Aktuality

Zveřejněn poziční dokument ČR ke střednědobému hodnocení H2020

Dne 6. června byl skrze MŠMT zveřejněn zveřejnilo poziční dokument ke středně dlouhému hodnocení 8. rámcového programu Horizont 2020. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a dokument ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Vědecká rada Evropské rady pro výzkum k příštímu rámcovému programu

Základem je hodnocení dosavadního rámcového programu, což napomůže prosazení nejlepších nápadů. Klade se důraz na zajištění kontinuity, rychlosti a posílení role ERC v 9. rámcovém programu, který bude zahájen v roce 2021.

Zástupci ERC požadují:

•Zachování právních ustanovení zaručujících autonomii ERC.

•Volnost a prostředky k pokračování v inovování a adaptaci své vědecké strategie

•Širší dosah co do počtu hlavních výzkumných pracovníků hodnotících její financování, což by vyžadovalo roční rozpočet ERC dosahující minimálně 4 miliardy Eur.


Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Research & Innovation – Shaping our Future

Dne 3. července 2017 proběhne v Bruselu konference k průběžnému hodnocení Horizontu 2020 a zejména budoucnosti inovací, vývoje a výzkumu.


Více informací a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Vývoj vakcíny proti žluté zimnici a vzteklině

Horizont 2020 podpořil výzkum vedený na Katolické univerzitě v Lovani pro vývoj nové, levné a teplotně stabilní vakcíny proti žluté zimnici a vzteklině. Tyto dvě nemoci si ročně vyžádají na 10 000 životů, což by nová vakcína mohla změnit.


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


European Capital of Innovation Award 2017

Komisař pro vědu a výzkum a inovace Carlos Moedas vyhlásil třetí ročník Ceny evropského hlavního města inovací 2017 - European Capital of Innovation Award 2017. Soutěže se mohou zúčastnit města, která uvedla do praxe nové inovativní nápady, které vzešly z občanských iniciativ a mohou napomoci při řešení výzev budoucnosti. Účastnit se mohou města z členských zemí EU, resp. zemí asociovaných k H2020 a podmínkou je, že města musí mít více než 100 tis. obyvatel nebo být největším městem v daném státě. Všechny informace ExternĂ­ odkaz zde.


Revize Modelových grantových dohod

Byly zveřejněny revidované verze obecných a specifických Modelových grantových dohod používaných v programu Horizont 2020. Nejdůležitějšími změnami MGA (verze 4.0) jsou:

· Nová interpretace pojmu dodatečná odměna - additional remuneration (čl. 6.2.A.1). Více informací je k dispozici zde

· Více flexibilní definice tzv. in-house konzultantů, jejichž náklady je možné nárokovat v rámci osobních nákl. (čl. 6.2.A.2)

· Větší respektování běžné účetní praxe příjemců v oblasti vnitropodnikových faktur (čl. 6.2.D.5)

· Zpřesnění podmínek pro nárokování nepřímých nákladů u příjemců, kteří jsou příjemci tzv. provozních grantů - operating grants. (čl. 6.2.E)

· Možnost implementace projektových úkolů tzv. mezinárodními partnery – international partners (čl. 14a)

· Ustanovení Účastnického portálu jakožto výchozího komunikačního kanálu mezi EK a projektovým konsorciem také po výplatě platby zůstatku (čl. 52.1)


Revidované modelové grantové dohody jsou ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura Iniciativ společného programování

Deset Iniciativ společného programování (Joint Programming Initiatives, JPI) představilo novou brožuru, která shrnuje jejich aktivity a výhody účasti v iniciativách společného plánování, dále poskytuje přehled způsobu řízení a upozorňuje na implementační akce pro nadnárodní spolupráci. Dále byly zveřejněny informační listy s přehledem členských států, cílů a klíčových úspěchů. Brožura a informační listy jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Aktualizované pracovní programy programu Horizont 2020

Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní programy na rok 2017 programu Horizont 2020. Pilotní schéma otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo rozšířeno do všech částí pracovních programů, přičemž je stále možné požádat o výjimku. V nadcházejících výzvách byl také zdůrazněn význam výzkumů týkající se migrace. Aktualizované pracovní programy jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Publikace o výzkumu a vývoji v České republice

