Micep » Politika vědy a výzkumu » Aktuality z vědy a výzkumu

Aktuality z vědy a výzkumu

EU Open for Business

Na konci září Evropská komise (DG GROW) spolu se sítí Enterprise Europe Network zahájila druhou fázi kampaně EU Open for Bussiness „Malý podnik – velké ambice“, která má za cíl informovat vlastníky MSP o možnostech finanční podpory, nalézání obchodní partnerů a podpořit je, aby expandovali na zahraniční trhy a rozšířili tak své podnikání. Více informací o kampani ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


EIB podpořila boj proti infekcím rezistentních na antibiotika

Evropská investiční banka (EIB) poskytla půjčku ve výši 20 mil Eur biofarmaceutické firmě Da Volterra k urychlení vývoje inovativních řešení pro prevenci a léčbu infekcí rezistentních na antibiotika. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


EFSI podpoří léčbu rakoviny mozku

Evropská investiční banka (EIB) a ExternĂ­ odkaz MagForce podepsaly dohodu, která umožní evropským společnostem působících v oboru zdravotnictví v následujících 3 letech zažádat EIB o půjčku ve výši až 35 mil. EUR.  Spolupráce bude umožněna díky Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI). Půjčka bude v oblasti léčby rakoviny mozku podporovat zavedení metody NanoTherm do Evropy. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Rychlejší diagnóza zachraňuje životy

Evropská Unie podpoří barcelonský start-up půjčkou ve výši 20 milionů euro na vývoj přístroje k rychlému identifikovaní patogenů zapříčiňujících meningitidu a další infekční onemocnění. Půjčka byla podepsána InnovFin Infectious Diseases Finance Facility (část InnovFin – EU Finance for innovators), které má za cíl pomoci firmám, které vyvíjejí řešení v boji proti infekčním onemocněním. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


„700 milionů navíc“

Dne 20. dubna 2017 se již po sedmé konala Vědecká rada BIC Brno. Diskutovanými tématy mimo navýšení institucionální podpory pro vysoké školy a výzkumné organizace o 700 milionů korun, byly také zákon o podpoře VaVaI, robotika nebo Horizont 2020.


Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská rada pro výzkum vydává příručku k otevřenému přístupu k datům

ERC publikovala v dubnu příručku k otevřenému přístupu k datům ve snaze zjednodušit sdílení vědeckých informací a dat, což by mělo podpořit rozvoj vědy, inovace a vzdělání.


Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Soutěž pro Ph.D. kandidáty

Sdružení EuroScience vyhlásilo výzvu k předkládání nominací na udělení cen pro mladé evropské výzkumníky (European Young Researchers Award, EYRA 2017). Ocenění je udělováno vědcům, kteří dosáhli výjimečných vědeckých výkonů, především jako vedoucí výzkumných projektů. Cena má inspirovat mladé výzkumníky k zapojení se do vědy a výzkumu. Posuzována bude kvalita výzkumných výsledků, role výzkumníka v definování projektu a inspirace pro ostatní (studenty, členy týmu a výzkumníky) a dosah k širší veřejnosti. Podmínkou je, aby výzkum probíhal ve spolupráci s vědci z více evropských zemí, anebo v jedné zemi, téma ovšem musí mít evropskou přidanou hodnotu. Letos se mohou hlásit Ph.D. kandidáti (v sudých letech pak postdoktorandi). Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


První nástroj na sdílení rizika v rámci EFSI v ČR

Evropská investiční banka uzavřela dohodu s bankou Česká spořitelna, a.s., na základě které vzniká první operace ke sdílení rizika v České republice a celé střední Evropě garantovaná EFSI (European Fund for Strategic Investments - tzv. Junckerův balíček). Podpora bude směrována k inovačním malým a středním podnikatelům v oblasti obnovitelných zdrojů a klimatické změny. Podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská iniciativa pro lidský biomonitoring

Během prosince byla během konference v Bruselu v rámci slovenského předsednictví v Radě EU oficiálně spuštěna Evropská iniciativa pro lidský biomonitoring (The European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU). HBM4EU je společným projektem 26 zemí a Evropské komise, finančně podpořeným z programu Horizont 2020, který proběhne v období 2016–2020. Hlavním cílem této iniciativy je koordinace národních a EU iniciativ za účelem získání a propojení informací o vystavení obyvatel EU chemickým látkám a možným dopadům tohoto vystavení na jejich zdraví. Výstupy projektu poskytnout základ pro tvorbu EU politik. Více informací na stránkách ExternĂ­ odkaz Evropské komise.


Konzultace k prioritám výzkumu v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Priority výzkumu a inovací pro Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ,EIP AHA) byly definovány ve studii projektu PROEIPAHA. Členové EIP AHA se k nim mohou vyjádřit prostřednictvím online konzultace do 16. 9. 2016. ExternĂ­ odkaz Zde je dokument pro poskytnutí příspěvků.


Česko-polské fórum 2017 - projekty česko-polské spolupráce

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo výběrové řízení na podporu neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů (výzva je vyhlášena v rámci Česko-polského fóra). Projekty musí být vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2017. Mezi podporované aktivity patří například vědecké semináře a konference nebo společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Výhra českých vědců v soutěži Computing in Cardiology Challenge

Mezinárodní soutěž PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge je již od roku 2000 každoročně organizována skupinou laboratoří z MIT (Massachusetts Institute of Technology) a BIH (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston). Letošní výzvou bylo vymyslet algoritmus, který co nejlépe rozliší opravdové alarmy od těch falešných. Cílem je předejít negativním vlivům jako je rušení spánku pacientů a snižování pozornosti a zpomalování reakcí zdravotnického personálu na jednotkách intenzivní péče. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.  


Spolupráce s Čínou v programu H2020

V programu Horizont 2020 (8. rámcový program EU) je v některých výzvách k předkládání projektů výslovně podporována spolupráce evropských institucí s Čínou. Seznam těchto témat týkající se zejména zemědělství, udržitelné urbanizace, a environmentální tématiky naleznete v ExternĂ­ odkaz dokumentu. Administrace projektů a podávání projektových žádostí probíhá stejným způsobem jako u ostatních výzev v programu Horizont 2020.


Rámcová dohoda o partnerství mezi Evropskou komisí a projektem The Human Brain

Dne 30. října 2015 podepsala Evropská komise rámcovou dohodu o partnerství s projektem The Human Brain. Hlavním cílem projektu je porozumění fungování lidského mozku za využití ICT technologií a matematických metod. Projekt je finančně podpořen 1 miliardou eur na období deseti let (2013–2023) z programu Horizont 2020 a zahrnuje spolupráci více než 400 výzkumníků z 24 evropských zemí. Projekt The Human Brain byl vybrán v roce 2013 jako FET Flagship (Future and Emerging Technologies Flagship), který představuje dlouhodobá strategická mezioborová partnerství v klíčových technologických oblastech. Další informace najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Cena EU pro ženy – inovátorky

Evropská komise vyhlašuje potřetí udělení ceny pro ženy, chce touto cenou seznamovat veřejnost s vynikajícími podnikatelkami, kterým se podařilo uvést inovační myšlenky na trh. Cílem je rovněž iniciovat další ženy k realizaci inovativních nápadů. První cena představuje 100 000 eur, druhá 50 000 eur a třetí 30 000 eur. Soutěž je otevřena všem ženám, které založily nebo spoluzaložily svou společnost a jejichž kariéra měla prospěch z výzkumného rámcového programu EU, rámcového programu EURATOM nebo Inovačního rámcového programu pro konkurenceschopnost, případně aktivit, které souvisely s výzkumnými a inovačními programy v Evropských strukturálních fondech. Všechna pravidla pro podávání návrhu jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Průvodce je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky 2. fáze SME Instrumentu: dvě úspěšné české firmy

Evropská komise zveřejnila seznam úspěšných firem vybraných ve druhé fázi nástroje pro podporu inovativních malých a středních podniků (SME Instrument). Mezi 59 úspěšnými žadateli jsou dvě české firmy: pražská firma ExternĂ­ odkaz Olife Corporation, a.s. bude v projektu LEAFPO řešit inovaci autobaterií a firma ExternĂ­ odkaz PVFS z České Lípy se ve spolupráci s kolegy z Dánska zaměří na udržitelnou intermodální (silniční a železniční) dopravu v projektu SAFE-CTS. Celkem bylo ve druhé fázi podáno 962 projektových návrhů, zhruba polovina z nich dostala bodové ohodnocení ke splnění podmínek financování, z rozpočtových důvodů však bylo vybráno pouze 44 projektů, z nichž každý obdrží dotaci do maximální výše 2,5 mil. eur na inovační činnost a vypracování detailního podnikatelského záměru. Zpráva Evropské komise je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Soutěž Euro-BioCyResearch

Výzkumné centrum molekulární medicíny Univerzity Kypr (The Molecular Medicine Research Center of the University of Cyprus) vyhlašuje soutěž o nejlepší výzkumný návrh v oblasti nefrologie (odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou). K účasti jsou zváni studenti a čerství absolventi doktorských programů primárně z oblastí biologických a biomedicínských věd, avšak inovativní výzkumné záměry z oblasti neurologie, stárnutí a onkologie či biologie nádorů jsou rovněž vítány. Uzávěrka pro zasílání návrhů je 27. listopadu 2015. Podrobné informace o soutěži jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Cena nanomedicíny 2015

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (The European Technology Platform for Nanomedicine, ETPN) ve spolupráci s konsorciem ENATRANS (Enabling NAnomedicine TRANSlation) vyhlašuje druhý ročník Ceny nanomedicíny. O ocenění mohou usilovat společnosti či sami výzkumníci (jak z akademických, tak soukromých institucí) a to ve dvou oblastech - projekty časných klinických stádií a nejlepší produkt/jeho využití v diagnostické, terapeutické nebo regenerativní medicíně. Hlavním cílem je podpořit excelentní projekty, které nabízejí inovativní řešení pomocí využití nanomedicíny. Návrhy je možno zasílat do 15. září 2015. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Nominace na Technologickou cenu tisíciletí

Technologická cena tisíciletí (Millennium Technology Prize) je udělována Technologickou akademií Finska a udílena za výjimečné inovace přispívající k rozvoji lidstva a udržitelného růstu. Nominace na Technologickou cenu tisíciletí mohou podávat výzkumné organizace, univerzity a společnosti z celého světa a ve všech oblastech technologií mimo armádních. Cena je udělována každé dva roky a laureát ceny obdrží finanční odměnu ve výši 1 milion EUR. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


IPR SME Helpdesk pro Latinskou Ameriku

Od 7. července 2015 došlo k výraznému rozšíření služeb nabízených v rámci Mercosur IPR SME Helpdesk (Technická služba pro práva k duševnímu vlastnictví), který zahrnuje více než 18 zemí Latinské Ameriky. Tato rozšířená působnost s sebou přinesla změnu v názvu projektu na Latin America IPR SME Helpdesk. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o ochraně a prosazování práv k duševnímu vlastnictví v klíčových třetích zemích

Evropská komise zveřejnila zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví, která je aktualizována každé dva roky. Zpráva komentuje změny v klíčových třetích zemích a má napomoci držitelů práv z Evropské unie s jejich obchodními strategiemi. Zpráva je součástí Strategie Evropské komise pro prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Podrobnější informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský registr terciárního vzdělávání

Evropská komise zveřejnila druhé vydání Evropského registru terciárního vzdělávání (The European Tertiary Education Register, ETER). Registr obsahuje informace o 2293 evropských vysokoškolských institucí ve 31 evropských zemích, včetně údajů jako je velikost univerzity, informace o výzkumu a financování, tematických oblastech zaměření a úrovně vzdělání, nebo počet a pohlaví studentů a zaměstnanců. S využitím informací z národních statistických úřadů ETER doplňuje další údaje o výkonnosti univerzit jako je U-Multirank a úrovňový systém statistiky vysokoškolského vzdělávání (UNESCO-UIS / OECD / Eurostat). Poskytnuté údaje jsou porovnatelné, a proto mohou být použity jako nástroj strategie pro tvůrce politik, i pro výzkumné pracovníky a vysoké školy pro identifikaci příležitostí výzkumné spolupráce nebo specializace. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Praktický průvodce 2EU Funding Opportunities 2014-2020

Byl zveřejněn praktický průvodce, který umožňuje získat přehled o prakticky všech příležitostech financování z prostředků EU. Popsán je nejen program Horizont 2020, ale i další programy jako COSME, Erasmus+, Connecting Europe Facility, EU programme for employment, Galileo, Pericles, Hercules, Custom, Fiscalis a další. Dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Peníze pro průmyslové projekty založené na biotechnologiích

Dne 15. června 2015 byla podepsána dohoda, která umožňuje prvním deseti projektům hodnocených v rámci výzvy Bio-Based Industries Joint Undertaking získat část z celkové sumy 50 milionů eur poskytnutých z programu Horizont 2020 společně s 28 miliony eur od průmyslových partnerů. Šanci mají projekty zabývající se výzkumem v oblasti specifických biologicky založených materiálů s potenciálem nahradit fosilní paliva a materiály z nich vycházející. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Studie OECD o faktorech ovlivňujících mezinárodní vědeckou mobilitu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zveřejnila studii týkající se faktorů ovlivňujících mezinárodní mobilitu výzkumníků. Ze studie vyplývá, že vědecká mobilita je negativně zasažena geografickou, socioekonomickou a vědeckou vzdáleností. Naopak, podobnost ekonomických nástrojů a zdrojů ve vědě a výzkumu, spolu se sníženými opatřeními týkajících se víz mobilitě napomáhají. Dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Možnost účasti ruských institucí v Horizontu 2020

Ministerstvo školství a vědy Ruské federace ve snaze umožnit ruským výzkumným institucím účast v projektech H2020 vyhlásilo cílené výzvy, které nabízejí finanční podporu zájemcům o zapojení do řešitelských konsorcií v projektech H2020. Potenciální účastníci z Ruska se mohou zapojit do projektů a budou financováni z národních zdrojů. Další informace a odkazy jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o stárnutí obyvatelstva zemí EU pro období 2013–2060

Evropská komise vydala zprávu zabývající se demografickým vývojem v zemích Evropské unie pro období 2013–2060. Podle reportu bude v roce 2060 v EU i v České republice 28 % populace starší 65 let a na jednoho seniora připadnou pouze dva pracující. Ve zprávě se rovněž analyzují očekávané náklady spojené se stárnutím populace, mezi které patří rostoucí náklady na zdravotnictví, dlouhodobou péči, vzdělávání, důchody a dávky v nezaměstnanosti. Celá zpráva (v anglickém jazyce) ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Nástroj k IP pro vysoké školy

Úřad duševního vlastnictví Spojeného království (UK Intellectual Property Office) spustil bezplatný nástroj, který napomáhá vysokoškolským studentům a akademikům zorientovat se v problematice duševního vlastnictví a současně podporuje spolupráci vysokých škol a soukromého sektoru. Nástroj se skládá ze 4 částí: IP Tutor; StudentshIP Enterprise Awards; Intellectual Asset Management Guide a Lambert Toolkit. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Národní kontaktní bod pro Tchaj-wan

Ačkoli Tchaj-wan nepatří mezi státy asociované k H2020, může se účastnit některých částí programu H2020. Z tohoto důvodu nedávno ustavil kancelář NCP (National Contact Point) pro program H2020, jejímž cílem je podpořit zájemce o spolupráci projektech. Další informace včetně kontaktů na konkrétní NCP najdete na webové stránce kanceláře ExternĂ­ odkaz zde.


