaz Účastnickém portálu.


Soutěž Euro-BioCyResearch

Výzkumné centrum molekulární medicíny Univerzity Kypr (The Molecular Medicine Research Center of the University of Cyprus) vyhlašuje soutěž o nejlepší výzkumný návrh v oblasti nefrologie (odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou). K účasti jsou zváni studenti a čerství absolventi doktorských programů primárně z oblastí biologických a biomedicínských věd, avšak inovativní výzkumné záměry z oblasti neurologie, stárnutí a onkologie či biologie nádorů jsou rovněž vítány. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. listopadu 2015. Podrobné informace o soutěži jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Pátá výzva IMI 2                 

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vyhlásila pátou výzvu pro návrhy v rámci IMI 2, zahrnujíc šest témat. Uzávěrka pro předkládání příspěvků je 13. října 2015.


Témata výzvy:

 • Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from development through the entire life cycle, to inform the decision-making process by regulators and health technology assessment bodies     

 • Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)

 • Inflammation and AD: modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33

 • Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)  

 • Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease: phased expansion study          

 • From ApoE biology to validated Alzheimer’s disease targets 

    

Celé znění výzvy a další informace k podání návrhů naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Fórum IMI 2015

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI ) pořádá 15. června 2015 v Bruselu fórum o výzkumu a inovacích v medicíně. Nabízí možnost diskuze nad předešlými aktivitami a budoucími plány. V rámci akce se budou účastníci zabývat následujícími otázkami:

 • jak daleko se IMI posunula od svého spuštění v roce 2008?

 • jak se IMI vyvinula do druhé fáze, která začala před rokem?

 • jaký bude její budoucí vývoj?

Více informací o události ExternĂ­ odkaz zde.


Výzvy IMI 2

Dne 17. prosince 2014 vyhlásila Iniciativa pro inovativní léčiva 2 (IMI 2) třetí a čtvrtou výzvu.


Třetí výzva je otevřena do 24. 3. 2015 a obnáší tato témata:

 • Remote assessment of disease and relapse (RADAR) – CNS

 • Towards a quantitative biological approach for neuropsychiatry

 • Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease modification

 • The consistency approach to quality control in vaccine manufacture

 • Pertussis vaccination research

 • Knowledge repository to enable patient focused medicine development


Čtvrtá výzva je otevřena do 11. 2. 2015 a byla otevřena s tématem:

 • Enabling Platform on Medicines Adaptive Pathways to Patients


Další informace k výzvám IMI 2 naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


První výzva IMI 2

Byla oznámena první výzva iniciativy IMI 2. Ta se zaměří na diabetes a související postižení oční sítnice, důraz bude kladen na optimalizaci průběhu klinických studií při vývoji nové léčby a účinnější prevenci těchto onemocnění.

 • IMI2-2014-01-01: Projekt zaměřený na inovativní přístup k léčbě modifikující diabetes 1. typu bude mít celkový rozpočet ve výši 35,2 milionů eur (17,6 mil. eur z programu Horizont 2020 a 17,6 mil eur od výboru EFPIA)

 • IMI2 2014 01 02: Projekt týkající se chorob oční sítnice bude mít celkový rozpočet ve výši 17 milionů eur, o který se stejnou měrou podělí Evropská komise prostřednictvím programu Horizont 2020 a společnosti sdružené do EFPIA

Týmy mohou podávat žádosti do 12. listopadu 2014. Podrobné informace na stránkách IMI ExternĂ­ odkaz zde.

Innovative Medicines Initiative (IMI) je příkladem partnerství veřejného a soukromého sektoru ve vývoji nových léčiv. Partnerství IMI vzniklo v roce 2008 na základě dohody mezi Evropskou komisí a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (ExternĂ­ odkaz EFPIA), rozpočet na období 2008–2013 činil 2 miliardy eur. IMI 2 (2014–2024) disponuje částkou ve výši 3,3 miliard eur (tedy více než 90 miliard korun). Část prostředků, které IMI 2 rozdělí, pochází z programu Horizont 2020, tedy od Evropské komise (1,638 miliardy eur). Menší částku (1,425 miliardy eur) poskytují soukromé společnosti, které se zabývají především vývojem, výzkumem a výrobou léčivých přípravků a které se sdružují v EFPIA. Dalších 231 milionů eur je očekáváno od dalších vědecky orientovaných podniků nebo společností, které se rozhodnou podpořit projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru.


Uzávěrka pro podávání projektů do výzvy Zdraví, demografické změna a životní pohoda

Pro projekty do druhé výzvy na rok 2015 bude uzávěrka podávání projektů:

• v prvním kole 14. října 2014

• pro druhé kolo 21. dubna 2015

• jednokolově podávané projekty budou mít uzávěrku 24. února 2015

Data uzávěrek pro podání projektů jsou vždy uvedena u konkrétní výzvy ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k účasti na projektech programu Zdraví otevřena

Třetí program pro oblast zdraví (2014–2020) je hlavním nástrojem Evropské komise pro implementaci evropské strategie. Navazuje na 2. akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví, který byl uskutečněn v období 2008–2013. Program je prováděn prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování. Celkový rozpočet programu je 449,4 milionů eur.