CzechInvest ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) vydal novou verzi brožury o výzkumu a vývoji v České republice. Tato publikace vypovídá o tom, jak bohatou má Česká republika vědeckou tradici, vysoce kvalitní lidské zdroje a dobře vyvinutou infrastrukturu. Brožura poskytuje přehled o vědeckých a technologických parcích v ČR, podává ucelený přehled o způsobu financování výzkumu a vývoje v České republice, nebo také nabízí příklady úspěšných českých firem zabývajících se R&D v různých oblastech. Publikace je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Veřejná zakázka k podpůrným aktivitám nástroje pro MSP

Agentura EASME vyhlásila dne 30. 12. 2015 veřejnou zakázku na služby pod nástrojem pro MSP programu Horizont 2020. Účelem zakázky bude vytvoření SME Instrument Business Community a SME Instrument Academy. Za účelem identifikování partnerů a vytvoření konsorcia byla vytvořena zvláštní otevřená skupina na síti ExternĂ­ odkaz LinkedIn Více informací k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Důležité iniciativy ve vědě a výzkumu v rámci Evropské komise

Dne 27. října 2015 přijala Evropská komise Pracovní program na rok 2016, který potvrzuje důraz na 10 politických priorit a nastiňuje snahu o revizi existující evropské legislativy. Pracovní program představuje 23 klíčových iniciativ v rámci společného přístupu na evropské úrovni, například v oblasti migrace, jednotného trhu nebo hospodářské a měnové unie. Pro oblast vědy, výzkumu a inovací jsou relevantní zejména:

· dlouhodobý důraz na proces zjednodušováni programu Horizont 2020

· zajištění stabilního financování výzkumu a inovací, a taktéž budování moderních infrastruktur prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice

· podpora výzkumu v oblasti budování Energetické unie a nízkouhlíkové evropské ekonomiky

Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Tříletý pracovní program Evropského inovačního a technologického institutu

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) zveřejnil tříletý pracovní program na období 2016–2018, který nastiňuje ambice EIT v střednědobém horizontu. Při přípravě a implementaci ročních podnikatelských plánů znalostních a inovačních společenství (KIC) v období 2016–2018 se budou zohledňovat zkušenosti z předchozích let. Program EIT najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Vznik skupiny vědeckých poradců

V říjnu 2015 přijala Evropská komise rozhodnutí o vzniku „High Level Group of Scientific Advisors“, jejímž cílem je poskytovat nezávislé, objektivní a nepolitické pohledy a doporučení rozhodujícím orgánům v oblasti evropské vědní politiky. Skupina je součástí Vědeckého poradního mechanismu (Scientific Advice Mechanism, SAM), který byl zaveden v květnu 2015. Rozhodnutí se zaměřuje na ustanovení Skupiny, její institucionální vymezení, fungování a cíle. Sedmičlenná skupina vědeckých poradců zároveň působí jako poradní orgán Komisaře pro výzkum, vědu a inovace. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.         


Ceny Evropského inovačního a technologického institutu 2016

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) vyhlašuje letošní ročník EIT Awards, jimiž budou oceněni členové Znalostních a inovačních společenství (Knowledge and Innovation Communities, KIC). Ceny se udělují ve třech kategoriích – cena pro absolventy EIT vzdělávacích programů, cena pro inovátory produktů a služeb v rámci KIC a cena pro úspěšné podnikatelské startupy. Všechny informace o soutěži ExternĂ­ odkaz zde.


Nový internetový nástroj Evropské komise pomáhá MSP k inovacím

Evropská komise spustila svůj nový internetový nástroj, díky němuž chce usnadnit malým a středním podnikům (MSP) v přístupu do oblasti technologických služeb v rámci celé Evropy. Nástroj umožňuje MSP vyhledat technologická centra, která se zabývají tzv. klíčovými technologiemi (Key Enabling Technologies, KETs) a mohou podnikům pomoci při komercializaci jejich nápadů. V rámci celé interaktivní mapy je vyznačeno 187 evropských center, které poskytují své služby podnikům při celém procesu převodu KETs do praxe. Mapa též obsahuje informace o odpovědných osobách s přímým odkazem pro jejich kontaktování. Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Databáze projektů Horizontu 2020

Na stránkách CORDIS jsou nově k dispozici všechny doposud schválené projekty programu Horizont 2020. Detaily projektů, jako například celkové náklady, informace o koordinátorech a účastnících, datu zahájení a délce projektu lze nalézt na stránce ExternĂ­ odkaz zde (po kliknutí do sekce „Programme“ v levém horním rohu).