Přidružení Ukrajiny k programu Horizont 2020

Dne 20. března 2015 byla podepsána Dohoda o přidružení Ukrajiny k Horizontu 2020. V Kyjevě ji podepsali eurokomisař pro výzkum, vědy a inovace Carlos Moedas a ukrajinský ministr školství Serhiy Kvit. Ukrajinští výzkumní pracovníci, podnikatelé a inovátoři se nyní mohou účastnit H2020 za stejných podmínek jako členské státy EU a další přidružené země. Dohoda musí být ještě stvrzena ukrajinským parlamentem. Ukrajina rovněž požádala o přidružení k programu EURATOM, ale vyjednávání probíhají separátně a dosud pokračují. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Strategický inovační a výzkumný plán SusChemu

Evropská technologická platforma pro udržitelnou chemii (ExternĂ­ odkaz SusChem) zveřejnila 16. března 2015 Strategický inovační a výzkumný plán (Strategic Innovation and Research Agenda, SIRA). Dokument SIRA zdůrazňuje roli chemického průmyslu při podpoře inovací v Evropě a potenciál udržitelných chemických technologií vypořádat se se společenskými výzvami. SIRA se na rozdíl od předchozího plánu SRA (Strategic Research Agenda) zabývá novými tématy jako ICT a výroba, mobilita a zdraví. Další kroky a implementace SIRA budou diskutovány na setkání, které se uskuteční 8. a 9. června 2015 v Bruselu (Belgie). Podrobnější informace dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


První technické hodnocení Human Brain Project

Evropská komise uspořádala první výroční setkání ohledně technického hodnocení ExternĂ­ odkaz Human Brain Project (HBP). Toto technické hodnocení se zabývalo obdobím od 1. října 2013 do 30. září 2014. Hlavní závěry a doporučení ExternĂ­ odkaz zde.


Soutěž Horizon Prize

Evropská komise spustila soutěž Horizon Prize for better use of antibiotics. Osoba či tým, který vyvine rychlý test (jenž zjistí, zda pacient musí být léčen antibiotiky), získá milion eur. Cílem je zastavit nadužívání antibiotik a zastavit rostoucí antimikrobiální rezistence. Soutěž byla již zahájena a potrvá až do konce roku 2016. Soutěžící budou moci předkládat své příspěvky 17. srpna 2016. Pravidla soutěže jsou k dispozici on-line ExternĂ­ odkaz zde.


Noví viceprezidenti a členové Vědecké rady ERC

Novými viceprezidenty Vědecké rady ERC se stali profesoři Sierd Cloetingh a Mart Saarma. Prof. Cloetingh (původem z Nizozemska, členem rady od 2009) bude mít na starosti za ERC aktivity v oblasti Physical Science and Engineering. Estonský prof. Saarma (členem rady od 2011) se bude věnovat oblasti Life Sciences. Současně se jmenováním nových viceprezidentů zveřejnila Evropské komise jména tří nových členů Vědecké rady ERC: prof. Dame Janet Thornton z Velké Británie, prof. Fabio Zwirner z Itálie a prof. Tomáš Jungwirth. Prof. Jungwirth je vedoucí oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR. Stal se tak po prof. Pavlu Exnerovi z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, jemuž vypršel mandát viceprezidenta ERC, teprve druhým Čechem v této organizaci. Tisková zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015 – výzva

Ústecký kraj spustil dotační program Inovační vouchery. Firmy mohou z programu získat až 120 000 Kč, které využijí na spolupráci s vybranou výzkumnou organizací (vysokou školou, výzkumným ústavem apod.). Firma si může nechat například otestovat své výrobky, provést různá měření, navrhnout nové materiály či celé systémy a provozy. Kromě okamžitých přínosů může vzájemný kontakt firem a výzkumníků přerůst v dlouhodobou spolupráci. Ústecký kraj se tak snaží zvýšit přidanou hodnotu v místních firmách a posílit jejich konkurenceschopnost. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 16. ledna do 20. února. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Publikace „Health at a Glance: Europe 2014”

Třetí edice zprávy Health at a Glance: Europe 2014 je nyní dostupná ke stažení. Zpracovali ji zástupci OECD a Evropské komise s pomocí národních korespondentů z 35 evropských zemí. Poskytuje informace o veřejném zdraví a zdravotní péči v těchto zemích, opírající se o Evropské základní zdravotní ukazatele (European Core Health Indicators – ECHI), které jsou základem pro tvorbu budoucích politik v oblasti zdravotních systémů. Dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde


EU a Afrika zahájili druhý program partnerství při klinických testech

Evropská unie a Afrika budou spolupracovat v oblasti výzkumu s cílem vyvinout nové a účinnější léky na choroby spojené s chudobou, které postihují subsaharskou Afriku (AIDS, tuberkulóza, malárie nebo virus Ebola). Druhý program Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických testech (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP) navazuje na úspěch svého předchůdce a bude mít na následujících deset let k dispozici rozpočet ve výši 2 miliard eur. Evropská unie přispěje částkou 683 milionů eur z programu Horizont 2020 a zbytek zaplatí evropské státy. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská unie poskytne 24,4 milionu eur na výzkum související s Ebolou

Evropská komise oznámila, že z rozpočtu EU věnuje 24,4 milionu eur na naléhavý výzkum Eboly. Finanční prostředky budou poskytnuty na základě návrhů od týmů z celé EU a z řady nečlenských zemí, které posoudila nezávislá odborná skupina. Financování bude směřovat do pěti projektů, od rozsáhlého klinického hodnocení potenciální vakcíny po testování stávajících a nových látek k léčbě Eboly. Peníze z programu Horizont 2020, programu EU pro výzkum a inovace, budou uvolněny zrychleným postupem, aby je projekty obdržely co nejdříve. Komise rovněž spolupracuje s průmyslem na dalším vývoji očkovacích látek, léků a diagnostických postupů pro Ebolu a další hemoragická onemocnění v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva. Celá zpráva je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Carlos Moedas novým komisařem pro vědu, výzkum a inovace

Dne 10. září 2014 představil nově zvolený předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nominované komisaře svého kabinetu. Portfolio vědy, výzkumu a inovací získal Carlos Moedas. Portugalec, který vystudoval stavební inženýrství v Lisabonu a poté ekonomii na Harvardu, bude mít na starosti činnosti Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (Directorate-General for Research and Innovation) a relevantní části výkonné agentury Evropské rady pro výzkum (European Research Council), Výkonné agentury pro malé a střední podniky (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), Výkonné agentury pro inovace a sítě (Innovation and Networks executive agency) a Výkonné agentury pro výzkum (Research Executive Agency). Společné výzkumné středisko Evropské komise spadá nově pod komisaře pro vzdělávání, kulturu a mládež, který povede Tibor Navracsics z Maďarska. Další informace o členech nové Komise naleznete v tiskové zprávě ExternĂ­ odkaz zde.


Byli oceněni nejlepší mladí vědci Evropy

Letošní 26. ročník soutěže Evropské unie pro mladé vědce (EUCYS) se uskutečnil ve dnech 19–24. září ve Varšavě. Do soutěže se zapojilo 110 mladých výzkumníků z 36 zemí, kteří představili 77 projektů z různých oblastí (biologie, fyziky, chemie, informatiky, sociálních věd, životního prostředí, matematiky, technických věd a medicíny). Vítězové si rozdělili výhry v celkové výši 62 500 eur a další ceny, např. vědecké pobyty. Uděleny byly tři ceny za první místo, z nichž jednu získal Luboš Vozdecký z České republiky za práci „Rolling Friction“ (Valivé tření). Student gymnázia se ve své věnoval experimentálnímu studiu různých aspektů valivých pohybů. Popsal deformaci podložky pod valícím se tělesem a vyvrátil některé domněnky ohledně původu valivého odporu. Experimentálně lze deformaci podložky měřit jak pro různé rychlosti, tak i pro různé povrchy podložky. Soutěž Evropské unie pro mladé vědce byla zahájena v roce 1989 Evropskou komisí. Má za cíl podpořit spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi mladými vědci, přivést studenty ke studiu přírodovědných a technických oborů a dát jim příležitost pracovat pod vedením některých předních evropských výzkumných pracovníků. Více informací o soutěži naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Veřejné konzultace k pravidlům EU pro autorská práva

V červenci 2014 zveřejnila Evropská komise (EK) výstupy z veřejné konzultace k připravované revizi pravidel EU pro autorská práva. EK celkem obdržela více než 9 500 odpovědí a dalších 11 000 vzkazů, včetně dotazů a komentářů. Do procesu se zapojilo široké spektrum subjektů včetně uživatelů, spotřebitelů, držitelů práv, průmyslu, vládního sektoru atp. Konzultace probíhala v období prosinec 2013 až březen 2014. Další informací ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní spolupráce s Chile v oblasti vědy, technologií a inovací

V rámci projektu 7. RP nazvaného CEST+I (Chile-EU Science, Technology and Innovation Initiative) byla vydána publikace s názvem „Chile: opportunities for international cooperation in science, technology & innovation“. Ta představuje škálu chilských grantových příležitostí pro evropské výzkumné pracovníky. Brožura je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Studie JRC mapuje politiku stravování ve školách v EU

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC), které je interním vědeckým útvarem Komise, zveřejnilo v rámci snah Evropské komise o snížení dětské obezity první souhrnnou zprávu o politice stravování v evropských školách. Vyplývá z ní, že evropské země přikládají velkou váhu vlivu, jenž má školní stravování na zdraví a vývoj dětí a na jejich studijní výsledky. Ve všech zkoumaných zemích (tj. 28 členských států EU plus Norsko a Švýcarsko) existují pokyny pro stravování ve školách, které se však významně liší. Tisková zpráva v češtině je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde a studie ExternĂ­ odkaz zde.


Korejské výzkumné a inovační centrum Evropa

V rámci naplňování vize kreativní ekonomiky přistoupila korejská vláda k podpoře větší mezinárodní provázanosti svých výzkumných pracovníků a podniků včetně MSP na světových trzích. Dále se představitelé Jižní Koreje snaží o přímý dialog s EU za účelem zkvalitnění vzájemné spolupráce a zvýšení oboustranného prospěchu. V návaznosti na výše uvedené bylo v listopadu 2013 založeno v Bruselu Korejské výzkumné a inovační centrum Evropa, které má tři hlavní cíle: rozvoj politik mezi Koreou a EU; založení kooperační platformy pro VaV; a inovační spolupráci pro MSP aj. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura o unijních programech 2014–2020

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) a Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) připravily informační brožuru o evropských programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020. Nechybí informace o jednotlivých programech, včetně jejich tematického zaměření, základních pravidlech pro implementaci projektů, financování a kontaktních údajích a relevantních internetových odkazech pro získání dalších informací a poradenství. Brožura je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Diskuse ministrů k tématu euro-středomořské spolupráce

V rámci zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 26. května 2014 diskutovali ministři o způsobech, jak posílit a dále rozvinout vědeckotechnickou spolupráci v rámci Evropsko-středomořského partnerství (MIRA). Otázky pro diskusi připravilo řecké předsednictví (ExternĂ­ odkaz česky/ExternĂ­ odkaz anglicky).


Grafen zdvojnásobil počet partnerů

Grafen, jedna z největších evropských výzkumných iniciativ, přijala na základě poslední výzvy k předkládání návrhů 66 nových partnerů. Kromě akademických institutů a výzkumných ústavů se zvyšuje i podíl malých a středních podniků v konsorciu. Projekt Grafen, který tvoří součást iniciativ budoucích a vznikajících technologií (FET), je rozplánován na deset let s investicí 1 miliardy eur. Do projektu je zapojeno také 13 českých institucí – kompletní seznam k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Podrobnější informace o iniciativě ExternĂ­ odkaz zde.


Volba předsedy Science Europe

Asociace Science Europe bude mít nového předsedu. Byl jím jednomyslně zvolen profesor Miguel Seabra, nynější předseda Portugalské vědeckotechnologické nadace. Na pozici nahradí profesora Paula Boyla z Britské rady pro ekonomický a sociální výzkum (ESRC), jemuž skončí mandát na konci srpna. Více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Island a Norsko prvními asociovanými státy k H2020

Island a Norsko (nečlenské země EU) se v pátek 16. května 2014 staly prvními státy asociovanými k programu Horizont 2020. Výzkumníci a instituce z těchto států se mohou na základě tohoto rozhodnutí účastnit projektů programu na stejné úrovni jako členské státy EU. Na oplátku budou státy povinny finančně přispívat do programu. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Strategický výzkumný program iniciativy More Years, Better Lives

Kanada a 14 evropských zemí (včetně Německa, Rakouska či Polska) společně přijaly strategickou výzkumnou agendu, která je stěžejním pilířem Společné programové iniciativy „More Years, Better Lives“. Iniciativa si klade za cíl koordinaci výzkumných aktivit, které směřují k tomu, že lidé budou moci žít zdravý, aktivní, nezávislý život a zlepší se jejich zapojení do společnosti i ve vysokém věku. Iniciativa je zaměřena na vytvoření optimálního prostředí pro stárnoucí populaci. Dokument a další informace o projektu ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská cena zdraví 2014

Evropská cena zdraví, každoročně vyhlašovaná od roku 2007, oceňuje mezinárodní spolupráci a přínosy k řešení současných problému v oblasti zdraví. Letošní cena (finanční odměna ve výši 10 000 euro) bude slavnostně předána v říjnu 2014 v rámci Evropského zdravotnického fóra v Rakousku. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. května 2014. Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.  


Dotazník projektu BRIDGIT o roli standardizace

Projekt BRIDGIT vydal dotazník pro organizace zapojené do evropského výzkumu a inovací. Dotazník se zabývá rolí standardizace v otázkách šíření výsledků výzkumu, jejich využití na trhu a dopad standardů na podporu výzkumů. Záměrem dotazníku je hlouběji proniknout do možností přínosné spolupráce standardizace a výzkumu. Výsledky dotazníku budou následně představeny na konferenci „Standards: Your Innovation Bridge,“ která se koná 30. října 2014 v Bruselu.


Konzultace o mobilním zdravotnictví

Evropská komise zahájila v dubnu konzultaci o mobilním zdravotnictví neboli #mHealth. Jejím cílem je nalézt způsoby, jak posílit zdraví a tělesnou kondici Evropanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, přístroje pro monitorování pacientů a další bezdrátová zařízení. Konzultace se obrací na organizace spotřebitelů a pacientů, zdravotnické odborníky a organizace, orgány veřejné správy, tvůrce aplikací, poskytovatele telekomunikačních služeb, výrobce mobilních zařízení, jednotlivce a všechny zainteresované subjekty. Odpovídat je možné do 3. července 2014. Otázky se týkají například požadavků na bezpečnost a výkonnost, bezpečnostních záruk, které by mohly zaručit ochranu údajů týkajících se zdraví v prostředí mobilního zdravotnictví; nebo jak co nejlépe podporovat podnikání v oblasti mobilního zdravotnictví v Evropě. Souhrn odpovědí zveřejní Komise ke konci roku 2014 a případné politické kroky lze očekávat v roce 2015. Více informací naleznete v tiskové zprávě ExternĂ­ odkaz zde.


První výzvy rámcového programu Horizont 2020 zveřejněny

Evropská komise na svých stránkách postupně zveřejňuje drafty pracovních programů pro první výzvy rámcového programu Horizont 2020 na období 2014–2015. Předpokládá se, že oficiální zveřejnění výzev proběhne 11. prosince 2013. První dokumenty ke všem tématům naleznete ExternĂ­ odkaz zde, draft výzvy „Health, demographic change and wellbeing“ naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva projektu Biodiversity Knowledge k evropským znalostním sítím

Projekt ExternĂ­ odkaz Biodiversity Knowledge, který je financován z prostředků 7. rámcového programu, zpracoval odbornou studii zaměřenou na doporučení pro tvorbu znalostních sítí v oblasti biodiverzity a ekosystémů. Zpráva je primárně určena jako podklad pro rozhodování při tvorbě politiky v dané oblasti. Shrnutí zprávy naleznete ExternĂ­ odkaz zde, kompletní dokument je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Studie STOA k udržitelnému řízení přírodních zdrojů

STOA (Platforma pro posouzení vědeckých a technologických možností politiky pro Evropský parlament) vydala novou studii s názvem „Sustainable management of natural resources with a focus on water and agriculture“. Studie se zaměřuje především na výzkum, technologie a možnosti pro udržitelné použití vody a jeho efektivnost; řízení zemědělské půdy; a opatření v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) na řešení udržitelného řízení vodních zdrojů a půdy. Celá zpráva a její shrnutí jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Maria Cristina Russo novou ředitelkou pro INCO

Novou ředitelkou pro mezinárodní spolupráci na Generálním ředitelství EK pro výzkum a inovace se od 1. července 2013 stala Maria Cristina Russo. V předchozích letech působila např. na GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, na Generálním sekretariátu EK či jako členka kabinetu komisaře pro výzkum Philippe Busquina.