Program má 4 hlavní cíle:

 1. podpora zdraví, předcházení nemocem a vytváření prostředí příznivého pro zdravý životní styl s dodržením zásady zohlednění otázky zdraví ve všech oblastech politiky

 2. ochrana občanů Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami

 3. přispívání k inovativním, efektivním a udržitelným zdravotním systémům

 4. zvyšování dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie

Více informací na stránkách Evropské komise zde ExternĂ­ odkaz v češtině/ExternĂ­ odkaz in English a na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ExternĂ­ odkaz zde.

ExternĂ­ odkaz Výzva na projekty programu Zdraví byla na začátku červnu otevřena, uzávěrka pro předkládání projektových návrhů je 25. září 2014.


Oficialni zahajeni rámcového programu Horizont 2020

ExternĂ­ odkaz Oficiální oznámení ve věstníku EU

ExternĂ­ odkaz Seznam všech vyhlášených výzev

ExternĂ­ odkaz Prezentace a "factsheets"


První výzvy rámcového programu Horizont 2020 zveřejněny

Evropská komise na svých stránkách postupně zveřejňuje drafty pracovních programů pro první výzvy rámcového programu Horizont 2020 na období 2014–2015. Předpokládá se, že oficiální zveřejnění výzev proběhne 11. prosince 2013. První dokumenty ke všem tématům naleznete ExternĂ­ odkaz zde, draft výzvy „Health, demographic change and wellbeing“ naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Start HORIZONTu 2020 klepe na dveře

První výzvy rámcového programu Horizont 2020 budou vyhlášeny již v prosinci 2013. Již se připravuje pracovní program společenské výzvy programu Horizont 2020 „Health, demographic change and wellbeing“ na roky 2014 a 2015. Navržený program je upravován podle národních připomínek členských států. Výzva bude otevřena 11. prosince 2013.

Vyhlášení prvních výzev pro podávání žádostí o granty Marie Curie v programu H2020 je také očekáváno v prosinci 2013. Nejprve by měly být vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí o doktorské studijní programy (ITN), mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (RISE) a Evropskou noc vědců (Night) s uzávěrkami pravděpodobně na jaře a v létě 2014. Definitivní data budou známa až po schválení programu H2020 a zveřejnění pracovních programů. Aktuální informace o výzvách naleznete na stránkách ExternĂ­ odkaz Participant Portal.

Jedno z hlavních témat týkající se duševního vlastnictví a také jedna z velkých změn chystaných pro Horizont 2020 je tzv. open access neboli „otevřený přístup“. Na stránkách IPR Helpdesk byly zveřejněny některé novinky a odkazy týkající se této problematiky (odkaz na článek z internetových stránek IPR Helpdesk ExternĂ­ odkaz zde). Informace od Evropské komise můžete najít ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k HORIZONTu 2020

Dne 19. září 2013 upořádal MICEP seminář k rámcovému programu Horizont 2020, který začíná příštím rokem. Náplní semináře byly nové věci ve srovnání s končícím 7. RP, informace o činnosti České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu a o příslušných institucích, smysl a význam spolupráce s MSP v projektech a příklad projektu řešeného ve spolupráci s MSP. Program semináře naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Co je Horizont 2020?

Sedmý rámcový program se blíží ke konci a již se připravuje osmý rámcový program, s názvem Horizont 2020. Doba trvání je stanovena od roku 2014 do roku 2020. Cílem Horizontu 2020 je posílit pozici Evropské unie na poli vědy a výzkumu, posílit vedoucí postavení v průmyslu a pomoci řešit současné společenské problémy a výzvy, jako například změnu klimatu, rozvoj udržitelné dopravy, vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie, udržitelné zemědělství a zajištění potravin, ale i problém demografického stárnutí evropské populace. Navrhovaný rozpočet je v současné době 80 miliard euro, přičemž kromě výše jmenovaných cílů je z rozpočtu financován i Evropský technologický institut (EIT) a nepřímé akce JRC. Horizont 2020 bude pomáhat překlenovat propast mezi výzkumem a trhem, aplikovat inovace do reálných produktů a vytvářet partnerství mezi státním a soukromým sektorem. Velmi důležitá je také mezinárodní spolupráce. Horizont 2020 bude až do roku 2014 doplňován o další opatření, zaměřené na odstraňování bariér bránících vytvoření jednotného trhu sjednocujícího znalosti, výzkum a inovace. Více o Horizontu 2020 se můžete dozvědět na webu ExternĂ­ odkaz Evropské komise, konkrétně v sekci ExternĂ­ odkaz „What is Horizon 2020?“, kde je k dispozici ke stažení současná verze návrhu programu.