Brožura Marie Sklodowska-Curie Actions

Novou publikaci věnovanou akcím Marie Sklodowska-Curie zveřejnilo Technologické centrum AV ČR. Brožura je zaměřena na projekty, jejichž cílem je podpořit mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Všechny typy akcí Marie Sklodowska-Curie jsou zde podrobně vysvětleny. Příručka se věnuje také finančním a pracovně-právním aspektům projektů tohoto typu. Publikace je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva JRC: Věda a politika – co je nového v agendě EU?

Společné výzkumné středisko Evropské komise (Joint Research Centre, JRC) vydalo další z pravidelných monitorovacích zpráv o novinkách v oblasti evropského VaVaI pod názvem Science and Policy: What´s new on EU´s research agenda? Květnové vydání naleznete ExternĂ­ odkaz zde.  Pro odběr tohoto měsíčníku je možné se zaregistrovat na ExternĂ­ odkaz JRC-CONFERENCE@ec.europa.eu.


Postavení a možnosti účasti Švýcarska v programu H2020

Od září 2014 se může Švýcarsko účastnit určitých částí programu H2020. Podrobnosti týkající možností zapojení Švýcarska do projektů programu H2020 jsou uvedeny v dokumentu Fact Sheet on the Status of Switzerland in Horizon 2020, který vydala švýcarská SERI (State Secretariat for Education, Research and Innovation). Dokument ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Podpora Evropské komise inovativním malým a středním podnikům

Celkem 387 inovativních malých a středních podniků získá 130,6 mil. eur z programu Horizont 2020 (projekty SME Instrument). Toto jsou nejnovější výsledky výzvy, která spadá nový nástroj na financování malých a středních podniků SME Instrument, který byl vytvořen za účelem pomoci malým firmám získat nápady z laboratoří, dostat je na trh a povzbudit tak růst pracovních míst v Evropě. Tímto posledním kolem stoupl počet firem financovaných prostřednictvím SME nástroje na 827 (vč. tří firem z ČR). Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


PROGRESS-TT – nová iniciativa EU k transferu technologií

Na začátku roku 2015 byl zahájen nový projekt PROGRESS-TT financovaný z rámcového programu Horizont 2020. Konsorcium tvoří devět mezinárodních vysoce kvalifikovaných partnerů zastupujících celý hodnotový řetězec transferu technologií. Cílem projektu je navrhnout a implantovat program pro budování kapacit odborníků na transfer technologii. Součástí programu budou školení, workshopy nebo e-learning. Tisková zpráva ExternĂ­ odkaz zde.


ERA Chairs na zvýšení špičkového výzkumu v EU

Dne 13. února 2015 oznámila Evropská komise výsledky výzvy programu Horizont 2020 na ERA Chairs. Třináct vysokých škol, technických ústavů a soukromých organizací z těch částí Evropy, jejichž výkon v oblasti výzkumu a inovací nebyl tak dobrý jak by mohl být, získají po 2,5 mil. eurech na rozvoj výzkumných kapacit prostřednictvím ustavení ERA Chairs. Mezi úspěšnými zeměmi patří Portugalsko, Estonsko, Kypr, Polsko, Chorvatsko a Rumunsko. Detailní informace ExternĂ­ odkaz zde.  


Veřejná konzultace k dosaženým výsledkům 7. rámcového programu

Evropská komise zahájila 23. února 2015 veřejnou konzultaci k FP7, programu pro výzkum a vývoj, který byl realizován v období 2007–2013. Výsledky konzultace budou zahrnuty do celkového hodnocení nezávislé expertní skupiny. Hodnocení bude důležitým nástrojem pro hodnocení úspěchu a dopadu FP7. Dalším cílem konzultace je zlepšit navazující rámcový program Horizont 2020. Jednotliví zájemci, výzkumníci, řešitelé, skupiny či výzkumné organizace mohou přispět do 22. května 2015. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Dokumenty k přípravě pracovních programů H2020 na období 2016–2017

Byly uveřejněny strategické dokumenty, tzv. scoping papers, z nichž budou vycházet pracovní programy Horizontu 2020 na období 2016 až 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Statistika výzvy Innovative Training Networks

Výkonná agentura (Research Executive Agency – REA) zveřejnila statistiku uzavřené výzvy ITN - Innovative Training Networks. Do výzvy bylo podáno 1567 projektů, ze kterých bude podpořeno okolo 115 (úspěšnost projektů je ve výši cca 7 %). Hodnocení projektů by mělo začít v únoru, podpis grantových dohod se předpokládá v září 2015. Zpráva je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