Global Microbial Idetifier (GMI)

Cílem iniciativy je vytvoření globálního systému pro tvorbu, sdílení a využívání mikrobiologických genomických dat na základě rovného přístupu a s využitím světově dostupných technologií. Využití dat směřuje jak do oblasti medicínské, tak také environmentální, rostlinné i živočišné. Iniciativa je otevřena novým zájemcům o spolupráci. Více informací na webstránkách ExternĂ­ odkaz GMI.


Nové partnerství v boji proti nemocem souvisejícím s chudobou

Evropská unie a Nadace Billa a Melindy Gatesových se dohodly na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a dalším nemocem souvisejícím s chudobou, kterými na celém světě trpí více než miliarda lidí. Dohoda, kterou v Paříži podepsal spolupředseda nadace Bill Gates a evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová, umožňuje vytvořit nové strategické partnerství pro výzkum v této oblasti. V období 2007 až 2011 přispěly nadace a Evropská komise přibližně 2,4 miliardy EUR (3,1 miliardy USD) na výzkum infekčních onemocnění souvisejících s chudobou, čímž podpořily vývoj více než 20 nových a zdokonalených produktů. Kompletní tisková zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Newsletter FENS

Nové číslo zpravodaje Evropské federace pro neurovědy naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Vytváření nových příležitostí pro malé a střední podniky a zdravotnický sektor v Horizontu 2020

Záznam z akce, která se uskutečnila dne 13. června 2013 v Bruselu, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zpravodaj DG RTD k mezinárodní spolupráci

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) zveřejnilo online červencové číslo zpravodaje o mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Články jsou věnovány spolupráci s Novým Zélandem, Japonskem, Egyptem, Koreou, Brazílií, Čínou a Africkou unií. Uvedeny jsou i výstupy z červnového zasedání Strategického fóra pro mezinárodní spolupráci (SFIC) a přehled příštích akcí. Zpravodaj je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Konference k Měsíci mozku

Evropská komise vyhlásila měsíc květen „The Month of the Brain“ a v jeho rámci pořádala dvě mezinárodní konference. První se konala 14. května 2013 v Bruselu pod názvem „European Brain Research: Success and Next Challenges“ a druhá se v rámci irského předsednictví radě EU konala ve dnech 27.–28. května v Dublinu. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Biomedicínský výzkum

Ve dnech 23.–24. května se v Ústí nad Labem konal již 4. ročník národní konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde a také na ExternĂ­ odkaz webstránkách TC.


On-line školení k etice ve zdravotnickém výzkumu

TRREE (Training and Resources in Research Ethics Evaluation) nabízí základní typy školení v oblasti zdravotnické etiky ve výzkumu. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nové partnerství v boji proti nemocem souvisejícím s chudobou

Evropská unie a Nadace Billa a Melindy Gatesových se dnes dohodly na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a dalším nemocem souvisejícím s chudobou, kterými na celém světě trpí více než miliarda lidí. Dohoda, kterou v Paříži podepsal spolupředseda nadace Bill Gates a evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová, umožňuje vytvořit nové strategické partnerství pro výzkum v této oblasti. V období 2007 až 2011 přispěly nadace a Evropská komise přibližně 2,4 miliardy EUR na výzkum infekčních onemocnění souvisejících s chudobou, čímž podpořily vývoj více než 20 produktů. Kompletní tisková zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní strategie pro patentování v ICT

Výzkumný projekt ExternĂ­ odkaz European ICT Poles of Excellence (EIPE) Ústavu JRC pro výhledové technologické studie (IPTS) se zaměřuje na otázky růstu, pracovních míst a inovací, což jsou hlavní priority prorůstové strategie EU Evropa 2020. V rámci projektu byla vypracována studie „International patenting strategies in ICT“ se záměrem poskytnout globální pohled na tuto problematiku. Zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

Ředitelství pro mezinárodní spolupráci GŘ EK pro výzkum a inovace zveřejnilo dubnové číslo svého zpravodaje. Obsahuje informace nejen o evropské mezinárodní politice VaV, ale i o bilaterálních aktivitách EU se třetími zeměmi a připravovaných akcích. Zpravodaj je ExternĂ­ odkaz zde.


Vydání časopisu ERGO v angličtině

Technologické centrum AV ČR vydalo speciální anglické číslo časopisu ERGO. Hlavními tématy tohoto vydání jsou analýza účasti ČR v 7. RP, spolupráce českých týmů se zeměmi EU a mimo EU a část věnovaná nově vznikajícím výzkumným a vývojovým centrům podporovaným ze strukturálních fondů. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o zapojení žen do výzkumu

Evropská komise zveřejnila publikaci „She Figures“, která konstatuje, že ačkoliv se v Evropě procento výzkumných pracovnic zvyšuje, nadále přetrvává nedostatečné zastoupení žen ve vědeckých oborech a žen věnujících se vědecké kariéře. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a samotnou zprávu ExternĂ­ odkaz zde.


Nová aplikace pro MSP k IPR

Úřad Velké Británie pro duševní vlastnictví (UK Intellectual Property Office, UKIPO) společně s dalšími partnery spustil aplikaci k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property App) určenou pro mikro, malé a střední podniky (MSP). Má jim napomoci porozumět oblasti práv k duševnímu vlastnictví (IPR) a jak je využít. Aplikace nabízí přehled patentů a dalších nehmotných aktiv, představení IP jako součásti obchodního plánování a odkazy na další zdroje k IPR. Aplikaci lze stáhnout z iTunes (Apple store) a Android App store. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


2 miliardy eur na výzkum grafénu a lidského mozku

Evropská Komise zveřejnila vítěze soutěže své stěžejní iniciativy budoucích a vznikajících technologií (FET), která je dotována několika miliardami eur. Vítězné projekty ExternĂ­ odkaz Graphene a ExternĂ­ odkaz Human Brain Project získají každý po jedné miliardě eur, aby mohly po dobu 10 let zajišťovat špičkové vědecké výsledky na pomezí vědy a technologie. Na každém z těchto projektů se podílejí vědci z minimálně 15 členských států EU (včetně ČR) a téměř 200 výzkumných institucí. Tiskovou zprávu v češtině naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský měsíc mozku – květen 2013

Evropská komise vyhlásila Evropským měsícem mozku květen 2013. Během tohoto měsíce proběhnou různé akce a aktivity zaměřené na rozšíření povědomí o dosažených úspěších i budoucích výzvách v oblasti výzkumu mozku. Zapojit se lze zorganizováním vlastní akce s touto tematikou během května 2013. Součástí Evropského měsíce mozku jsou dvě konference, které organizuje Evropská Komise. Jedna se uskuteční v Bruselu 14. května 2013 a druhá (jen pro zvané) proběhne v irském Dublinu 27.–28. května 2013. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Joint venture - komercializace duševního vlastnictví

Komercializace DV je proces uvádění duševního vlastnictví na trh za účelem zisku a růstu. Nicméně tento proces s sebou přináší řadu rizik spojených ať už s finanční, nebo právní stránkou věci. Nová brožura od IPR Helpdesku obsahuje stručný úvod do problematiky tzv. joint venture – tedy jednoho ze způsobu komercializace duševního vlastnictví prostřednictvím knowledge transfer.

Brožura obsahuje stručný popis toho, co joint venture je, jaké jsou jeho přínosy a jak se vyhnout případným problémům týkajících se duševního vlastnictví v jednotlivých fázích životního cyklu joint venture. Brožura je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Výroční zpráva k evropským MSP

Zpráva za rok 2012 k malým a středním podnikům (MSP) v EU poskytuje přehled MSP co do jejich velikosti, struktury a důležitosti pro evropskou ekonomiku. Je zde uvedeno, jak evropské MSP přispěly k růstu evropské ekonomiky a k vytváření nových pracovních míst v EU v souladu s iniciativou na podporu MSP (SBA) a se strategií Evropa 2020. Součástí zprávy je rovněž komparace s důležitými partnerskými zeměmi mimo EU. Studie je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Listopadové vydání Zpravodaje JRC

Nejnovější číslo Zpravodaje Společného výzkumného střediska EK (JRC) přináší aktuální informace o nových alternativních testovacích metodách, o solárních panelech, které v současnosti pokrývají 2 % energetické potřeby EU, o online databázi evropských mimozemských vzorků, o prvním certifikovaném materiálu k monitorování leukémie a mnoho dalších zajímavostí. Zpravodaj si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Publikace „Podpora EU malým a středním podnikům“

Brožura „Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí“ je stručným elektronickým průvodcem na roky 2012–2013. Slouží především jako rozcestník na jednotlivé druhy podpor; údaje odpovídají stavu ke konci září 2012. Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU a Hospodářské komory ČR. Brožura je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Databáze ERC projektů

ERC zveřejnila na svých stránkách databázi projektů, které financuje. U každého projektu je uvedeno jeho jméno, zkratka, jméno hlavního řešitele, název hostující instituce, výše poskytnutého financování, délka projektu a jeho abstrakt. Vyhledávat v databázi lze podle schéma financování, roku vyhlášení výzvy a země hostující instituce. Databázi naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


ARTEMIS a ENIAC

Výsledky zpracování 2. vlny žádostí ARTEMIS a ENIAC a desáté vlny žádostí o institucionální podporu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Databáze pro vyhledávání partnerů

V rámci Norských fondů pro program CZ09 – Fond na podporu výzkumu byla zprovozněna Databáze pro vyhledávání partnerů bilaterálních česko-norských projektů. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Systém veřejné podpory VaVaI

Průvodce systémem veřejné podpory VaVaI v ČR v roce 2012 (autor: Marek Blažka a Miloš Chvojka) k nalezení ExternĂ­ odkaz zde.


Datové středisko pro statistiky IP

Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) vytvořila Datové středisko pro statistiky z oblasti duševního vlastnictví. Jedná se o on-line službu umožňující přístup ke statistickým údajům WIPO o nejdůležitějších právech k duševnímu vlastnictví. Uživatelé mohou vybírat ze široké škály indikátorů a prohlédnout si či stáhnout data dle svých potřeb. Tento nástroj je určen odborníkům, manažerům, výzkumným pracovníkům a státním úředníkům z celého světa. Vstup do nástroje je ExternĂ­ odkaz zde.


Strategie pro lidské zdroje pro vědce

Evropská komise zveřejnila Strategii pro lidské zdroje pro vědce (Human Resources Strategy for Researchers), která má (nejen) výzkumným institucím pomáhat s implementací principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků („Charter and Code“). Více informací je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Petice „No Cuts On Research“

Proti krácení plánovaného rozpočtu na výzkum se staví petice No Cuts On Research, zveřejněná 23. října 2012. Petice upozorňuje mj. na reálnou hrozbu snížení rozpočtu programu Horizont 2020 ve prospěch zemědělské politiky EU. Akce je koordinovaná sdružením ExternĂ­ odkaz ISE (Initiative for Science in Europe), ExternĂ­ odkaz Young Academy of Europe (sdružení držitelů ERC Starting grantů) a LERU. Svůj podpis můžete připojit ExternĂ­ odkaz zde.


Veřejná konzultace: 10 nejvíce zatěžujících právních předpisů pro MSP

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci za účelem identifikace 10 nevíce zatěžujících právních předpisů pro mikropodniky a malé a střední podniky (MSP), která poběží až do 21. prosince 2012. Po jejím uzavření provede Komise analýzu výsledků a vyhodnotí, jak by se mohla situace pro MSP zlepšit. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


1st Scenario Building

Ve dnech 22.–23. října 2012 se v Buenos Aires konal seminář 1st Scenario Building, který byl pořádán projektem 7. RP EU-LAC Health zaměřeným na vytýčení společných priorit biomedicínského výzkumu EU a zemí Latinské Ameriky. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


EDCTP publikovala výroční zprávu za rok 2011

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) publikovala výroční zprávu o činnosti za rok 2011 se seznamem podpořených projektů v tomto období. Celou zprávu najdete ExternĂ­ odkaz zde.


COST zjednodušuje hodnocení a výběr návrhů

V reakci na žádosti výzkumných komunit o lehčí a rychlejší hodnotící nástroj zahájí COST od počátku r. 2013 revidovanou hodnotící a výběrovou proceduru pro návrhy TDP (Trans-Domain Proposals). Více informací o tomto pilotním postupu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Problematika duševního vlastnictví v mezinárodní spolupráci

Pracovní skupina pro přenos znalostí (Knowledge Transfer Working Group) evropského Výboru pro ERA (ERAC) zveřejnila nová doporučení evropským vysokým školám a dalším veřejným výzkumným organizacím týkající se problematiky duševního vlastnictví v mezinárodní výzkumné spolupráci s partnery ze třetích zemí. Text obsahuje nejdůležitější otázky, které je nutné vzít v úvahu před zahájením spolupráce, a rozhodující faktory, které by měly být zahrnuty do návrhu bilaterální vědeckotechnické spolupráce. Dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Nové číslo newsletteru projektu „Fit for Health“

Právě vyšlo nové číslo newsletteru projektu „Fit for Health“ s aktuálními informacemi o IMI, FP7 apod. ExternĂ­ odkaz zde.


Future Joint Technology Initiative

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci na téma: „Future Joint Technology Initiative(s) on electronic components and embedded systems“. Uzávěrka je 12.10.2012. Podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z „EIT conference: Good practices and learnings“

Ve dnech 25. a 26. června 2012 se v Kodani konala konference zaštítěná dánským předsednictvím v Radě EU zaměřená na Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podívejte se na prezentace a videa z konference na tomto ExternĂ­ odkaz odkazu.


Informační den o aktuálních výzvách 7. RP, priority Energetika a NMP

Dne 12. července 2012 se konal v Útvaru transferu technologií VUT v Brně Informační den o aktuálních výzvách 7. RP, priority Energetika a NMP, organizovaný RKO Jižní Morava. Pracovníci TC AV ČR přednesli prezentace k energetice (V. Korittová), NMP (J. Kubátová), k finančnímu řízení projektů 7. RP, včetně změn v podávání projektů – nový systém Submission and Evaluation of Proposals, (L. Matoušková, M. Šupálková) a k Horizontu 2020 (O. Daniel). Přednesené prezentace navázaly bezprostředně na vyhlášení výzev k podávání projektů dne 10. července 2012. Akce byla součástí série informačních dnů nových výzev v jednotlivých oblastech 7. RP pořádaných RKO Jižní Morava. Materiály jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde, ExternĂ­ odkaz zde, ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu

Evropská komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Svých funkcí se noví členové oficiálně ujali 31. července. Správní rada bude dohlížet na uplatňování Komisí navrženého strategického programu inovací EIT. Program dá podnět k vytvoření až 600 nových společností a k odborné přípravě 10 000 magisterských studentů a stejného počtu doktorandů v rámci nových studijních plánů, které kombinují špičkovou vědu se silným podnikatelským prvkem. V příštím finančním rámci Evropská komise navrhla rozpočet ve výši téměř tří miliard eur, aby EIT umožnila vytvořit šest nových znalostních a inovačních středisek ke třem již existujícím, která se zaměřují na změnu klimatu, udržitelnou energetiku a informační a komunikační technologie. Informace na ExternĂ­ odkaz webu EIT.


Zpráva o činnosti ERC v r. 2011

Výroční zpráva o činnosti Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC) za rok 2011 byla publikována dne 19. června 2012 a připravila ji EK ve spolupráci s Vědeckou radou ERC a Výkonnou agenturou ERC (ERCEA). Základním úkolem ERC je implementovat specifický program „Myšlenky“ 7. rámcového programu. Zpráva, která hodnotí činnost a plnění cílů ERC v r. 2011 je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Interaktivní web nabízí možnost zapojit se do EIP AHA

Počátkem dubna 2012 byla spuštěna nová interaktivní webová stránka ExternĂ­ odkaz „Marketplace for Innovative Ideas“, která poskytuje zájemcům informace o možnostech zapojení do Evropského inovačního partnerství k aktivnímu a zdravému stárnutí (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, ExternĂ­ odkaz EIP on AHA).


