Ostatní nabídky

Společný postup financování vědní oblasti v období 2019–2023

Zástupci vlády, České konference rektorů, MŠMT a Akademie věd podepsali 30. května prohlášení o stabilizaci systému věd a výzkumu v ČR. V období 2019–2023 se zavázali k prosazování systematického navyšování institucionální podpory veřejných vysokých škol a pracovišť AV ČR. Mělo by tedy ve zmiňovaném období docházet k navyšování institucionální podpory každoroční podpory o 5%. Institucionální příspěvek v ČR se dlouhodobě pohybuje velmi nízko pod průměrem vyspělých zemí, systematické navyšováno podpory by mělo situaci v ČR postupně zlepšovat. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Inovační vouchery Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum otevřelo příjem žádostí o Středočeské inovační vouchery. Inovační vouchery podporují spolupráci mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí (například univerzitou), která je založena na transferu znalostí. Službou poskytnutou v rámci inovačního voucheru poskytovatelem znalostí podniku mohou být například měření, rozbory, analýzy, výpočty, vývoj materiálu, studie proveditelnosti a podobně - poskytnutá služba musí obsahovat „prvek novosti“. Žadatelem o dotaci musí být malý nebo střední podnik se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji. Poskytovatelem znalostí musí být výzkumná instituce z ČR. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Projekty spolupráce mezi ČR a Rakouskem

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i k rozvoji spolupráce stávající, a které mají vyhlídky na pokračování v podobě projektů financovaných z jiných zdrojů (například z programů EU). Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Granty Visegrádského fondu

Zájemci o mezinárodní spolupráci prostřednictvím grantů Visegrádského fondu mají opět příležitost. Předkládání malých a standardních grantů má čtvrtletní uzávěrku 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Podpořen může být jakýkoli projekt, který spojuje jednotlivce nebo instituce z alespoň tří zemí Visegrádské čtyřky. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


EHP a Norské fondy – podpora bilaterální spolupráce

Ministerstvo financí jako zprostředkovatel fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů. Účelem fondu je posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou v rámci programových oblastí.


Podporovány budou jednorázové akce a činnosti krátkodobého charakteru (nikoli výzkumné projekty) s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci. Podporovány budou například: studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; bilaterální setkání, workshopy, semináře; konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů; ostatní akce bilaterálního charakteru.


Maximální výše grantu je 795 000 Kč (30 000 EUR), způsobilé výdaje budou propláceny u ex-post ve výši 100% způsobilých výdajů. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení až do 31. 12. 2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Podrobní informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Vyhlášení Doplňkové výzvy v programu CZ11

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašuje dne 15. května 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. – „Psychiatrická péče‘‘(zaměřena na zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče) a Aktivitu II. – „Péče o děti“ (zaměřena na zlepšení zdraví dětské populace prostřednictvím implementace preventivních aktivit). Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Roční zpráva o programu CZ09

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo Roční zprávu o Česko-norském výzkumném programu CZ09. Zprávu najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Účast EU-28 v H2020 – přehled

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo účast států EU-28 v prvních výzvách programu Horizont 2020. Přehled účasti států je dostupné ke stažení ve formátu pdf ExternĂ­ odkaz zde.


EHP a Norské fondy

V mimořádném čísle Mozaika se můžete dočíst o zkušenostech žadatelů a příjemců fondů. Dále jsou v čísle zahrnuty základní informace o programu. Ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů – Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7)

Výzva byla vyhlášena k 26. lednu 2015 s uzávěrkou k 26. březnu 2015. Zaměřuje se na všechny podporované aktivity v rámci Norských fondů a fondů EHP. Plánovaný rozpočet na všechny aktivity je cca 76 milionů Kč. V rámci Programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) jsou podporovány: projekty mobilit (zde žádají jak zástupci institucí, tak studenti a pracovníci škol individuálně) nebo projekty institucionální spolupráce (zde žádají zástupci institucí. Více informací o programu ExternĂ­ odkaz zde.


Grant na výzkum Neuron Impuls

Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje další ročník podpory projektů základního vědeckého výzkumu Neuron Impuls. Na každého vítěze jedné z pěti kategorií (fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy) čeká podpora ve výši 1 000 000 Kč. Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let, který má české státní občanství. Věkovou hranicí je tedy rok narození 1975 včetně. V případě mírně přesaženého limitu žadatele může nadační fond Neuron zohlednit průběh profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia. Kromě věku uchazeče bude odborná porota brát v úvahu publikační činnost autora, kvalitu projektu, ale i schopnost žadatele svůj projekt srozumitelně prezentovat a zasadit do širšího kontextu. Žádosti je možné vkládat do 31. 3. 2015. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Kontaktní seminář v rámci Programu "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" financovaného z Norských fondů 2009–2014