EU a Švýcarsko mají novou dohodu o vědecko-technické spolupráci

Evropská unie a Švýcarsko podepsaly dne 5. prosince 2014 mezinárodní dohodu, jež přidružuje Švýcarsko k částem Horizontu 2020, Výzkumnému a školícímu programu Euratom a projektu ITER. Tímto se Švýcarsko bude moci v příslušných programech účastnit projektového konsorcia na stejné úrovni jako členské státy EU, přičemž finančně do těchto programů přispěje přibližně 400 milióny eur do konce roku 2016. V rámci programu Horizont 2020 se budou moci švýcarští příjemci zúčastnit z pozice přidružené země akcí v rámci pilíře „Vynikající věda“, který zahrnuje ERC, Budoucí a vznikající technologie, Výzkumné infrastruktury a Akce Marie Skłodowska-Curie, jakož i akcí v rámci specifického cíle „Šíření excelence a rozšíření účasti“. Kromě toho se Švýcarsko bude účastnit jako přidružená země i programu Euratom a projektu ITER. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


InnoLife - nově vybraná KIC pro oblast Zdraví

Evropský Technologický Institut (EIT) oznámil vítěze výzvy Knowledge and Innovation Communities (KIC) pro rok 2014. Jsou jím InnoLife - KIC pro oblast zdravého životního stylu a aktivního stárnutí a InnoRaw - KIC pro oblast surovin, těžby, zpracování, recyklace a nahrazování surovin. EIT podpoří obě komunity start-upový grantem ve výši 4 mil. eur a na začátku roku 2015 po podpisu smlouvy by již měly být obě komunity zahájit plně operační fázi svého fungování.


Zpráva Evropská komise o schématu ERA-NET

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum zveřejnilo před nedávnem zprávu "The ERA-NET Scheme from FP6 to Horizon 2020". Zpráva analyzuje ERA-NETs, jejich výzvy a zkušenosti, kterými prošly během 6. RP, 7. RP a Horizontu 2020. Více než 350 výzev bylo nebo je realizováno s více než 3400 projekty financovanými mezi lety 2004 - 2014. Roční výdej na koordinovaný výzkum činí téměř 400 milionů eur a byl pozorován výrazný pákový efekt v koordinaci výzkumu při zachování kontinuity sítě jako klíčového faktoru úspěchu. Zásadní problém je podle zprávy skutečnost, že se finanční závazky z výzev velmi liší mezi jednotlivými členskými státy a často nejsou v souladu s výzkumnými kapacitami a/nebo výdaji na programy daných zemí. Zprávu si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Využití ICT pro společenskou výzvu Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky

Evropská komise vydala dokument, který obsahuje odpovědi na otázky položené potencionálními účastníky výzvy „Přizpůsobení zdraví a péče“ (H2020-PHC-2015-single-stage), která je v rámci programu Horizont 2020 součástí společenské výzvy – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. Dokument bude průběžně aktualizován, ke stažení je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Průvodce pro regiony a MSP – Dvojí využití finančních prostředků EU

Evropská komise vydala novou publikaci určenou jako průvodce možnostmi financování skrze programy Horizont 2020, COSME i ostatní pro malé a střední podniky (MSP), které vyvíjí technologie využitelné jak na trzích s civilním, tak vojenským materiálem. Publikace mimo jiné popisuje, jak mohou představitelé regionů zaujmout podobný přístup k oblasti podpory financování, jako funguje v kontextu Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a regionálních strategií pro chytré specializace. Průvodce je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura na téma duševního vlastnictví při vývoji a výrobě lékařských přístrojů

Služba European IPR Helpdesk vydala v říjnu 2014 nový informační dokument popisující otázky duševního vlastnictví, které by měly být brány v úvahu pro vývoj a výrobu lékařských přístrojů. Autory textu jsou Arty Rajendra a Mary Smillie, právníci společnosti Rouse Legal. Dokument ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Bulletin European IPR Helpdesk

European IPR Helpdesk zveřejnil další číslo svého Bulletinu, č. 14 na období červenec – září 2014. Mezi témata aktuálního vydání mimo jiné patří ochrana průmyslového vzoru v EU, relevantnost duševního vlastnictví (Intellectual Property – IP) pro biotechnologický sektor, nová modelová konsorciální smlouva (DESCA 2020) pro projekty Horizont 2020. Dále nalezneme články OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu), kvíz o patentech, informační balíček o IP v Horizontu 2020, přehled iniciativ poskytujících bezplatnou podporu malých a středních podniků v oblasti IP a další. Bulletin je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Byly zveřejněny aktualizované verze pracovních programů

Komise přijala aktualizovanou verzi pracovního programu Horizontu 2020 pro roky 2014–2015 reflektující schválení jednotlivých částí pracovního programu v příslušných konfiguracích. Na stránkách ExternĂ­ odkaz Participant Portal jsou tak již k dispozici aktualizované verze.