Portál EU o zdraví

Design oficiálního portálu EU věnovanému veřejnému zdraví byl vylepšen. Klade si za cíl přilákat nové návštěvníky a pomoci dále zvyšovat informovanost o otázkách veřejného zdraví. Web naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nový název a reorganizace: DG INFSO se mění na DG CNECT

V souvislosti s přípravou EK na program HORIZON 2020 bude od 1. července 2012 přeorganizováno Ředitelství pro informační a komunikační technologie a média tak, aby struktura vyhovovala hlavním politikám EU pro novou dekádu a tím i připravovanému programu. V této souvislost dochází také ke změně názvu a používané zkratky: DG CNECT – Directorate General for Communications Networks, Content and Technology. Informace, organigram a popis náplně jednotlivých skupin naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nové číslo newsletteru projektu Fit for Health

Aktuální číslo najdete na portálu ExternĂ­ odkaz FitForHealth.eu.


Únorový zpravodaj IMI

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vydala únorové číslo svého zpravodaje, ve kterém naleznete především informace k 5. výzvě IMI. Zpravodaj je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Publikace k personalizované medicíně

Evropská federace nemocnic a zdravotní péče (HOPE) vydala publikaci s názvem „Personalizovaná medicína v evropských nemocnicích“. V anglickém jazyce je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Tisková zpráva z konference 'Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích'

Tiskovou zprávu ze setkání z 12. a 13. dubna můžete nalézt ExternĂ­ odkaz zde.


Studie o dlouhodobém dopadu rámcových programů

EK nechala vypracovat v rámci projektu EPEC studii o dlouhodobém dopadu rámcových programů ExternĂ­ odkaz Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme. Studii zpracoval Technopolis společně se Science Metrix. Více studií naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Střednědobé hodnocení schématu COFUND (SP Lidé)

Byla zveřejněna další ze série střednědobých hodnotících studií, tentokrát se jedná o schéma COFUND ze specifického programu Lidé (známého jako akce Marie Curie). Zpráva je k dispozici v sekci ExternĂ­ odkaz Hodnocení rámcových programů (část Nástroje a schémata).


Skupina stakeholderů k eHealth

Evropská komise sestavila na základě vyjádření zájmu skupiny stakeholderů k oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth). Celkem bylo jmenováno 29 zástupců různých organizací a institucí aktivních ve zdravotnictví na období 3 let. Jejich stanoviska budou přispívat k rozvoji legislativy a politiky související s oblastí eHealth. Seznam stakeholderů naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Střednědobé hodnocení programu Zdraví

Generální ředitelství EK pro zdraví a ochranu spotřebitele zveřejnilo střednědobé hodnocení programu pro financování oblasti zdraví. Dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Společný strategický rámec pro budoucí kohezní politiku

Evropská komise představila návrh na společný strategický rámec (CSF, common strategic framework) pro strukturální fondy v období 2014–2020. Komise tak navazuje na svůj legislativní návrh budoucí kohezní politiky z října 2011. Cílem CSF je zastřešit a lépe koordinovat financování ze strukturálních zdrojů, aby došlo k jeho maximálnímu využití. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Zápis z konference „Diabesity – world-wide challenge“

Ve dnech 9.–10. února 2012 zorganizovalo Generální ředitelství pro výzkum a inovace EK konferenci „Diabesity – world-wide challenge“, která se věnovala tématům diabetes a obezita. V odpoledním zasedání proběhla prezentace vybraných projektů financovaných Evropskou unií. Seznam všech projektů 7. RP týkající se diabetes a obezity je k dispozici na webu EK ExternĂ­ odkaz zde. Je třeba využívat stávajících nástrojů (nejen z výzkumné perspektivy) k rozvinutí mezinárodní spolupráce a klást důraz na globální studie identifikující problematické oblasti. Zároveň se nesmí zapomínat na nutná politická opatření. Evropská komise z této konference vytvoří závěrečnou zprávu, která bude dostupná na internetu.


Národní informační den k 6. výzvě ICT PSP

Dne 20.2. se konal národní informační den k 6. výzvě ICT PSP, který organizoval odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Přehledné presentace z tohoto infodne jsou zveřejněny ExternĂ­ odkaz zde.


IMI pravidla finančních záležitostí

Na stránkách společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative – IMI) byla zveřejněna pravidla týkající se finančních záležitostí projektů IMI. Dokument je on-line k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Echo 6/2011

Problematika otevřeného přístupu k vědeckým informacím se stala hlavním tématem posledního čísla Echa roku 2011. Otevřený přístup byl diskutován v rozhovoru s J.–F. Dechampem, který má tuto problematiku na starosti v EK, či v článcích o principu otevřeného přístupu v projektech 7. RP nebo o projektu OpenAire. Jeden příspěvek se vrací ke konferenci CZEDER9, samostatně jsou uvedeny i její závěry. Příspěvek „Jak zvýšit úspěšnost v rámcovém programu“ vysvětluje, proč je pro české týmy vhodné spolupracovat v 7. RP s řešitelskými týmy z institucí, které vykazují nejvyšší finanční úspěšnost. Elektronickou verzi časopisu si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská výzkumná strategie v oblasti neurodegenerativních chorob

Společný program EU Výzkum neurodegenerativních onemocnění publikoval první evropskou výzkumnou strategii v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Dokument je dostupný ExternĂ­ odkaz zde. Shrnutí dokumentu (v AJ) je ExternĂ­ odkaz zde.


Vyšlo lednové vydání časopisu informací k ICT – FET programu

Elektronický časopis informací a novinek FET programu přináší zprávy o aktivitách, projektech, pořádaných i uskutečněných akcích a odkazy na původní zdroje. Pravidelné zasílání je možné si ExternĂ­ odkaz objednat. Vydání z ledna 2012 je ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva z veřejné konzultace k Akčnímu plánu pro eHealth 2012–2020

Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu k výsledkům veřejné konzultace k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví (eHAP) 2012–2020. Z výsledků je patrný konsenzus zúčastněných k nutnosti rozvoje elektronického zdravotnictví. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Budoucí platforma pro personalizovanou medicínu

Čtyřletý projekt ExternĂ­ odkaz P-medicine, který byl zahájen v únoru minulého roku a účastní se ho 19 partnerů z 9 evropských zemí a Japonska, usiluje o vyvinutí IT nové platformy a nástrojů pro oblast personalizované medicíny. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Prosincový zpravodaj IMI

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) vydala prosincové číslo svého zpravodaje, ve kterém upozorňuje například na revizi finančních pravidel a zjednodušení administrativní zátěže u projektů, předběžná témata připravované 5. výzvy a další novinky. Zpravodaj naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Cestovní mapa k příštímu vývoji v oblasti BNCI

Cestovní mapa věnující se příštím 5 letům vývoje v oblasti Brain/Neuronal Computer Interaction Research (BNCI) je dostupná ExternĂ­ odkaz zde. Další informace naleznete na webové stránce ExternĂ­ odkaz zde.


Bulletin IPR Helpdesk

Nové číslo Bulletinu IPR Helpdesk na 1. čtvrtletí 2012 informuje o mechanismech pro alternativní řešení sporů vhodných zejména pro účastníky v projektech 7. RP, o reformě patentu v USA, o odborném školení v oblasti IPR pro příjemce grantů Marie Curie, o nabídce webinářů atd. Bulletin č. 4 je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Ocenění RegioStars 2013

Ocenění RegioStars 2013 bude uděleno významným regionálním inovativním projektům a příkladům dobré praxe v několika kategoriích. Zájemci se více dozví ExternĂ­ odkaz zde, uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2012.


Digitální agenda – zpráva o pokroku

Evropská komise publikovala zprávu o pokroku Digitální agendy pro Evropu za rok 2011. Dokument je možné shlédnout ExternĂ­ odkaz zde.


Návod pro MSP ke správě IP v 7. RP

Evropský IPR Helpdesk zveřejnil nový návod, který poskytuje malým a středním podnikům praktický přehled o tom, jak nejlépe ošetřit duševní vlastnictví v 7. RP. Jedná se o schématický dokument k základním otázkám duševního vlastnictví v průběhu celého cyklu projektů podpořených z unijních fondů. Návod je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Schválen strategický implementační plán EIP AHA

Dne 7. listopadu 2011 schválila ExternĂ­ odkaz řídící skupina ustanovená Evropskou komisí ExternĂ­ odkaz strategický implementační plán (SIP) Evropského inovačního partnerství zaměřeného na stárnutí a aktivní a zdravé stárnutí (Pilot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP AHA). SIP nastiňuje vizi a soubor akcí k adresování výzev spojených se stárnutím prostřednictvím inovací. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Nový program Zdraví pro růst 2014–2020

Dne 9. listopadu 2011 schválila Evropská komise návrh nového programu Zdraví pro růst (Health for Growth) na léta 2014–2020 s rozpočtem ve výši 446 milionů eur. Cílem programu je podporovat a doplňovat práci členských států EU pro dosažení těchto čtyř cílů:

 • rozvoj inovativních a udržitelných zdravotnických systémů,

 • zvýšení přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany,

 • podpora zdraví a prevence chorob a

 • ochrana občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami

Návrh nyní projedná Evropský parlament a Rada EU s předpokládaným schválením do konce roku 2013 tak, aby program mohl být zahájen od r. 2014. Tiskové prohlášení v č.j. naleznete ExternĂ­ odkaz zde, krátké shrnutí programu v č.j. ExternĂ­ odkaz zde, vlastní návrh programu (pouze v AJ) ExternĂ­ odkaz zde a dokument s nejčastějšími dotazy ExternĂ­ odkaz zde.


Opatření k delšímu zdravému a aktivnímu životu

V rámci pilotního Evropského inovačního partnerství (EIP) k aktivnímu a zdravému stárnutí bylo dohodnuto 5 opatření, která si kladou za cíl do roku 2020 zajistit průměrnému Evropanovi, aby mohl prožít o dva roky delší zdravý a aktivní život. Pět konkrétních opatření bude zahájeno už v roce 2012. Jedná se o:

 • inovativní způsoby, jak pacientům zajistit odpovídající péči a léčbu na základě správné diagnózy a předpisu; mělo by se jednat o společné úsilí aspoň ve 30 evropských regionech

 • inovativní řešení a podpora včasné diagnózy u starších lidí

 • šíření a propagace úspěšných a inovativních modelů péče o chronicky nemocné pacienty, jako např. vzdálený monitoring; opatření by mělo fungovat v mnoha evropských regionech

 • spolupráce a účinná prevence zhoršení zdraví, především v oblasti nedostatečné výživy

 • využívání operativních a nezávislých ICT řešení v rámci globálních standardů, které podpoří, aby lidé mohli zůstat déle soběstační, pohybliví a aktivní

Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zápis z programového výboru priority Zdraví

Dne 9.–10. listopadu 2011 se v Bruselu konal programový výbor priority Health k zaměření výzkumu v posledním roce 7. RP v roce 2013. Hlavním bodem jednání bylo představení navrhovaného draftu pracovního programu na rok 2013. Bližší informace a záznam naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Další schůzka PC se bude konat v lednu 2012, kde již bude představen návrh pracovního programu na rok 2013, a kde již budou zahrnuty národní připomínky, komentáře, požadavky.


Miniseminář a partnerské setkání k výzkumu mozku

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) a Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) – projekty Technologického centra AV ČR – uspořádaly v Bruselu dne 21. listopadu 2011 miniseminář a partnerské setkání na téma „výzkum mozku“. Účastníci z České republiky, Velké Británie, Španělska, Německa, Belgie a Nizozemí představili svoji výzkumnou instituci, vlastní výzkumný profil (včetně informace o účasti v projektech EU) a vizi o nasměrování svého výzkumu do budoucna. Zástupce Generálního ředitelství EK pro výzkum a inovace (DG RTD) hovořil o specifikách projektů evropské výzkumné spolupráce a zdůraznil význam aktivního zapojení do procesu hodnocení návrhů výzkumných projektů 7. RP. Program je dostupný ExternĂ­ odkaz zde, foto je ExternĂ­ odkaz zde.


Atlas duševního zdraví

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala publikaci „Atlas duševního zdraví“, která přináší poslední odhady celosvětových zdrojů v oblasti duševního zdraví, prevence a léčby duševních poruch a ochrany lidí, kteří těmito onemocněními trpí. Publikace je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Nová databáze výzkumných projektů v oblasti zdraví

Na webu ExternĂ­ odkaz HealthCompetence.eu je přístupná databáze, kde je možné dohledat informace k výzkumným projektům a výsledkům výzkumu v oblasti zdraví z 6. a 7. RP. Konkrétně se jedná např. o publikace, patenty, technologické nabídky, jde o otevřený zdroj informací pro koordinátory, vědce, kanceláře transferu technologií a další.


Právě vyšlo 4. číslo newsletteru Fit for Health

V ExternĂ­ odkaz příloze najdete aktuální číslo Newsletteru projektu Fit for Health.


Nové číslo zpravodaje INCO

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace vydalo říjnové číslo zpravodaje k mezinárodní spolupráci ve VaVaI. Zpravodaj č. 17 je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


23. ročník soutěže EU pro mladé vědce zná vítěze

Dne 27. září 2011 byly ve finských Helsinkách vyhlášeny výsledky 23. ročníku Soutěže EU pro mladé vědce. Celkem se soutěže zúčastnilo 87 projektů ze 37 zemí. Týmy vědců mladších 21 let se prezentovaly na pětidenní akci. Na jejím základě mezinárodní porota vybrala jako vítězné projekty týmů z Irska, Švýcarska a Litvy. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko EP ke společnému rámci pro výzkum a inovace EU

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku schválil Evropský parlament dne 26. září 2011 stanovisko k Zelené knize EK o společném strategickém rámci k financování výzkumu a inovací v EU. EP navrhuje zdvojnásobení rozpočtu pro VaI počínaje r. 2014 a nové postupy pro zvýšení účasti MSP a některých členských států a regionů, jejichž zapojení do programů VaI je nižší. Stanovisko v jazyce českém je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva k posílení inovací ve zdravotnictví v USA a EU

Science|Business publikoval zprávu z diskuze expertů, která proběhla ve Washingtonu. Dokument s názvem „Four ideas to speed healthcare innovation in the US and EU“ naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výstupy z konference ke spolupráci se zeměmi EECA ve výzkumu zdraví

Projekt ExternĂ­ odkaz EECAlink je koordinační akce finančně podpořena z tématické priority Zdraví 7. rámcového programu. Záměrem projektu je podpořit a usnadnit mezinárodní spolupráci mezi EU a zeměmi východní Evropy a střední Asie (EECA) ve výzkumu v oblasti zdraví. Zaměřuje se na tři skupiny – politické činitele, vysoké školy a akademické partnery a širší odbornou veřejnost. V průběhu konference v Bruselu dne 7. června 2011 byly představeny výsledky projektu s důrazem na jeho hlavní cíl, kterým je identifikace společných výzkumných priorit EU a zemí EECA a posílení vzájemné spolupráce. Program, prezentace a podkladový dokument jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Nové číslo zpravodaje IPR Helpdesk

Evropská technická služba v oblasti práv k duševnímu vlastnictví (IPR Helpdesk) vydala v pořadí již druhé číslo svého zpravodaje. K přečtení je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace ze společného semináře USA – EU k nanoEHS

Společný seminář USA-EU k problematice nano v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS) se konal ve dnech 10.–11. března 2011 ve Washingtonu. Cílem semináře, kterého se zúčastnilo přes 200 expertů z ministerstev USA a EU, regulatorních úřadů, akademií, výzkumných ústavů a průmyslu, bylo podpořit diskusi o environmentální, zdravotní a bezpečnostní problematice produktů, při jejichž výrobě jsou využívány nanotechnologie. Prezentace jsou nyní k dispozici online ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o situaci v oblasti léčiv ve světě za rok 2011

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala zprávu o dosavadní situaci v oblasti léčiv ve světě v r. 2011. V tomto třetím vydání zprávy jsou uvedeny nové údaje o 24 hlavních tématech týkajících se výroby, spotřeby, inovací, regulace a bezpečnosti léčiv. Více informací je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z výroční konference UKRO

Britská styčná kancelář UKRO zorganizovala ve dnech 7.–8. července 2011 v Newcastlu svou každoroční konferenci. Prezentace k programu Horizont 2020, k Unii inovací, ERC, Marie Curie, EIT, budoucím a vznikajícím technologiím (FET), společenským a humanitním vědám, MSP a k celoživotnímu učení naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z národního infodne k prioritě Health 15.6.2011

Všechny prezentace z národního informačního dne, který se konal 15.6.2011 v Břevnovském klášteře, jsou k nalezení ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o účasti MSP v 7. RP

Zpráva Evropské komise z jara 2011 analyzuje dosavadní účast malých a středních podniků z jednotlivých zemí EU v 7. RP. Dokument je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Zpravodaj Fit for Health

Třetí číslo zpravodaje projektu ExternĂ­ odkaz Fit for Health z června 2011 je dostupné ExternĂ­ odkaz zde. Přináší informace z akce hledání projektových partnerů do výzvy 2012 priority Zdraví, doporučení, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat při psaní projektu, informace ke světovému kongresu EPMA a další.