Dne 23. dubna 2014 v Praze proběhl Kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci plánovaných výzev dotačního programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů. Semináře se účastnili zástupci organizací Norského království, kteří nabídli možnost partnerství s organizacemi v České republice. Všechny prezentace a další dokumenty jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Podpora Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu při zapojení do programů EU, nyní především pro výzvu CIP ICT-PSP a Safer Internet pro rok 2012. Finanční podporu lze získat na formování konsorcia za účelem předložení projektu, stejně jako na úhradu nákladů souvisejících s činností konsorcia a účasti v projektu. Žádost o podporu přípravy projektu nebo o podporu zajištění spoluúčasti příjemce lze podat do 14. září 2012. Podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.


Ocenění „LRI Innovative Science Award 2012“

V rámci iniciativy Long-RangeResearch (LRI) bude udělena cena „LRI Innovative Science Award 2012“ v hodnotě 100 000 EUR. Je určena výzkumníkům provádějící inovativní a interdisciplinární biologický výzkum (v oblasti „biologically-relevant exposure characterisation“). Uzávěrka je 16. března 2012. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Příručka pro MSP o možnostech financování z EU

Generální ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise vydalo příručku určenou malým a středním podnikům, kde je možno nalézt možnosti podpory a financování ze strany EU, např. ve formě grantů, půjček nebo záruk. Příručka je členěna do částí: 1. Tematické možnosti financování; 2. Strukturální fondy; 3. Finanční nástroje a 4. Podpora mezinárodního působení SME. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, příručka v českém jazyce je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


CzechLink

Agentura CzechInvest zahájila program CzechLink, který je zaměřen na vyhledávání zahraničních investorů pro české podniky. V rámci projektu zpracuje agentura Czechinvest zdarma prospekt přihlášených firem a bude jej aktivně nabízet prostřednictvím celosvětové sítě zahraničních zástupců a sektorových specialistů. Program je zaměřen na podniky s minimálně pětiletou historií a sídlem v ČR. Více informací o programu možno nalézt ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky zpracování osmé vlny žádostí o institucionální podporu projektů mezinárodního VaV

Osmá vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji byla uzavřena ke dni 27. 4. 2010 a předána ke zpracování. Na stránkách ExternĂ­ odkaz MŠMT-VÝZKUM je nyní zveřejněno rozhodnutí poskytovatele o výběru projektů k financování z institucionálních prostředků.


Nové projekty EU – USA spolupráce

Nové dva projekty založené na EU – USA spolupráci v oblasti vědy a technologie byly právě schváleny a jsou otevřeny pro vědecké pracovníky jak z EU, tak z USA. Oba projekty, BILAT – USA a Link2US jsou financovány ze 7. RP EU.Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc zveřejnilo interaktivní mapu projektů, které získaly grant z FM EHP a Norska v období 2004–2009

Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc (Národní kontaktní místo) zveřejňuje interaktivní mapu, kde jsou uvedeny všechny projekty, které získaly grant z Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2004–2009. Součástí mapy jsou detailní informace o zaměření projektů, předkladatelích, celkových nákladech a místě realizace. Prostřednictvím této mapy můžete získat informace o tom , co se skutečně podařilo realizovat s pomocí Finančních mechanismů EHP a Norska. Mapu naleznete na webportálu ExternĂ­ odkaz www.eeagrants.cz v sekci Projekty.


Nadace International Visegrad Fund

ExternĂ­ odkaz The International Visegrad Fund je mezinárodní organizace se sídlem v Bratislavě. Posláním fondu je podpora rozvoje užší spolupráce mezi Českem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem a posilování vzájemných vazeb mezi těmito státy. Tento fond podporuje projekty v následujících programech: Malé granty, Standardní granty, Vyšehradský strategický program, Vyšehradský grantový program pro univerzity a program Vyšehradská stipendia.


Výzvy European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership pravidelně uveřejňuje aktuální výzvy na svých ExternĂ­ odkaz webových stránkách.


Innovative Medicines Initiative (IMI)

Hlavní stránka: ExternĂ­ odkaz http://www.imi.europa.eu/


Vyjádření LERU k nedostatkům Innovative Medicines Initiative

The League of European Research Universities (LERU) zveřejnila dopis, ve kterém upozorňuje na problémy ve fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Innovative Medicines Initiative (IMI). Jedná se především o nedostatky v oblasti práv duševního vlastnictví a financí. LERU zároveň předkládá doporučení na zlepšení stávající situace. Dokument naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)

Hlavní stránka: ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/eahc/


Program Veřejné zdraví

Executive Agency for Health and Consumers představila nový nástroj pro hledání partnerů do projektů v rámci komunitárního programu Public health. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.