Výkladový slovník pojmů programu H2020

Technologické centrum AV ČR vydalo předběžnou verzi terminologického slovníku k programu H2020. Snahou autorského kolektivu bylo usnadnit porozumění termínům, se kterými se setkávají zájemci o podání a následně i řešitelé financovaných projektů programu H2020. Slovník je zatím pouze v elektronické formě, kterou si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde. Koncem roku 2014 bude vydána i tištěná verze, doplněná o další aktualizace. Připomínky a komentáře k obsahu slovníku lze napsat na ExternĂ­ odkaz tuto adresu.


Průvodce k podávání projektů H2020 a jejich hodnocení

Evropská komise uveřejnila dokument, který obsahuje přehled doporučení k procesu elektronického podávání projektů a jejich hodnocení ExternĂ­ odkaz H2020 Vademecum - Section on Proposal Submission and Evaluation.


Průvodce k synergiím mezi ESIF, H2020 a dalšími programy

Evropská komise vydala průvodce k synergiím financování mezi Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), programem H2020 a dalšími programy EU na podporu výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti - Guidance on synergies between ESIF, Horizon 2020 and other EU programmes for innovation and competitiveness. Dokument je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura k programu Horizont 2020 v češtině

Kolektiv autorů Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR vydal aktualizovanou publikaci k programu H2020. Brožura HORIZONT 2020 - stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k vědeckým informacím. V elektronické podobě si můžete brožuru stáhnout ExternĂ­ odkaz zde. Publikaci lze objednat v tištěné podobě ExternĂ­ odkaz zde, tiskem vyjde koncem května 2014.


Brožura k Horizontu 2020

Evropská komise vydala stručnou příručku k Horizontu 2020, která je dostupná zatím v angličtině. Další jazykové mutace se připravují. Publikace ve formátu pdf či epubu ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Založení Sdružení COST

COST oznámil, že po schválení Rezoluce zástupci vlád 35 členských zemí COST dne 6. září 2013, bylo založeno dne 19. září 2013 Sdružení COST. Právní subjektivita bude důležitá pro implementaci aktivit COST v blízké budoucnosti, zvláště těch spadajících pod nový rámcový program Horizont 2020. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference o výzkumu mozku v Horizontu 2020

Zprávu z konference „Prospects of Brain Research within Horizon 2020: Responding efficiently to Europe’s societal needs“, která se uskutečnila v rámci ExternĂ­ odkaz Evropského měsíce mozku dne 30. května 2013 v Evropském parlamentu v Bruselu, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Tréninkové kurzy Europa Media k Horizontu 2020

Společnost Europa Media, s dlouholetou praxí ve školení na programy EU, pořádá sérii dvoudenních tréninkových kurzů na téma „EU Research and Innovation, Project Management and Financial Reporting“ s výhledem na Horizont 2020. První z kurzů se uskuteční 26.–27. září v Madridu, druhý 24.–25. října v Bruselu a třetí 12.–13. prosince ve Vídni. Bližší informace k nabídce jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k Horizontu 2020

Dne 21. května se v prostorách Senátu Parlamentu ČR konal seminář o strategii zapojení a prosazování národních zájmů ČR do programu EU Horizont 2020 v oblasti zdraví. Více informací z akce najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Strategická výzkumná a inovační agenda platformy NESSI

Evropská ICT technologická platforma NESSI zveřejnila strategickou výzkumnou a inovační agendu, která obsahuje doporučení pro naplnění ambiciózních cílů programu Horizont 2020 v oblasti ICT. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, kompletní dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Prohlášení Evropské výzkumné rady k novým výzvám v roce 2014

Jak se sedmý rámcový program EU pro výzkum (FP7) chýlí ke konci, jsou hlavní výzvy Evropské výzkumné rady (ERC) uzavřeny. Následující výzvy ERC budou vyhlášeny v rámci budoucího programu „Horizont 2020“, který však ještě nebyl přijat a jednání o něm stále probíhají. Vědecká rada ERC proto nastínila následující orientační scénář:

  • Zveřejnění předběžného harmonogramu pro nové výzvy (ERC pracovní program 2014) na konci roku 2013;

  • Zahájení a ukončení termínů pro předkládání nových výzvy ERC během roku 2014;

  • Žádné výzvy pro granty Synergy roce 2013 a v roce 2014.