Návrh Víceletého finančního rámce 2014-2020

Dne 29. června 2011 předložila EK návrh příštího víceletého rozpočtu EU na léta 2014-2020. Vedoucím motivem návrhu je chytrý, trvalý a inkluzívní růst. EK navrhuje navýšení částek na výzkum a inovace, vzdělávání a podporu a rozvoj malých a středních podniků. Společnému strategickému rámci pro VaI (Horizont 2020) by měla připadnout částka ve výši 80 miliard eur, kterou bude doplňovat podpora pro VaI z fondů strukturálních. Tiskové prohlášení EK naleznete ExternĂ­ odkaz zde, kompletní dokumentaci k návrhu Finančního rámce ExternĂ­ odkaz zde a detailněji popsané nástroje jednotlivých politik (včetně VaVaI) ExternĂ­ odkaz zde.


Řídící skupina k EIP aktivní a zdravé stárnutí

Evropská unie vytvořila řídící skupinu, jejímž úkolem je spolupráce při přípravě Evropského inovačního partnerství (EIP) v oblasti zdravého a aktivního stárnutí. Cílem řídící skupiny je najít řešení, jak by se dalo zlepšit zdraví a kvalita života seniorů, zvýšit udržitelnost výdajů ve zdravotnictví a vytvořit nové možnosti pro růst a rozvoj trhu v Evropě. Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o dopadech finanční krize

Evropská federace nemocnic a zařízení zdravotní péče (HOPE) vydala srovnávací zprávu, která rozebírá dopady finanční krize na nemocnice a další zdravotnická zařízení, na zdravotníky, pacienty a občany. Zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Vize do budoucna JPI „A healthy diet for a healthy life”

Iniciativa společného programování „A healthy diet for a healthy life“ (JPI HDHL) na svých stránkách zveřejnila svůj Vision paper. Tento dokument obsahuje plány a cíle pro rozvoj této iniciativy do roku 2030. Ke stažení je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z konference k biomedicínskému výzkumu

Prezentace z 2. ročníku konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, která se konala ve dnech 14.–15. dubna 2011 na zámečku Větruše v Ústí nad Labem jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z IMI Stakeholder Forum 2011

Prezentace řečníků a další informace z IMI Stakeholder Forum 2011, které proběhlo 12. května v maďarské Budapešti, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Záznamy z konferencí

Záznam z konference k personalizované medicíně, která proběhla 12.–13. května v Bruselu, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Aktualizovaná verze Modelové konsorciální dohody byla zveřejněna

Dne 15. 4. 2011 byla na stránkách ExternĂ­ odkaz DESCA (DEvelopment of a Simplified Consortium Agreement for FP7) zveřejněna aktualizovaná verze Modelové konsorciální dohody.


Orientation paper on-line

Evropská komise zveřejnila předběžnou verzi pracovního programu priority Health na rok 2012 jako tzv. Orientation paper na portálu ExternĂ­ odkaz CORDIS.


Stanovisko DFG k budoucímu financování VaI

Německá grantová agentura (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) zveřejnila v březnu 2011 svoje stanovisko k budoucímu financování výzkumu a inovací Evropské unie. Dokument naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


TRANSVAC – nová platforma pro podporu výzkumu a vývoje vakcín

V ExternĂ­ odkaz příloze naleznete informace o nově otevřené výzvě Evropské Komise k podpoře výzkumu a vývoje vakcín.


Evropský registr klinických testů

Dne 22. března 2011 byl spuštěn Evropský registr klinických testů, který umožňuje veřejnosti získat informace o intervenčních klinických testech léčiv v 27 členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku. Registr, který spustila Evropská agentura pro léčivé přípravky (ExternĂ­ odkaz EMA), naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Usnesení EP k patentu EU

Evropský parlament schválil na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 15. února 2011 usnesení k návrhu rozhodnutí Rady EU, kterým se povoluje posílená spolupráce ve vytvoření patentu EU. Jednotný patentový systém v pravém slova smyslu v EU zatím neexistuje a nad posledním návrhem Evropské komise se diskutuje již desetiletí. Největším rozporem byla otázka překladů patentových přihlášek, neboť překlad do všech 23 oficiálních jazyků EU by byl finančně nesmírně náročný. Z tohoto důvodu se členské státy dohodly na tom, že každý patent se bude překládat pouze do třech jazyků – angličtiny, němčiny a francouzštiny. K dohodě se nepřipojilo pouze Španělsko a Itálie, které trvají na tom, aby se přihlášky překládaly i do jejich mateřštiny. Text usnesení EP v češtině je ExternĂ­ odkaz zde, v angličtině ExternĂ­ odkaz zde.


První evropský repozitář nanomateriálů

Společné výzkumné středisko EK (JRC) spustilo dne 14. února 2011 činnost prvního evropského repozitáře nanomateriálů, který obsahuje většinu druhů, u nichž existuje předpoklad, že jsou ve větší míře obsaženy ve spotřebitelských výrobcích. Tyto materiály pak budou užívány jako reference laboratořemi, provádějícími bezpečnostní hodnocení nanomateriálů. Tím bude zajištěna srovnatelnost hodnocení napříč relevantními laboratořemi. Vytvoření repozitáře má návaznost na požadavky expertů mezinárodních standardizačních organizací. Tiskové prohlášení JRC je ExternĂ­ odkaz zde, další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Work Programme na rok 2012

Dne 14.2.2011 se v Bruselu konalo zasedání programového výboru priority Health k přípravě pracovního programu na rok 2012. Work Programme bude přijat EK a publikován v červenci 2011.

Hlavními rysy programu budou:

 1. Méně témat, některá s vyšší, jiná s nižší prioritou, některá témata nebudou otevřena vůbec (např. výzkum mozku a antimikrobiální rezistence).

 2. Témata budou pojatá šířeji než doposud, projekty budou podávány a evaluovány dvoukolově, pro dané téma bude finančně podpořen více než jeden projekt.

 3. Bude kladen větší důraz na inovace (větší zapojení SMEs a podpora klinických testů).

 4. Bude větší prostor pro kreativitu předkladatele projektu ve smyslu počtu účastníků, skladby konsorcia, délky trvání projektu, výše příspěvku EK.

 5. Bude kladen větší důraz na mezinárodní spolupráci i mimo EU (je několik témat ve spolupráci s Austrálií, např. transplantace a buněčné terapie).

 6. Bude zahrnuto jedno téma pro HIPs (high impact project) – využití – omics pro lepší diagnostiku a léčbu vzácných chorob (30 mil €).

 7. Bude připravena speciální forma spolupráce s EDCTP (European developing countries clinical trials partnership).

 8. Předpokládaný rozpočet je 617 mil €.


Průzkum Delphi projektu iKnow hledá nové pohled na budoucnost výzkumu

Jak bude vypadat budoucnost výzkumu v různých oborech? Jaká překvapení na nás v budoucnu čekají a jaké výzvy nám přinesou? A jak bychom se měli na jejich řešení připravit? Odpovědi na tyto otázky hledá projekt iKnow, který se zabývá identifikací a analýzou tzv. divokých karet (wildcards) a slabých signálů (weak signals) v Evropském výzkumném prostoru. Na webových stránkách projektu je volně přístupná rozsáhlá databanka doposud identifikovaných divokých karet a slabých signálů, k jejímuž rozvoji můžete nyní přispět i vy prostřednictvím účasti v interaktivním průzkumu typu Delphi. Klikněte na zvýrazněný odkaz a pojďte se spolu s námi připravit na možnou budoucnost ve svém oboru. Těšíme na vaše názory.

Všechny potřebné informace naleznete na ExternĂ­ odkaz http://delphi.iknowfutures.eu.


Inovace a výzkum na summitu Evropské rady

Hlavy států a předsedové vlád schválili na zasedání Evropské rady v Bruselu dne 4. února 2011 Závěry, které obsahují kromě prohlášení k politické situaci ve světě a k energetické a ekonomické situaci EU i sekci věnovanou inovacím a výzkumu (str. 6-9). K nejvýznamnějším bodům této sekce patří:

 • vyšší investice do vzdělávání, výzkumu, technologií a inovací;

 • dokončení Evropského výzkumného prostoru do r. 2014, čímž vznikne opravdový jednotný trh znalostí, výzkumu a inovací;

 • vytvoření Digitálního jednotného trhu do r. 2015;

 • odstranění zbývajících právních a administrativních překážek k přeshraničnímu fungování rizikového kapitálu; a

 • zjednodušení nástrojů EU podporujících výzkum, vývoj a inovace a jejich sloučení do společného strategického rámce: návrh má EK předložit do konce tohoto roku.

Plný text Závěrů naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nová stránka věnovaná výzkumu veřejného zdraví

Na webu Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, vznikla ExternĂ­ odkaz nová stránka věnovaná výzkumu veřejného zdraví. Je rozdělena do sekcí: Clinical research into practice; Health systems; Health promotion and disease prevention a International public health and health systems research.


Střednědobé hodnocení IMI

První střednědobé hodnocení společné technologické iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI) vydala nezávislá skupina expertů pod vedením Freda Gvilla. Naleznete ho ExternĂ­ odkaz zde.


Stránka EIP „Aktivní a zdravé stárnutí“

Na stránkách Evropské komise se nachází stránka věnovaná pilotnímu Evropskému inovačnímu partnerství „Aktivní a zdravé stárnutí“. Naleznete zde např. zprávu ze setkání stakeholderů, odkaz na veřejnou konzultaci a další informace k této problematice. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Newsletter Fit for Health

Projekt ExternĂ­ odkaz Fit for Health, který navazuje na předešlý SMEs go Health, vydal první číslo svého newsletteru, které je dostupné ExternĂ­ odkaz zde. Informuje o novinkách a událostech, které souvisí s oblastí zdraví v 7. RP. Na stránkách Fit for Health je dostupná i databáze partnerů do projektů.


Nová platforma evropského výzkumu v oblasti zdraví

Nová interaktivní platforma evropského výzkumu v oblasti zdraví ExternĂ­ odkaz HealthCompetence.eu nabízí databázi všech projektů od roku 2004. Zahrnuty jsou zde i publikace, patenty, technologické nabídky a další informace z oblasti zdraví a life sciences, které jsou otevřené všem zájemcům.


Publikace o mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu zdraví

Evropská komise vydala publikaci s názvem "International Cooperation in EU-funded Health Research", která se zabývá mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu zdraví financovaného ze zdrojů Evropské unie. Naleznete zde přehled mechanismů financování v této oblasti, stejně jako příklady úspěšných projektů. On-line verze publikace je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Hodnocení evropské platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví

Evropská komise vydala hodnotící zprávu evropské platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví. Naleznete ji ExternĂ­ odkaz zde.


Nové webové stránky z oblasti výzkumu zdraví

Generální ředitelství EK pro výzkum přidalo na svůj web z oblasti výzkumu zdraví dvě nové stránky. "Biotechnology, tools and technologies", která obsahuje informace o biolékařských technologiích, diagnostice a snímání, alternativních metodách testování a nových strategiích v oblasti imunizace, a "Large-scale data gathering and systems medicine", která se věnuje problematice biobank, lidské genetiky, modelových organismů a systémové medicíny. Odkazy na ně jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Nová studie k synergiím mezi RP a SF v oblasti Výzkumných infrastruktur

Evropská komise, resp. Generální ředitelství pro výzkum a Generální ředitelství pro regionální politiku společně připravily studii k propojení využití rámcového programu a strukturálních fondů při výstavbě a provozu výzkumných infrastruktur. Studie obsahuje mapování prvních 34 projektů cestovní mapy ESFRI, kdy individuálně identifikuje jednotlivé projekty a jejich účastníky podle jejich možností čerpat peníze ze Strukturálních fondů. Studie je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Říjnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Rada se sešla ve dnech 11.–12. 10. 2010 v Lucemburku. Ministři pro výzkum schválili závěry „Atraktivnější programy EU v oblasti výzkumu a inovací: možnosti zjednodušení“ (dokument 13959/10 – anglická verze ExternĂ­ odkaz zde, česká ExternĂ­ odkaz zde) a závěry, kterými zahájili 3 iniciativy společného programování: „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“, „Kulturní dědictví a globální změny: nová výzva pro Evropu“ a „Zdravá strava pro zdravý život“ (dokument 13960/1/10 – anglická verze ExternĂ­ odkaz zde, česká ExternĂ­ odkaz zde).


Nový web Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitelů

Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise zprovoznilo novou webovou stránku Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitelů (IHCP). Jsou zde dostupné aktuální informace z oblasti geneticky modifikovaných organismů (GMO), nanotechnologií, spotřebitelských produktů a výživy, zdraví a dalších. Web naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská veřejnost podporuje inovace v biotechnologiích

Nový průzkum agentury Eurobarometer týkající se biologických věd a biotechnologií ukazuje, že Evropané jsou ve vztahu k biotechnologiím optimističtí. 53 % dotázaných se domnívá, že biotechnologie sehrají v budoucnu kladnou roli, 20 % je přesvědčeno o opaku. Průzkum také odhalil nedostatky v informovanosti – většina dotázaných nikdy neslyšela o některých oblastech, na které byl průzkum zaměřen, zatímco v některých oblastech, např. geneticky modifikované potraviny, přetrvává skepse a obavy. Průzkum vychází z reprezentativních vzorků ze 32 evropských zemí. Tisková zpráva je ExternĂ­ odkaz zde, zpráva a výsledky z průzkumu ExternĂ­ odkaz zde.


Přehled investic průmyslu do vědy a výzkumu 2010

Z přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje pro rok 2010, který zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že investice vedoucích firem EU do vědy a výzkumu poklesly v roce 2009 o 2,6 % (tržby poklesly o 10,1 % a zisky o 21,0 %). V USA byl pokles investic firem do vědy a výzkumu v porovnání s EU dvojnásobný, tj. 5,1 %, celosvětový pokles však činil pouze 1,9 %. U japonských firem se úroveň investic nezměnila. V jiných asijských zemích – v Číně, Indii, Hongkongu, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu – pokračoval silný růst investic do vědy a výzkumu. Japonská Toyota je druhým rokem po sobě největším celosvětovým investorem do vědy a výzkumu (6,8 miliardy €). V první desítce se umístily 3 evropské společnosti: Volkswagen, Nokia a Sanofi-Aventis. Přehled zahrnuje 1 400 společností z celého světa a k prostudování je ExternĂ­ odkaz zde.


EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2010

Evropská komise a Společné výzkumné středisko publikovaly roční přehled o investicích do výzkumu a vývoje soukromou sférou. Přehled zahrnuje 1 400 nejúspěšnějších společností na světě seřazené dle výše investic do výzkumu a vývoje. Zpráva o tomto přehledu a jeho interpretace ExternĂ­ odkaz zde, otázky a odpovědi k přehledu ExternĂ­ odkaz zde.


The Knowledge Based Bio-Economy towards 2020 – prezentace

Prezentace z konference, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 13. a 14. 9. 2010 a na které byly diskutovány trendy a budoucnost výzkumu potřebného pro rozvoj bio-ekonomiky jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


IP (duševní vlastnictví) v projektech „Výzkum ve prospěch MSP a Asociací MSP“ – prezentace

V rámci semináře určeného pro malé a střední podniky (MSP) a jejich asociace, který se uskutečnil 6. 10. 2010 v Technologickém centru AV ČR, byla pozornost věnována také problematice ošetření duševního vlastnictví v těchto projektech.

V průběhu první prezentace přednesené zástupcem TC byla probrána obecná problematika duševního vlastnictví a smluvních instrumentů, ve kterých je potřebné duševní vlastnictví řádně a včas upravit.

Druhá prezentace přednesena zástupcem Evropské komise se věnovala konkrétním IP pravidlům v těchto projektech a relevantním příkladům.

Program semináře naleznete ExternĂ­ odkaz zde. První prezentace (Jana Vaňová, TC AV ČR) je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Druhá prezentace (Giuseppe Ruotolo, Evropská komise, DG RTD) je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC) – prezentace a shrnutí

Dne 25. 10. 2010 se v prostorách AV ČR uskutečnil seminář na téma „Evropská výzkumná rada“ (ERC). Seminář byl doprovodnou akcí 8. českých dnů pro evropský výzkum (CZEDER 8), pořádaných Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Na semináři byla představena Evropská výzkumná rada, její význam a vývoj, základní principy jejího fungování a vize o jejím dalším směřování. Hlavní sekce informovala také o systémech národní podpory žadatelů o granty ERC a zkušenostech českých držitelů grantů ERC. Na závěr proběhla panelová diskuse o budoucnosti a strategiích podpory základního výzkumu v České republice, resp. hraničního výzkumu vůbec.

Semináře se zúčastnili jak prezidentka ERC, prof. Helga Nowotny, člen vědecké rady ERC, prof. Pavel Exnera, zástupce Výkonné agentury ERC, dr. Jens Hammelskamp, tak i čeští držitelé grantů ERC: dr. František Štěpánek, dr. Detlef Schröder a dr. Jana Roithová.

Program semináře naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Závěry ze semináře jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Prezentace si můžete stáhnout na následujících odkazech: ERC a její budoucí směřování (ExternĂ­ odkaz Nowotny), Přínos ERC pro rozvoj ERA (Hemmelskamp), Zapojení ČR do ERA - výsledky, výzvy a vize (ExternĂ­ odkaz Koča), Systémy národní podpory žadatelů o ERC granty (ExternĂ­ odkaz Hakenová), Zkušenosti českých držitelů grantů a praktické aspekty managementu ERC grantů (ExternĂ­ odkaz Schröder, ExternĂ­ odkaz Štěpánek, ExternĂ­ odkaz Štěpánková).


Nová kontaktní místa EEN v Číně a Jižní Koreji

Enterprise Europe Network (EEN), evropská síť pro podporu podnikání malých a středních podniků (MSP), otevřela 15 kontaktních míst v Číně a Jižní Koreji za účelem usnadnit MSP přístup na tyto asijské trhy. Další kontaktní místa se plánují v Japonsku. Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura "Why socio-economic inequalities increse?"

Při příležitosti konference "New and growing inequalities: a challenge for the social, economic and democratic development of the European Union", která se koná 11. 11. 2010 v Bruselu, vydala EK brožuru "Why socio-economic inequalities increse? Facts and policy responses in Europe". Brožuru naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Sdělení EK k roli regionální politiky v nové iniciativě "Unie inovací"

Evropská komise zveřejnila sdělení s názvem "Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020", které se zabývá rolí regionální politiky ve strategii Evropa 2020, především v oblasti ekonomického růstu založeného na znalostech a inovacích a v nové iniciativě "Unie inovací". Sdělení naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zdravé a aktivní stárnutí je první oblastí pro implementaci Evropského inovačního partnerství

Oblast aktivní a zdravé stárnutí bude pilotním projektem Evropského inovačního partnerství, které je součástí vlajkové iniciativy „Unie inovací“. Dokument „Unie inovací“ je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Česko-taiwanské jednání na půdě TA ČR

Dne 7. 10. 2010 proběhlo v sídle Kanceláře TA ČR česko-taiwanské jednání, jehož se zúčastnili představitelé Technologické agentury ČR, Technologického centra AV ČR a zástupci Taiwan National University. Cílem tohoto setkání, které bylo zprostředkováno Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze, bylo nalézt příhodné oblasti pro spolupráci a podporu vzájemných programů. Z jednání vyplynul zájem o podporu universitního programu „Post-doctoral Fellowship & Position Openings“, na jehož základě je nabízena odborná spolupráce a volné pozice na Taiwan National University. V druhé části setkání diskutovali hosté o možnostech zapojení se to 7. RP v oblastech ICT a Bezpečnosti. Pro bližší informace o programu „Post-doctoral Fellowship & Position Openings“ klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


WIPO – nové Centrum služeb pro zákazníky

Světová organizace pro duševní vlastnictví (World Intellectual property Organization, WIPO) zahájila dne 1. 10. 2010 činnost Centra služeb pro zákazníky, které poskytuje podporu v otázkách duševního vlastnictví všem zainteresovaným subjektům. Otázky mohou být pokládány on-line, po telefonu či faxem ExternĂ­ odkaz zde.


Nová příručka věnovaná fondům Evropské Unie

Nezisková organizace Europa Media vydala novou příručku s názvem "Quick guide to EU Funds", která obsahuje výčet a bližší charakteristiku jednotlivých fondů Evropské unie. Průvodce je velmi dobře zpracován a nabízí ucelený přehled aktuálních evropských fondů a programů podpory. Příručku v anglickém jazyce si můžete bezplatně stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Newsletter IMI – iniciativy pro inovativní léčiva

IMI – Innovative Medicines Iniciative začala vydávat pravidelný newsletter o aktuálně otevřených výzvách, o průběhu hodnocení projektů a dalších aktivitách. Přihlásit se k odběru newsletteru je možno na ExternĂ­ odkaz webových stránkách IMI.


Seznam špičkových klastrů v EU

European Cluster Observatory zveřejnila seznam top 100 špičkových klastrů v Evropské unii. Naleznete ho ExternĂ­ odkaz zde.


Nová platforma pro spolupráci klastrů

Na konferenci evropských klastrů v Bruselu byla 30. 9. 2010 spuštěna nová webová stránka European Cluster Collaboration Platform určená k poskytování informací, služeb a podpoře spolupráce mezi evropskými klastry a jejich členy. Jedná se o nástroj DG Enterprise & Industry, který je součástí European Cluster Excellence Initiative v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Odkaz na platformu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Závěry z Evropské klastrové konference

Ve dnech 29. 9.–1. 10. 2010 se v Bruselu uskutečnila Evropská klastrová konference, jejímž hlavním tématem byl příspěvek evropských klastrů při obnově evropského průmyslu. Závěry konference a další informace o iniciativách, které byly na konferenci představeny, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Finanční a smluvní aspekty projektů 7. RP – Akce Marie Curie – prezentace

Dne 5. 10. 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil seminář „Finanční a smluvní aspekty projektů 7.RP – Akce Marie Curie (SP Lidé)“. Program semináře je k nahlédnutí zde. Prezentace naleznete na následujících odkazech:


Zpráva WIPO k duševnímu vlastnictví za roky 2008–2009

Nová zpráva Světového úřadu pro duševní vlastnictví World Intellectual Property Indicators 2010 analyzuje období 2008–2009 a trendy v oblasti IP, kdy ve sledovaném období došlo v důsledku hospodářské krize k poklesu inovačních aktivit a poptávce po IPR. Data rovněž ukázala, že podniky začaly snižovat výdaje na VaV již počátkem roku 2009. Tiskovou zprávu s nejvýznamnějšími výsledky naleznete ExternĂ­ odkaz zde, zprávu samotnou pak ExternĂ­ odkaz zde.


Nový přehled konkurenceschopnosti evropských regionů

Společné výzkumné středisko EK (JRC) společně s Generálním ředitelství EK pro regionální politiku vytvořilo nový přehled regionální konkurenceschopnosti, který hodnotí každý z 271 evropských regionů podle široké škály faktorů (např. inovační a technologické kapacity, dopravní a komunikační infrastruktura, zdraví či vzdělávání). Tiskovou zprávu JRC a odkaz na přehled naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský atlas půdní biodiverzity

Společné výzkumné středisko EK (JRC) publikovalo vůbec poprvé atlas mapující potenciální ohrožení půdní biodiverzity v Evropě. Jedná se o ucelený zdroj informací určený vědcům, učitelům a policy-makers. Půdní biodiverzita hraje klíčovou roli především v zemědělství a vodním a uhlíkovém cyklu. Nejvíce je ohrožena v oblastech Velké Británie, zemí Beneluxu a severní Francie, nicméně i na řadě dalších míst. On-line verze je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) – prezentace

Dne 23. 9. 2010 se v Technologickém centru AV ČR uskutečnil seminář o možnostech spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů ze specifického programu Lidé 7. RP (akce Marie Curie). Program semináře naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Prezentace přednášejících jsou k dispozici na následujících odkazech:


Podpis memoranda mezi TA ČR a National Science Council Čínské republiky, Taiwanu

Dne 3. 9. 2010 bylo v sídle Technologické agentury České republiky (TA ČR) podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi TA ČR a National Science Council (Národní vědeckou radou) Čínské republiky, Taiwanu (NSC). Tiskovou zprávu si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace ze semináře Zdroje podpory v oblasti životního prostředí a energetiky

Ve čtvrtek 9. 9. 2010 pořádalo Technologické centrum AV ČR seminář zaměřený na různé Zdroje podpory v oblasti životního prostředí a energetiky. Cílem semináře bylo představení širokého spektra možností, jak (spolu)financovat výzkumné, vývojové, demonstrační a inovační projekty v oblasti ŽP a (nejaderné) energetiky. Seminář přinesl informace o 7. rámcovém programu, včetně FCH JTI, o programech COST, LIFE+, CIP – ekoinovace a IEE, EUREKA, Eurostars, o finančních mechanismech MF („norské fondy“, „švýcarské fondy“), OPŽP, GA ČR, TA ČR, NER300, EEPR, RFCS. Program semináře je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Prezentace z tohoto semináře naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky veřejné diskuze k návrhu programu EDCTP

Evropská Komise zveřejnila výsledky veřejné diskuze k návrhu druhého programového období European and Depeloping Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Tento program je zaměřen na spolupráci mezi EU a rozvojovými zeměmi a koordinaci národních výzkumných programů v oblasti klinických testů. Výsledky konzultace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Přístup k Drug Discovery Portal (DPP)

Strathclyde University ve Skotsku zpřístupnila svůj Drug Discovery Portal (DDP). Jedná se o databázi vzorků a sloučenin, která není jinak komerčně přístupná. Bližší informace a kontakty ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva o výzkumu lidských kmenových buněk v Evropě

European Science Foundation (ESF) vydala zprávu zabývající se výzkumem lidských kmenových buněk v Evropě. Více informací ExternĂ­ odkaz zde. Publikace je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská seskupení pro územní spolupráci – nová dimenze evropské územní spolupráce

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je novým právním nástrojem, který usnadňuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v Evropě. Podrobnější informace včetně popisu ESÚS, zaměřených na oblast zdravotnictví, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


European Commission’s Joint Research Centre (JRC) Press-release: Size matters!

Evropská komise v návaznosti na požadavek Evropského parlamentu vydala zprávu s názvem „Considerations on a definition of nanomaterial for regulatory purposes“, která se vztahuje k oblasti budoucích regulací nanomateriálů v rámci Evropské unie. Ve zprávě je diskutován návrh představitelů jednotlivých autorit týkající se stanovení zřejmého odlišení v definici nanomateriálů a specifičtějším definováním nanomateriálům podléhajících příslušným regulacím. Zprávu obsahující kompletní informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nová studie EK o zapojení MSP v tématech 5. RP a 6. RP

Evropská komise vydala studii s názvem "Impact assessment of the participation of SMEs in the ‘themes’ of FP5 and FP6, 2009". Věnuje se roli a zapojení se malých a středních podniků (MSP) v tematických projektech a následným socio-ekonomickým dopadům. Dále rozebírá důvody zapojení MSP do projektů, jejich dovednosti a faktory ovlivňující úspěch projektů. On-line verze studie je dostupná ExternĂ­ odkaz zde. Další publikace k tematice MSP naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Česká republika získala další ERC grant

Mladý matematik, Daniel Král (32), z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy získal jako druhý v České republice ERC grant pro začínající (nezávislé) výzkumné pracovníky. Grant je udělen na pět let s datem začátku 1. 12. 2010. Předmětem zkoumání je část kombinatoriky zvaná teorie grafů a její aplikace.


Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) – leták

V novém letáku se můžete dozvědět hlavní zásady Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Leták také obsahuje informace o jednotlivých pilířích, ze kterých se CIP skládá, včetně příkladu konkrétních projektů financovaných z tohoto programu. Leták je volně ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Nová strategie JRC na léta 2010–2020

Vlastní výzkumný orgán Evropské komise, Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC), zveřejnilo novou strategii na léta 2010–2020. Dokument zahrnuje větší vědeckou podporu tvorbě politik EU, založenou na vyhodnocování možných cest identifikovaných ve spolupráci s relevantními generálními ředitelstvími EK. Tiskové prohlášení naleznete ExternĂ­ odkaz zde, shrnutí ExternĂ­ odkaz zde.


Foresight Study on European consumer preferences in 2030

V rámci evropského projektu ECP 2030 se provádějí analýzy a vytvářejí scénáře týkající se budoucích preferencí evropských spotřebitelů. Výstupy projektu budou sloužit jako podklad pro vytváření doporučení, které napomohou EK formulovat politiku a priority v oblasti vědy a technologií. Součástí analýzy je dotazník zveřejněný ExternĂ­ odkaz zde. Bližší informace týkající se průzkumu najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Národní kosmický plán

Národní kosmický plán byl projednán a schválen vládním Výborem pro EU dne 3. 5. 2010 (ExternĂ­ odkaz usnesení vládního Výboru pro EU z 3. 5. 2010, č. 14). Jedná se o plán rozvoje českého průmyslu a akademické sféry a jejich zapojení do mezinárodní kosmické komunity. Hlavním účelem je zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a jeho technologické a inovační úrovně.

Národní kosmický plán zpracovalo Ministerstvo dopravy v souladu s úkoly dle bodů II.2 a II.3 usnesení vládního V-EU z 2. 4. 2008, č. 15, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a vládním zmocněncem pro kandidaturu na sídlo agentury GSA.

Materiál byl rovněž průběžně projednáván s dalšími státními orgány, akademickou sférou, českým průmyslem a jinými relevantními subjekty.

Podrobný realizační plán Národního kosmického plánu zpracuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu do 31. 12. 2010.

Národní kosmický plán představuje základ dalšího směřování ČR v kosmickém sektoru, pro zaměření jejích kosmických aktivit a pro rozhodování o účasti na evropských a mezinárodních projektech. Navrhuje způsoby a opatření vedoucí k maximalizaci návratnosti investic z veřejných zdrojů a představuje tak podklad pro další rozhodování.

Česká republika se schválením Národního kosmického plánu zařadila mezi státy, které vnímají kosmické aktivity jako příležitost zejména pro růst národního hospodářství. Zapojení České republiky do kosmických aktivit totiž rozhoduje o jejím postavení v rámci mezinárodního společenství států, hlavně mezi technologicky nejvyspělejšími státy Evropy a světa, a o pozici českých subjektů v mezinárodní hospodářské soutěži, tj. v mezinárodním konkurenčním prostředí.