Mezinárodní konference ICT 2013

V rámci litevského předsednictví ve Vilniusu ve dnech 6.–8. listopadu 2013 se uskuteční mezinárodní konference a výstava ICT 2013. Během konference bude prezentován nový rámcový program pro výzkum a vývoj HORIZONT2020. Zároveň bude organizováno partnerské setkání k prvním výzvám H2020. V rámci podpory zemí EU-12 Evropská komise vybraným účastníkům z EU-12 uhradí cestovní a pobytové náklady na konferenci. Z ČR bude vybráno celkem 14 účastníků. V případě zájmu o poskytnutí této podpory kontaktujte prosím ExternĂ­ odkaz paní Evu Hillerovou (tel.: 234 006 116) z Technologického centra, která bude celou záležitost administrovat, a to nejpozději do pátku 24. května 2013. Více o konferenci ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o zapojení žen do výzkumu

Evropská komise zveřejnila publikaci „She Figures“, která konstatuje, že ačkoliv se v Evropě procento výzkumných pracovnic zvyšuje, nadále přetrvává nedostatečné zastoupení žen ve vědeckých oborech a žen věnujících se vědecké kariéře. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a samotnou zprávu ExternĂ­ odkaz zde.


Nová aplikace pro MSP k IPR

Úřad Velké Británie pro duševní vlastnictví (UK Intellectual Property Office, UKIPO) společně s dalšími partnery spustil aplikaci k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property App) určenou pro mikro, malé a střední podniky (MSP). Má jim napomoci porozumět oblasti práv k duševnímu vlastnictví (IPR) a jak je využít. Aplikace nabízí přehled patentů a dalších nehmotných aktiv, představení IP jako součásti obchodního plánování a odkazy na další zdroje k IPR. Aplikaci lze stáhnout z iTunes (Apple store) a Android App store. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


2 miliardy eur na výzkum grafénu a lidského mozku

Evropská Komise zveřejnila vítěze soutěže své stěžejní iniciativy budoucích a vznikajících technologií (FET), která je dotována několika miliardami eur. Vítězné projekty ExternĂ­ odkaz Graphene a ExternĂ­ odkaz Human Brain Project získají každý po jedné miliardě eur, aby mohly po dobu 10 let zajišťovat špičkové vědecké výsledky na pomezí vědy a technologie. Na každém z těchto projektů se podílejí vědci z minimálně 15 členských států EU (včetně ČR) a téměř 200 výzkumných institucí. Tiskovou zprávu v češtině naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Vytvořena databáze předpisů regulujících oblast nanotechnologií

Experti z USA, Belgie a Austrálie shromáždili předpisy a další dokumenty regulující oblast nanotechnologií a spustili Nanotech Regulatory Document Archive, který je otevřeně přístupným zdrojem spravovaným Centrem pro studia práva, věd a technologií na Arizonské státní univerzitě. Aktivita byla financována několikaletým grantem v rámci vědeckého programu pro genomiku amerického Ministerstva pro energetiku. Tiskové prohlášení naleznete ExternĂ­ odkaz zde, databáze je přístupná ExternĂ­ odkaz zde. Databáze je interaktivní. Za ČR prozatím žádné dokumenty vloženy nejsou.


Pět nejvýznamnějších patentových úřadů světa spustilo společnou webovou stránku

Pět nejvýznamnějších světových úřadů pro ochranu duševního vlastnictví, mezi něž patří Evropský patentový úřad (EPO), Japonský patentový úřad (JPO), Korejský úřad pro duševní vlastnictví (KIPO), Státní úřad Číny pro duševní vlastnictví (SIPO) a americký Úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) spustily novou společnou webovou stránku „IP5“. Tiskové prohlášení EPO je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde, společná webová stránka ExternĂ­ odkaz zde.


Faktory motivující mezinárodní spolupráci ve výzkumu

Technopolis Group a Manchester Institute of Innovation Research (Manchester University) vypracovaly v rámci projektu financovaného Generálním ředitelství EK pro výzkum (DG RTD) studii o faktorech stimulujících vědeckotechnickou spolupráci mezi různými regiony světa. Zpráva včetně 4 příloh je k dispozici pouze v angličtině a můžete si ji přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Informace o posledním vývoji při přípravě Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) naleznete v prezentaci předsedy Správní rady EIT prof. Martina Schuurmana pro Radu EU a Evropský parlament. Prezentaci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Doporučení Evropské komise k managementu duševního vlastnictví

Evropská komise přijala ExternĂ­ odkaz „Recommendation on the management of intellectual property”, doporučení týkající se managementu duševního vlastnictví v oblasti transferu znalostí pro univerzity a další veřejné výzkumné organizace. Specifickým cílem doporuční je pomoci členským státům rozvíjet politiky a vytvářet průvodce pro oblast managementu duševního vlastnictví a transferu znalostí a podporovat využívání výsledků veřejně financovaného výzkumu. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.