Celé prohlášení je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k přípravě na Horizont 2020

Společnost Finance Helpdesk organizuje dne 23. května 2013 v Londýně (UK) seminář k přípravě na nový rámcový program Horizont 2020. Seminář je určen projektovým manažerům i finančním a administrativním pracovníkům. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Akční plán eZdraví 2012–2020

Evropská komise vydala v prosinci 2012 Akční plán pro elektronické zdravotnictví 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století (e-Health Action Plan 2012–2020 – Innovative Healthcare for the 21st Century), který se zaměřuje na překážky plného využití digitálních možností v evropských zdravotnických systémech. Plán bude integrován do společenské výzvy Horizontu 2020 „zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“. Cílí na snížení nákladů na zdravotní péči a na kontrolu péče. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Samotný akční plán je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Podpora MSP v Horizontu 2020

EK vydala dne 7. března 2013 tiskovou zprávu k podpoře MSP v připravovaném programu H2020. Zprávu si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


10. České dny pro evropský výzkum

Jubilejních 10. českých dnů pro evropský výzkum s podtitulem „Jak se připravit na Horizont 2020?“, které se konaly 25. října v hotelu Diplomat, se účastnilo 221 zájemců. 24. října konferenci předcházelo kolokvium „Řízení velkých výzkumných infrastruktur“ se 105 účastníky. Podrobné informace o průběhu konference i kolokvia najdete na webových stránkách TC ExternĂ­ odkaz zde, veškeré prezentace a materiály si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Připomínky EARTO k programu Horizont 2020

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations, Evropská asociace výzkumných a technologických organizací) vydala své připomínky a komentáře k dalšímu rámcovému programu Horizont 2020. Příslušné dokumenty naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Nový web programu EDCTP-II

V rámci Programu partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi v oblasti klinických testů (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership programme – EDCTP) byla spuštěna nová webová stránka věnovaná navazujícímu programu EDCTP-II, který by měl být zahájen v lednu 2014 jako součást rámcového programu Horizont 2020. Na webu je rovněž dostupný Strategic Business Plan EDCTP-II. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Konzultace ke třem JTIs (FCH, IMI a Clean Sky)

Evropská komise vyhlásila dne 11. července 2012 veřejné konzultace ke třem společným technologickým iniciativám: Palivové články a vodík (Fuel Cells and Hydrogen), Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative) a Čisté nebe (Clean Sky). Jedná se o přípravu těchto JTIs pro budoucí rámcový program H2020. On-line dotazník lze vyplnit do 4.10.2012 – pro FCH ExternĂ­ odkaz zde, pro IMI ExternĂ­ odkaz zde a pro Clean Sky ExternĂ­ odkaz zde.


Příprava PPP pro bioprůmysl

Pro příští rámcový program H2020 je naplánován vznik dalšího partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), tentokrát pro bioprůmysl (bio-based industry), které bude implementovat výzkumné a inovační aktivity relevantní pro danou oblast. Evropská komise chce při přípravě zohlednit názory všech zainteresovaných subjektů, proto vyhlásila dne 13. července 2012 veřejné konzultace, do kterých se můžete zapojit do 6.10.2012 ExternĂ­ odkaz zde.


Průzkum k bezpečnostnímu výzkumu v Horizontu 2020

EK spustila průzkum věnující se bezpečnostního výzkumu s cílem zjistit názory zainteresovaných stran ohledně výzev a potřeb, které vnímají v souvislosti s oblastmi „Secure Societés“ v rámci celého období programu Horizont 2020. Dotazník je dostupný do 16. září ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko Švýcarska k návrhu H2020

Dokument s oficiálním stanoviskem Švýcarska k návrhu příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Rada pro konkurenceschopnost (výzkum) 21. února 2012

V souvislosti s návrhem nového rámcového programu Horizont 2020 diskutovali ministři o průřezových otázkách (mezinárodní spolupráce, úloha SSH atd.) a o účasti MSP, přičemž vycházeli z podkladového dokumentu předsednictví (ExternĂ­ odkaz 6281/12). Ministři rovněž představili své názory na sdělení EK k GMES (ExternĂ­ odkaz 17072/11), vzali na vědomí prezentaci EK k novele nařízení o EIT (ExternĂ­ odkaz 18090/11), k výsledkům veřejné konzultace k ERA (ExternĂ­ odkaz 6537/12) a k aktuální situaci ITER (ExternĂ­ odkaz 6599/12). V průběhu neformálního oběda proběhla výměna názorů ke sdělení EK k bio-ekonomice (ExternĂ­ odkaz 6487/12). Tiskové prohlášení je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde (výzkum od str. 16).