Národní kosmický plán v češtině a angličtině je k dispozici na následujících odkazech:


Zpráva JRC k definici nanomateriálů

V současnosti neexistuje definice termínu „nanomateriál“, která by byla široce uznávána a mohla by být základem legislativy upravující jejich bezpečné užívání. V návaznosti na požadavek Evropského parlamentu zveřejnilo Společné výzkumné středisko EK (JRC) dne 2. 7. 2010 zprávu „Úvahy k definici nanomateriálů pro regulační účely“. Tiskové prohlášení naleznete zde, zprávu pak ExternĂ­ odkaz zde.


Stanovisko ETPN k “Open innovation”

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (European Technology Platform Nanomedicine, ETPN) zveřejnila stanovisko k dopadům otevřených inovací na výzkum a vývoj v oblasti (nano-) zdravotní péče v Evropě. Dokument, jehož autory jsou Mike Eaton a Klaus-Michael Weltring, je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Nová webová stránka k OPEN METHOD OF COORDINATION (OMC)

Evropská komise představila novou webovou stránku věnující se tématice otevřené metody koordinace (open method of coordination – OMC). Jedná se o metodu vytvořenou jako nástroj pomoci členským států při společném postupu reforem vedoucích k naplnění cílů Evropy 2020. Webová stránka je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Zprávy WHO o transferu technologií a patentech v oblasti veřejného zdravotnictví v rozvojových zemích

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala 3 zprávy v rámci své iniciativy označené jako „Globální strategie a plán akce v oblasti veřejného zdravotnictví, inovací a duševního vlastnictví“. Cílem zpráv je podat informaci o tom, jak mohou patenty a transfer technologií zlepšit farmaceutickou výrobu v rozvojových zemích. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Spuštěn webový portál pro vědecké vzdělávání

Dne 4. 6. 2010 spustila EK nový webový portál „Scientix“, zaměřený na vědecké vzdělávání. Uživatelé mají přístup k výukovým materiálům, výsledkům výzkumu a k dalším dokumentům, které byly vytvořeny vědecko-vzdělávacími projekty financovanými jak EU, tak členskými státy na národní úrovni. Vstup na portál naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Panel na vysoké úrovni pro měření inovací

Komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn jmenovala složení nově vytvořeného poradního Panelu na vysoké úrovni pro měření inovací. Jeho úkolem bude poskytnout EK odborná doporučení k podobě indikátoru, který bude měřit pokrok Evropy v budování inovativnější ekonomiky. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zprávy o transferu technologií a patentech v oblasti veřejného zdravotnictví v rozvojových zemích

Světová zdravotnická organizace vydala tři zprávy v rámci své iniciativy označené jako „Globální strategie a plán akce v oblasti veřejného zdravotnictví, inovací a duševního vlastnictví“. Cílem zpráv je podat informaci o tom, jak mohou patenty a transfer technologií zlepšit farmaceutickou výrobu v rozvojových zemích. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva z konzultací k přípravě akčního plánu pro nanotechnologie

Evropská komise zveřejnila zprávu k veřejným konzultacím k přípravě Strategického akčního plánu v oblasti nanotechnologií (Strategic Nanotechnology Action Plan, SNAP) na léta 2010–2015. Konzultace probíhaly online od 18. 12. 2009 až do 19. 2. 2010. Ve zprávě EK analyzuje názory veřejnosti, jednotlivých výzkumníků, výzkumných organizací, průmyslu, veřejných orgánů i nevládních organizací, a nastiňuje závěry. Více než 80 % respondentů má k nanotechnologiím pozitivně přístup. K oblastem, které mohou nejvíce těžit z nanotechnologií, patří ICT a energetika. Velká očekávání rovněž existují v oblasti letectví, stavebnictví, udržitelné chemie, bezpečnosti a životního prostředí. Potencionální rizika jsou spatřována ve zdravotní péči, zemědělství, potravinách a předmětů pro domácnost. Hlavní obavy se týkají bezpečnosti nanotechnologií a jejich regulace. Zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Resort zdravotnictví je nejúspěšnějším ze všech resortů v čerpání evropských prostředků

Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra je resort zdravotnictví nejúspěšnějším ze všech resortů v čerpání evropských prostředků. V Integrovaném operačním programu, který obsahuje řadu dalších resortů, jako je vnitro, kultura či například místní rozvoj, je podíl zdravotnictví zhruba 81 %.


"Digitální agenda pro Evropu" předpokládá vyšší investice do VaV

Evropská komise představila svůj nový projekt „Digitální agenda pro Evropu“. Plán se mimo jiné zaměřuje na větší investice do výzkumu a vývoje (VaV) a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) při řešení problémů, kterým společnost čelí, jako je změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Digitální agenda figuruje mezi sedmi hlavními iniciativami v rámci strategie Evropa 2020, která byla zahájena v březnu 2010. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Plán Evropské komise pro zjednodušení implementace Rámcových programů

Evropská komise zveřejnila plán na zjednodušení pravidel pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem jsou transparentnější a přitažlivější podmínky účasti a omezení administrativní zátěž související s evropskými výzkumnými programy.

 • V první části strategie Komise umožní zlepšení v rámci stávajícího rámce právních a regulačních předpisů (např. lepší systémy informačních technologií, důslednější uplatňování pravidel, zlepšení struktury a obsahu výzev k předkládání).

 • Druhá část se zaměřuje na změnu pravidel financování tak, aby umožnila radikálnější zjednodušení a zároveň zachovala účinnou kontrolu (např. častějším používáním metodik pro výpočet průměrných nákladů, aplikací stejných účetních postupů pro financování z prostředků EU jako pro financování výzkumu z vnitrostátních prostředků). O těchto návrzích musí rozhodnout Evropský parlament a Rada.

 • S provedením třetího typu plánovaných změn se počítá v budoucích rámcových programech pro výzkum. Ke zvažovaným možnostem patří přechod k platbám podle dosažených výsledků, což by znamenalo, že příjemci by byli placeni paušálně za plnění konkrétních vědeckých úkolů a museli by prokázat, že je splnili efektivním a účinným způsobem, místo toho, aby vykazovali každou jednotlivou položku nákladů zvlášť.

Více informací (včetně celého textu dokumentu) se zachází ExternĂ­ odkaz zde.


Sdělení o zjednodušení pravidel účasti v pr ogramech EU pro výzkum

EK zveřejnila plán na zjednodušení postupu pro účast na výzkumných projektech financovaných z prostředků EU. Obecným cílem jsou transparentnější a přitažlivější podmínky účasti pro nejlepší výzkumné pracovníky a inovativní společnosti po celé Evropě i mimo ni. Plné využití veškerého potenciálu evropského výzkumu má zásadní význam pro strategii EU Evropa 2020 v zájmu dosažení hospodářské konsolidace a oživení a vytvoření nových zdrojů růstu a zaměstnanosti, které nahradí ztráty způsobené krizí. Při doplňování návrhů ke zjednodušení Komise rovněž jmenovala skupinu nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit všechny aspekty současného sedmého rámcového programu. Další podrobnosti hledejte ExternĂ­ odkaz zde.


Komunikační strategie pro nanotechnologie

Generální ředitelství EK pro výzkum zveřejnilo cestovní mapu pro komunikační strategii v oblasti nanotechnologií. Jedná se o systematický postup prostřednictvím dialogu se společností a reakcí od občanů. Z tohoto základu pak bude vycházet správné řízení integrovaných, bezpečných a zodpovědných nanotechnologií. Zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Vytvořena nová webová stránka týkající se medicínského výzkumu

Nově vytvořená stránka zaměřená na medicínský výzkum poskytuje informace o výzkumu v různých zdravotnických oblastech, např. lidský vývoj a stárnutí, nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, obezita, chronické nemoci a další. Stránku je možné navštívit ExternĂ­ odkaz zde.


Health e-Library online

Publikace týkající se oblasti zdraví jsou nyní zdarma k dispozici na těchto ExternĂ­ odkaz webstránkách. Jedná se jak o publikace shrnující výsledky projektů 6. a 7. rámcového projektu, tak i o publikace týkající se výzkumu ve zdravotnictví obecně. Publikace jsou k dispozici v pdf formátu nebo si je zájemci mohou objednat v tištěné podobě. Publikace jsou řazeny jednak tématicky a jednak podle roku vydání (2006–2009).


Nové stránky Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury

Byly spuštěny nové webové stránky Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Stránky nabízí přehled činnosti ESFRI, dokumenty, které byly ESFRI publikovány včetně cestovních map výzkumných infrastruktur, termíny setkání ESFRI a konferencí věnovaných výzkumným infrastrukturám. Nové stránky ESFRI naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Česká roadmap velkých výzkumných infrastruktur schválena

Dne 15.3.2010 byla českou vládou schválena Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Tento dokument vznikl v reakci na evropskou cestovní mapu (vytvořenou Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury, ESFRI) a odráží v sobě zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru (ERA). Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropští ministři nastínili vizi pro eHealth do roku 2020

Dne 15.3.2010 proběhla osmá konference ministrů EU v Barceloně na téma eHealth. Ministři diskutovali, jak udělat eHealth dostupnější, interaktivní a přizpůsobenou pacientům a navrhli klíčové cíle, kterých by mělo být dosaženo v nejbližších deseti letech. Usnesení ministrů je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky veřejných konzultací na téma inovační politiky

V souvislosti s veřejnými konzultacemi zaměřenými na inovační politiku Společenství obdržela Evropská komise 215 odpovědí od univerzit, výzkumných institucí, společností, vlád, nevládních organizací a jednotlivců z Evropské unie i odjinud. Naleznete je ExternĂ­ odkaz zde.


European Association of Nuclear Medicine – otevírá vydávání tiskových zpráv

K dispozici jsou následující tiskové zprávy Evropské asociace pro nukleární medicínu:

 • Co je to nukleární medicína? – zprávu si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz zde.

 • Nukleární medicína často přináší lepší výsledky – zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.

 • EANM: zpoždění v poskytování vyšetření v oblasti nukleární medicíny musí být odstraněna do roku 2010 – zprávu je možné si přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Strategie Europe 2020

Na začátku března 2010 představila Evropská komise novou strategii pro Evropskou unii. Sdělení EK "Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth" naleznete ExternĂ­ odkaz zde.

Strategie se zaměří na tři oblasti vzájemně propojených priorit: růst založený na znalostech podporující začlenění a budující zelenou ekonomiku, která je konkurenceschopná na mezinárodní úrovni. Tato nová ekonomická vize nahrazuje předešlou Lisabonskou strategii a jejím cílem je mimo jiné najít cestu, jak dostat hospodářství EU z krize a připravit jej na další desetiletí. Strategii Europe 2020 se podrobně věnují následující ExternĂ­ odkaz webové stránky.


Vize pro doktorandské vzdělávání po roce 2020

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) zveřejnila dokument s vizí pro doktorandské vzdělávání po roce 2020, neboť otázka, jak budou tato studia strukturována, je zásadní nejen pro univerzity, ale i pro zaměstnavatele, vlády a občany. Zpráva doporučuje, aby vlády navýšily financování těchto studií, a zaměstnavatelé a univerzity mají v úzké spolupráci dbát na to, aby výzkum zůstal základní součástí doktorátů. Zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Evropa 2020: nová evropská hospodářská strategie

Evropská komise zahájila 3.3.2010 novou evropskou strategii s názvem Evropa 2020. Tato ekonomická vize nahrazuje předešlou Lisabonskou strategii a jejím cílem je dostat hospodářství EU z krize a připravit jej na další desetiletí. Tři klíčové hybné síly jsou inteligentní růst (podpora znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a růst podporující začleňování (zvýšení účasti na trhu práce, získávání dovedností a boj proti chudobě). Zároveň bylo stanoveno 5 cílů, které definují, kde by se EU měla nacházet v roce 2020, a které budou sloužit k posuzování pokroku. Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Zároveň je k dispozici přehledné schéma zobrazující tuto strategii (v angličtině).


Zpráva o výzkumných infrastrukturách v ERA

Expertní skupina pro výzkumné infrastruktury, které předsedá Gonzalo Leon z Polytechnické univerzity Madrid, vypracovala výhled do roku 2020 ohledně postavení, roli a vědeckému dopadu výzkumných infrastruktur ve vztahu k vývoji Evropského výzkumného prostoru. Zprávu z února 2010 naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Archiv publikací JRC

Dne 1.3.2010 spustilo Společné výzkumné středisko EK (JRC) internetovou verzi archivu svých publikací a zpřístupnilo tak veřejnosti bibliografické údaje téměř 10 000 článků a studií. Nadto je k volnému stažení k dispozici více než 1 700 technických zpráv (série EUR). Do archivu můžete vstoupit ExternĂ­ odkaz zde.


Spuštění internetových stránek platformy NETWATCH

Evropská komise spustila stránky platformy NETWATCH, které obsahují ucelené a strukturované informace o mezinárodní spolupráci ve VaV programech, a to zejména v rámci tzv. ERA-NET projektů. Účelem je poskytnout možným účastníkům přehled o stávajících projektech ERA-NET a finančních schématech, která jsou v těchto projektech u společných výzev jednotlivými členskými zeměmi aplikovány. Naleznete zde mj. přehled všech aktuálních výzev v rámci ERA-NET projektů a řadu užitečných odkazů. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Petice ke zjednodušení v evropském výzkumu

Na webové stránce ExternĂ­ odkaz Trust Researchers je k podpisu vystavena petice adresovaná Radě EU a Evropskému parlamentu, která apeluje na zjednodušení finančních a administrativních postupů v evropském výzkumu, nejen v Rámcovém programu, ale i v dalších evropských finančních nástrojích.


Fórum členských organizací ESF k výzkumným infrastrukturám

Členové Evropské vědecké nadace (ESF) iniciovali vznik Fóra členských organizací (MO Forum) ESF k výzkumným infrastrukturám, a to zejména z důvodu zmapování těch výzkumných infrastruktur (RI), které jsou financovány z národních zdrojů, současně však mají národní i evropský význam, ale nespadají do středu pozornosti Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Činnost MO Fóra byla zahájena ve dnech 11.–12.1.2010 ve Štrasburku za účasti delegátů z 23 členských zemí a pozorovatelů Evropské komise, Evropské rady pro výzkum (ERC), ESFRI a ALLEA. Akademii věd ČR zastupoval Vladimír Nekvasil. Další informace naleznete přímo na ExternĂ­ odkaz webové stránce fóra.


Zlepšení efektivity ve zdravotnictví prostřednictvím informačních a komunikačních technologií – závěrečná zpráva OECD

Tato zpráva předkládá analýzu zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) do systému zdravotní péče v zemích OECD. Předkládá různé možnosti politiky, podmínky a postupy, které politici mohou přizpůsobit své vnitrostátní situaci s cílem urychlit přijímání a efektivní využití těchto technologií. Analýza upozorňuje na značné množství současné literatury, zejména na případové studie ze šesti zemí OECD (Austrálie, Kanady, Nizozemska, Španělska, Švédska a Spojených států), z nichž jednotlivé země vykazují různou mírou úspěšnosti. Zpráva je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Komise vytvořila dvě nová generální ředitelství

V rámci organizačních změn v Evropské komisi došlo ke vzniku dvou nových generálních ředitelství: DG Energy (ENER) a DG Climate Action (CLIM). Nové DG Energy převezme část agendy z původního DG pro energetiku a dopravu a DG pro vnější vztahy. Ředitelem se pravděpodobně stane Philip Lowe z Velké Británie, v současné době ředitel DG pro hospodářskou soutěž. Generální ředitelství pro energetiku a dopravu si ponechá oblast dopravní politiky a přejmenuje se na DG Mobility and Transport (MOVE). DG Climate Action převezme aktivity související se změnou klimatu z DG životního prostředí, DG pro vnější vztahy a DG pro podniky a průmysl. Ředitelem byl jmenován Jos Delbeke z Belgie, současný náměstek ředitele DG životního prostředí. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Ministři pro výzkum přijali deklaraci o roli vědy

Evropští ministři pro výzkum se na neformálním setkání Rady pro konkurenceschopnost ve španělském San Sebasiánu zavázali ke zvýšení investic do výzkumu a vývoje. Ministři dále jednomyslně přijali dokument o zodpovědné vědě, která je schopná poskytnout řešení problému v krátké době. Na setkání bylo také diskutováno, jak by mohla a měla věda přispět ke snižování chodby. Více o tomto setkání se dozvíte ExternĂ­ odkaz zde.


Nová kniha Practice on Roadmapping

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) vydalo na konci roku 2009 publikaci Practice on Roadmapping.Tato brožura seznamuje čtenáře s jednou z metod foresightu – roadmappingem a podrobně popisuje jednotlivé kroky celého procesu vyváření tzv. cestovních map (roadmaps). Publikace je sestavena z přednášek a praktických cvičení, které TC AV ČR organizovalo v rámci UNIDO Technology Foresight Training Programme v letech 2007 a 2008. Nyní je k dispozici i v elektronické verzi ExternĂ­ odkaz zde.


Nová stránka k veřejnému zdraví on-line

Evropská komise publikovala novou webovou stránku věnovanou oblasti veřejného zdraví. Stránka je rozdělena tematicky a najdete na ní více než 14 tisíc dokumentů, statistiky, indikátory a další informace. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Faktory motivující mezinárodní spolupráci ve výzkumu

Technopolis Group a Manchester Institute of Innovation Research (Manchester University) vypracovaly v rámci projektu financovaného Generálním ředitelství EK pro výzkum (DG RTD) studii o faktorech stimulujících vědeckotechnickou spolupráci mezi různými regiony světa. Zpráva včetně 4 příloh je k dispozici pouze v angličtině a můžete si ji přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Studie o konkurenceschopnosti bezpečnostního průmyslu EU

Evropská komise (DG ENTR) vydala finální zprávu 'Studie o konkurenceschopnosti bezpečnostního průmyslu EU'. Zpráva popisuje aktuální situaci EU průmyslu v této oblasti, jeho strukturu a organizaci, pozici vzhledem k jeho konkurenceschopnosti a výzvy do budoucna. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Pět nejvýznamnějších patentových úřadů světa spustilo společnou webovou stránku

Pět nejvýznamnějších světových úřadů pro ochranu duševního vlastnictví, mezi něž patří Evropský patentový úřad (EPO), Japonský patentový úřad (JPO), Korejský úřad pro duševní vlastnictví (KIPO), Státní úřad Číny pro duševní vlastnictví (SIPO) a americký Úřad pro patenty a ochranné známky (USPTO) spustily novou společnou webovou stránku „IP5“. Tiskové prohlášení EPO je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde, společná webová stránka ExternĂ­ odkaz zde.


Aktualizovaný průvodce pro reportování nákladů transnárodního přístupu pro výzkumné infrastruktury

Na konci roku 2009 byl aktualizován průvodce pro reportování nákladů transnárodního přístupu a servisních služeb v projektech výzkumných infrastruktur. Průvodce je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Vytvořena databáze předpisů regulujících oblast nanotechnologií

Experti USA, Belgie a Austrálie shromáždili předpisy a další dokumenty regulující oblast nanotechnologií a spustili Nanotech Regulatory Document Archive, který je otevřeně přístupným zdrojem spravovaným Centrem pro studia práva, věd a technologií na Arizonské státní univerzitě. Aktivita byla financována několikaletým grantem v rámci vědeckého programu pro genomiku amerického Ministerstva pro energetiku. Tiskové prohlášení naleznete ExternĂ­ odkaz zde, databáze je přístupná ExternĂ­ odkaz zde. Databáze je interaktivní. Za ČR prozatím žádné dokumenty vloženy nejsou.


Dvě nové zprávy expertních skupin vydané Evropskou komisí

Na konci roku 2009 vydala EK dvě zprávy expertních skupin, které se věnují Evropskému výzkumnému prostoru. Jedna zpráva je zaměřena na indikátory a monitoring ERA, druhá pak na budoucnost znalostí v Evropě. Zpráva ERA indicators and monitoring je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde, zpráva "A knowledge intensive future for Europe" pak ExternĂ­ odkaz zde.


ELENA – European Local Energy Assistance Facility

Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou představila novou grantovou iniciativu zaměřenou na pomoc místním a regionálním autoritám při investicích do energeticky efektivních a obnovitelných energií, tzv. nástroj ELENA (European Local Energy Assistance). Globální boj proti klimatickým změnám je jednou z priorit EU a očekává se, že místní hráči v něm budou hrát klíčovou roli. ELENA jim k tomuto má napomoci. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský výzkum v jednotlivých evropských zemích v letech 2004–2009

Kliknutím na jakoukoli zemi EU na mapě na této ExternĂ­ odkaz webstránce se otevře krátká brožura o tom, jakých úspěchů dosáhla daná země v oblasti vědy a výzkumu v letech 2004–2009. Brožura je k dispozici v angličtině a v mateřském jazyce dané země.


Evropské programy na podporu MSP

Přehled hlavních možností financování MSP je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde (v češtině) a ExternĂ­ odkaz zde (v angličtině).


European competitiveness report 2009

Zpráva se zaměřila především na změny růstu produktivity, které jsou klíčovým indikátorem konkurenceschopnosti v dlouhodobém pohledu. Zpráva je k nahlédnutí ExternĂ­ odkaz zde.


Česká vláda spustila čtyři nové výzkumné iniciativy s podporou EU

Toxikologie, strojní inženýrství, nanovědy a veterinární medicína jsou předměty zájmu nových výzkumných iniciativ podpořených z fondů EU nedávno spuštěných v České republice. Projekty, které si rozdělí 77 milionů euro, jsou financované v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Grant ve výši 21 milionů euro obdrží Masarykova Univerzita v Brně na svůj projekt CETOCOEN (Centre for the study of toxic substances). Projekt se zaměří na vývoj nových chemických a toxikologických nástrojů pro monitorování kvality životního prostředí. 30 milionů euro obdrží Vysoké učení technické v Brně na projekt NETME (New technology for mechanical engineering), který se bude zabývat výzkumem v oblasti strojního inženýrství. Technická univerzita v Liberci získá 31 milionů euro na vybudování Centra pro nanomateriály, technologie a inovace. Grant ve výší 14 milionů euro bude přidělen Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství v Brně. Mezi hlavní cíle projektu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství patří vývoj veterinárních vakcín, sledování imunitních reakcí na tyto vakcíny, monitorování příčin infekčních onemocnění u farmářských zvířat a vývoj technik, které by zamezily šíření těchto nemocí. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Financování vývoje biofarmaceutických produktů v Evropě

Evropská komise provedla studii, jejímž cílem bylo zanalyzovat problémy evropských společností se získáváním finančních prostředků na vývoj biofarmaceutických produktů. EK se zvláště zaměřila na malé a střední podniky. Zájemci si studii mohou prostudovat ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva na téma: „Science in society in Europe“

Skupina expertů MASIS (Monitoring Activities of Science in Society) vypracovala zprávu analyzující trendy vědy ve společnosti. Cílem publikace je přispět k realizaci Evropského výzkumného prostoru (European Reasearch Area - ERA).

Jedním z nejdůležitějších trendů, který skupina MASIS identifikovala je vznikající evropský model vědy ve společnosti. Zpráva říká, že role Evropy nespočívá v odlišení se od zbytku světa, naopak tvrdí, že Evropa by měla hrát vedoucí úlohu.

Zpráva dále podporuje další debatu o roli vědy ve společnosti. Celý článek naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Světoví lídři ve VaV v r. 2025: Čína a Indie

Dle studie, která byla spolufinancována ze 7. rámcového programu, předhoní tyto dvě asijské ekonomiky Evropu i USA a stanou se v r. 2025 světovými lídry ve výzkumu. Autoři předpovídají, že Čína a Indie se budou podílet cca 20 % na světových investicích do výzkumu, což znamená více než zdvojnásobení jejich současného podílu. Studii pod názvem “The World in 2025” s podtitulkem 'Rising Asia and the socio-ecological transition' si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz zde.


Zpráva odborného panelu o budoucí inovační politice EU

Evropská komise (DG ENTR) ustanovila odborný panel pro získání vstupů ze soukromého sektoru k ustanovení priorit budoucí inovační politiky EU. Další informace a závěrečná zpráva ke stažení jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Manuál „Making European Research Work for your Company“

V rámci projektu „USE&DIFFUSE“, finančně podpořeného ze 7. rámcového programu, byl vypracován manuál k problematice využití výsledků evropských projektů výzkumu a vývoje zúčastněnými firmami i jejich šířením směrem k širší odborné veřejnosti. Manuál vychází ze zkušeností podniků zejména v oblasti ICT a Zdraví. Tato nová publikace je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


OECD identifikovalo příležitosti a výzvy pro budoucí bioekonomii

V roce 2030 by se biotechnologie mohly podílet až 2,7 % na HDP v průmyslových zemích a ještě více v rozvojových zemích. To tvrdí nedávno zveřejněná zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Pro srovnání, biotechnologie nyní přispívají méně než 1 % k HDP v zemích OECD. Zpráva nicméně varuje, že vlády a průmysl musí prolomit bariéry, které v současné době zdržují další rozvoj a komercializaci biotechnologií. OECD zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Informace o evropské podpoře biotechnologického výzkumu v rámci 7. RP je možno získat ExternĂ­ odkaz zde.


Ochrana průmyslového vlastnictví

Evropská komise vydala 16.7.2008 návrh sdělení týkající se strategie ochrany průmyslového vlastnictví pro Evropu, které si klade za cíl napomoci MSP lépe využívat svá vlastnická práva a zároveň lépe chránit práva v boji proti padělání. Ochrana duševního vlastnictví je navíc brána jako jedna z nezbytností pro inovace a VaV obecně. Strategie se zmiňuje o menších patentových poplatcích pro MSP, poskytování daňových pobídek a dalších krocích. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Index klíčových slov pro oblast VaV

Databáze, zaměřující se na výzkum a index klíčových slov, nacházející se na webové stránce Evropské komise, byla rozšířen. Nyní obsahuje přes 11 000 anglických pojmů, více než 4 500 francouzských klíčových slov a 3 700 německých, 2 700 španělských a 300-400 italských a holandských pojmů. Index se nachází ExternĂ­ odkaz zde.


Publikace „Open Access – opportunities and challenges“

Tato brožura je společnou publikací Evropské komise a Německé komise pro UNESCO. „Open access“ se týká volného přístupu k vědeckým publikacím přes internet. Tento koncept je předmětem živých diskuzí mezi výzkumnou komunitou, knihovnami, vydavateli a poskytovateli finančních zdrojů pro VaV. Publikace má za cíl informovat všechny zainteresované subjekty i širší veřejnost o možnostech a výzvách, které s sebou „open access“ přináší a podpořit širší diskuzi na toto téma. Brožurku je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Připomínky auditorů Evropského účetního dvora k programům EU na podporu VaV

Auditoři měli za úkol se podívat na efektivitu hodnocení programů na podporu VaV Evropské komise od roku 1995. Ze zprávy auditorů vyplývá, že v aktivitách rámcováho programu chybí nejen logická návaznost, ale i provázanost mezi aktivitami programu a výsledky projektů. Celkově jsou velmi slabě nastavovány cíle programu a slabé jsou i systémy jeho vyhodnocování. Zpráva však také poukazuje na malou spolupráci mezi jednotlivými implementujícími generálními ředitelstvími či na neexistenci efektivního systému, který by měřil dopad programu a jeho aktivit na ekonomiku a rozvoj. Zpráva je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde (k přihlášení nutná registrace).


Zdraví - Bílá kniha

Evropská komise uveřejnila bílou knihu v oblasti zdraví s názvem ExternĂ­ odkaz "Spolu ke zdraví - Strategický přístup pro EU, 2008 - 2013". Strategie má sloužit jako rámec pro splnění výzev v oblasti zdraví. Definuje celkem čtyři hlavní oblasti aktivit: Strategie založena na společných hodnotách v oblasti zdraví, Zdraví je největším bohatstvím, Zdraví ve všech politikách a Posilování hlasu EU v globálním zdraví. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Health Programme 2008 - 2013

Infromace o 2. programu veřejného zdraví, který byl spuštěn 1.1.2008, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzkum v oblasti rakoviny

Na stránkách ExternĂ­ odkaz European Cancer Research Managers se dozvíte aktuální informace z oblasti výzkumu rakoviny. V roce 2007 ECRM uveřejnilo druhou zprávu týkající se výzkumu v této oblasti. Podle této zprávy je Evropa v současné době největším přispěvatelem na výzkum rakoviny. Hrozí jí však, že si prvenství nezachová a to hlavně v důsleku velké byrokracie a vysokých nároků na administrativu. V roce 2004 bylo vynaloženo v Evropě na výzkum rakoviny 3,2 mld. €. Polovina této částky pochází od vládních struktur a další polovina převážně od nadací a dalších subjektů. I když Evropa stále vynakládá méně prostředků na výzkum rakoviny v porování k HDP než USA, tento rozdíl se stále zmenšuje. Celou zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Od roku 2008 je zde ke stažení ExternĂ­ odkaz The European Cancer Research Foundation’s Plan a v roce 2009 ECRM uveřejnilo publikace s názvem ExternĂ­ odkaz Report on Innovation in Cancer Drug Development.


Health Consumer Powerhouse

ExternĂ­ odkaz Health Consumer Powerhouse (HCP) představil v roce 2004 index, který porovnával zdravotnickou péči v jednotlivých oblastech Švédska. V roce 2005 HCP vytvořil první Euro Health Consumer Index (EHCI) na celoevropské úrovni. HCP nejen analyzuje péči o pacienty a poskytuje o ní informace, ale vytváří také doporučení na zlepšení zdravotnické péče a slouží jako poradce v oblasti posílení práv pacientů. Euro Helath Consumer Index, Euro Diabetes Index, Euro Heart Index, Euro HIV Index a Empowerment of the European Patient si můžete stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Innovative Medicine Initiative (IMI)

IMI - IPR Policy je dokument týkající se duševního vlastnictví, jenž má posloužit jako rámcová pravidla pro první výzvy této společné technologické iniciativy. Na základě zkušeností z první výzvy pak bude nejspíše pozměněn, aby byl co nejvíce praktický a využitelný pro další výzvy. Samotný dokument a více informací k IMI najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Platforma Food for Life

Evropská technologická platforma ExternĂ­ odkaz Food for Life vznikla v roce 2005. V té době také představila hlavní strategický dokument "ETP Food for Life Vision for 2020 and Beyond." V roce 2007 tato platforma uveřejnila dokument Strategic Research Agenda (SRA), který udává hlavní směry vědě a výzkumu v tomto oboru. Platforma si klade za celkový cíl více výzkumu v oblasti dopadu potravin a vůbec stravovacích návyků na funkce mozku, imunitu, metabolické aktivity, atd. SRA můžete najít ExternĂ­ odkaz zde.


Ochrana duševního vlastnictví v 7. RP

ExternĂ­ odkaz IPR Helpdesk, který se zabývá otázkami duševního vlastnictví v 7. RP a zodpovídá dotazy konsorcií i jedinců v tomto oboru představil další dva dokumenty shrnující otázky duševního vlastnictví ve vztahu k 7. RP. Jedná se o: ExternĂ­ odkaz "Issues of confidentiality under FP7" a ExternĂ­ odkaz "Jurisdiction in disputes related to international contracts for the licensing of IP rights". Oba dokumenty představují jasné a stručné shrnutí daného tématu.


Projekt "Policy Mix"

V rámci studie “Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher levels of R&D investments”, kterou nechala vypracovat Evropská komise, bylo vytvořeno 31 posudků na různé země (EU + vybrané třetí země). Výsledky projektu slouží jako podpora pro rozvoj politik v Evropě a to předevší pro aktivity CRESTu (Scientific and Technical Research Committee). Informace o projektu a jednotlivé zprávy jsou ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.