Rakouská pozice k projednávání Horizontu 2020

Rakušané zveřejnili draft pozičního dokumentu, ve kterém představují nejdůležitější body, které by měly být probrány během projednávání nového rámcového programu Horizont 2020. Dokument (pouze v němčině) je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Česká verze Horizontu 2020

Návrh nového rámcového programu Horizont 2020 a další související dokumenty jsou již k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie. Všechny jazykové verze naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Návrh příštího rámcového programu Horizont 2020

Evropská komise zveřejnila návrh budoucího rámcového programu pro výzkum a inovace – Horizont 2020. Tento program pro období 2014–2020 by měl být rozdělen do třech hlavních pilířů: pilíř podporující excelentní výzkum (24,6 mld. €), pilíř zaměřený na podporu inovací a technologií (17,9 mld. €), a pilíř řešící velké společenské výzvy tematicky rozdělený do šesti oblastí (31,7 mld. €). Nyní bude návrh projednáván v Radě a Evropském parlamentu. Tiskovou zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde, veškeré dokumenty k Horizontu 2020 jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Nový web příštího rámcového programu Horizont 2020

Nová webová stránka příštího rámcového programu Horizont 2020 je dostupná ExternĂ­ odkaz zde. Každý den na webu naleznete krátké video.


Tematické semináře k přípravě budoucího rámcového programu

Evropská komise pořádá tematické semináře zaměřené na přípravu a témata budoucího rámcového programu Horizont 2020. Materiály ze semináře k problematice zdraví a demografických změn jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Tematické semináře k přípravě RP Horizont 2020

Informace a materiály z tematických seminářů, které jsou zaměřené na řešení společenských výzev a přípravu budoucího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, naleznete na webu ExternĂ­ odkaz zde.


CNRS k 8. RP

Poziční dokument Francouzské národní rady pro vědecký výzkum (CNRS) k příštímu rámcovému programu pro výzkum a vývoj je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice ČR k 8. RP

Dokument s pozicí České republiky k přípravě příštího rámcového programu pro VaVaI naleznete ExternĂ­ odkaz zde, obsáhlejší podkladový dokument ExternĂ­ odkaz zde.


Eurodoc k 8. RP

Stanovisko Evropské rady doktorských kandidátů a začínajících výzkumných pracovníků (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, ExternĂ­ odkaz Eurodoc) ze dne 22. dubna 2011 naleznete ExternĂ­ odkaz zde a tiskové prohlášení ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko CEA k 8. RP

Francouzský Komisariát pro jadernou energii (Commissariat ? l'Énergie Atomique, CEA) zveřejnil stanovisko k přípravě budoucího rámcového programu VaV, které naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Reakce SNFS na Zelenou knihu

Švýcarská národní vědecká nadace (SNFS) zveřejnila druhý dokument k přípravě 8. RP, který zohledňuje návrhy obsažené v Zelené knize ke Společnému strategickému rámci. Stanovisko je ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko 4 konferencí rektorů k budoucí kohezní politice

Čtyři konference rektorů (polská, maďarská, německá a rakouská) vypracovaly společný dokument k budoucnosti evropské politiky soudržnosti (k 8. RP a dalším unijním programům, strukturálním fondům atd.). Dokument naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Intel – pozice k 8. RP

Stanovisko Intel Corporation k přípravě 8. RP ze dne 9. února 2011 je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Dánsko k přípravě 8. RP

Dokument dánského Ministerstva věd, technologií a inovací se stanoviskem k podobě budoucího rámcového programu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Poziční dokument HRK k 8. RP

Konference německých rektorů (HRK) zveřejnila dne 6. ledna 2011 svoje stanovisko ke struktuře 8. RP. Dokument naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice EIROforum k 8. RP

Partnerství evropských mezivládních výzkumných organizací (ExternĂ­ odkaz EIROforum) připravilo stanovisko k přípravě 8. RP a předalo jej EK koncem ledna 2011. Dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Země ucházející se o členství v EU k 8. RP

Země přidružené k 7. RP, které se ucházejí o členství v EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko), připravily společnou pozici k budoucímu RP. Dokument z 8. února 2011 je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Estonsko k 8. RP

Předběžné stanovisko Estonska k přípravě budoucího rámcového programu ze dne 11. února 2011 je dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Kodaňská univerzita k 8. RP

Své stanovisko a doporučení k přípravě příštího rámcové programu zveřejnila v únoru 2011 i Kodaňská univerzita. Dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko ECTRI k přípravě 8. RP

Dokument ECTRI k přípravě 8. RP ze dne 11. února 2011 naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Evropská konference ústavů dopravního výzkumu (ExternĂ­ odkaz ECTRI) byla založena v dubnu 2003 podle belgického práva jako mezinárodní neziskové sdružení.


Předběžná pozice Finska k 8. RP

Dokument zveřejněný počátkem února 2011 byl připraven finským Ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti a vychází z národních konzultací s klíčovými hráči včetně zástupců výzkumné i průmyslové obce. Dokument s předběžným stanoviskem Finska je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Společné stanovisko států EU-12 k 8. RP

Dvanáct členských států, které k EU přistoupily od r. 2004, připravily dokument vyjadřující společné stanovisko k přípravě příštího rámcového programu. Dokument z 2.2.2011 naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Návrhy EUROHORCs k dalšímu vývoji ERA

Dokument EUROHORCs, který je příspěvkem do diskusí o vývoji evropského výzkumu, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice ERT k 8. RP

Neformální fórum ExternĂ­ odkaz Evropský kulatý stůl průmyslníků (European Round Table of Industrialists, ERT) zveřejnil dne 2. 11. 2010 dokument, který obsahuje návrhy ERT k obsahu budoucího 8. rámcového programu. Poziční dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Prohlášení HRK k budoucnosti ERA a 8. RP

Konference německých rektorů zveřejnila prohlášení k budoucnosti ERA a 8. RP. Dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Zjednodušení provádění RP – pozice ČR

Dne 10. 9. 2010 byla odeslána Evropské komisi pozice ČR ke Sdělení KOM (2010) 187 „Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum“. Tato pozice byla vypracována MŠMT (konkrétně pracovní skupinou Výboru pro Evropský výzkumný prostor) a připomínkována více než padesáti experty z řad administrátorů projektů jak z průmyslu, tak z akademické sféry a schválena Resortní koordinační skupinou. Více informací včetně anglické a české verze dokumentu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zjednodušení provádění RP – pozice EARMA

V září 2010 zveřejnila asociace ExternĂ­ odkaz EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) pozici k dokumentu Evropské komise týkající se zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum (ExternĂ­ odkaz COM (2010) 187). Dokument s názvem „EARMA Position Paper on Simplification Measures in the Framework Research Programmes“, na jehož tvorbě se podílelo i Technologické centrum AV ČR, se nachází ExternĂ­ odkaz zde.


TEKES – stanovisko k obsahu 8. RP

Stanovisko k obsahu příštího rámcového programu (8. RP) finské grantové agentury TEKES naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Článek k přípravě 8. RP od Petera Tindemanse

Peter Tindemans, člen Řídící rady Euroscience, publikoval na webu Public Service.CO.UK článek k přípravě 8. RP. Můžete si ho přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko ENEA k přípravě 8. RP

Neoficiální stanovisko Italské národní agentury pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, ENEA) k přípravě 8. rámcového programu si můžete prostudovat ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko EUCAR k přípravě 8. RP

Stanovisko Evropské rady pro automobilový výzkum a vývoj (European Council for Automotive R&D, EUCAR) k přípravě 8. rámcového programu si můžete prostudovat ExternĂ­ odkaz zde.


Sdružení Helmholtz k přípravě 8. RP

Sdružení německých výzkumných středisek Helmholtz zveřejnilo stanovisko a svá očekávání od budoucího 8. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Dokument si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice Německa k přípravě 8. RP

Oficiální dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


LERU k přípravě 8. RP

Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities, LERU) zveřejnila 7. července 2010 dokument "Towards an Effective 8th Framework Programme", který si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Pozice britských vysokých škol k přípravě 8. RP

Skupina britských vysokých škol, sdružených do organizace Universities UK (UUK), zveřejnila koncem března 2010 poziční dokument k přípravě 8. RP. Tiskové prohlášení naleznete ExternĂ­ odkaz zde a vlastní dokument v jazyce anglickém, německém, francouzském, španělském a polském si můžete prostudovat ExternĂ­ odkaz zde.